Bài tập trắc nghiệm Nhân số đo thời gian với một số có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài: Nhân số đo thời gian với một số có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

675
  Tải tài liệu

Bài: Nhân số đo thời gian với một số

Câu 1: Một người thợ làm một sản phẩm hết 2 giờ 25 phút. Hỏi người đó làm 8 sản phẩm như thể hết bao nhiêu thời gian?

A.   16 giờ 25 phút

B.   17 giờ 40 phút

C.   18 giờ 20 phút

D.   19 giờ 20 phút

Lời giải:

Người đó làm 8 sản phẩm như thể hết số thời gian là:   

2 giờ 25 phút × 8 = 16 giờ 200 phút = 19 giờ 20 phút                                            

Đáp số: 19 giờ 20 phút.

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

                                         

Ta có 1 thế kỉ = 100 năm nên 8,4 thế kỉ  = 100 năm × 8,4 = 840 năm.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 840.

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

                           

Lời giải:

Ta có:

(3 phút 25 giây + 5 phút 45 giây) × 3

= 8 phút 70 giây × 3

= 9 phút 10 giây × 3  (vì 70 giây = 1 phút 10 giây)

= 27 phút 30 giây

Vậy đáp án cần điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là 27; 30.

Câu 4: Tính:

4 năm 5 tháng × 5.

A.   4 năm 25 tháng

B.   20 năm 5 tháng

C.   22 năm 1 tháng

D.   22 năm 5 tháng

Lời giải:

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

         

Vậy 4 năm 5 tháng × 5 = 22 năm 1 tháng.

A.   1 giờ 9 phút

B.   3 giờ 48 phút

C.   4 giờ 36 phút

D.   16 giờ 6 phút

Lời giải:

Câu 6: Một người đạp xe 3 vòng thành phố, trong khi đạp mỗi vòng người đó nghỉ lại 20 phút rồi mới đạp vòng tiếp theo. Biết thời gian đạp vòng đầu tiên là từ 5 giờ 25 phút đến 7 giờ 10 phút. Hỏi nếu không tính thời gian nghỉ người đó đạp xong 3 vòng thành phố lúc mấy giờ?

A.   9 giờ 40 phút

B.   11 giờ 15 phút

C.   10 giờ 55 phút

D.   10 giờ 40 phút

Lời giải:

Thời gian người đó đi hết 1 vòng thành phố tính cả thời gian nghỉ là:

7 giờ 10 phút − 5 giờ 25 phút  = 1 giờ 45 phút

Thời gian người đó đi hết 1 vòng thành phố không tính thời gian nghỉ là:

1 giờ 45 phút − 20 phút  = 1 giờ 25 phút

Thời gian người đó đi hết 3 vòng thành phố không tính thời gian nghỉ là:

1 giờ 25 phút × 3 = 3 giờ 75 phút = 4 giờ 15 phút

Nếu không tính thời gian nghỉ người đó đạp xong 3 vòng thành phố lúc:

5 giờ 25 phút  + 4 giờ 15 phút = 9 giờ 40 phút

Đáp số: 9 giờ 40 phút.

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:

                                   

Lời giải:

Ta có 1 giờ = 60 phút nên 1,2 giờ = 60 phút × 1,2 = 72 phút.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 72.

Câu 8: Tính :

                    30 phút + 2 giờ 15 phút × 3

A.   6 giờ 45 phút

B.   6 giờ 15 phút

C.   7 giờ 15 phút

D.   8 giờ 15 phút

Lời giải:

Ta có:

30 phút + 2 giờ 15 phút  × 3

= 30 phút + 6 giờ 45 phút

= 6 giờ 75 phút

= 7 giờ 15 phút

Câu 9: Cho phép tính như sau:

                                   

Số thích hợp điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là:

A.   6; 45

B.   6; 15

C.   8; 45

D.   8; 15

Lời giải:

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

           

Vậy 2 giờ 15 phút × 3 = 6 giờ 45 phút.

Đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 6; 45.

Câu 10: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào ô trống:

                              13 ngày 8 giờ × 3 c 9 ngày 7 giờ × 4

    Lời giải:

Ta có:

+       13 ngày 8 giờ  × 3 = 39 ngày 24 giờ = 40 ngày (vì 24 giờ = 1 ngày).       

+       9 ngày 7 giờ  × 4 = 36 ngày 28 giờ = 37 ngày 4 giờ (vì 28 giờ = 1 ngày 4 giờ).

Mà 40 ngày  > 37 ngày 4 giờ.

Vậy 13 ngày 8 giờ  × 3 > 9 ngày 7 giờ × 4.

Câu 11: 2 ngày 18 giờ × 5 = 14 ngày 10 giờ. Đúng hay sai?

A.   Đúng

B.   Sai

Lời giải:

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

         

Vậy 2 ngày 18 giờ × 5 = 13 ngày 18 giờ

Phép tính đã cho chưa đúng.

Câu 12: Một người thợ may may một cái áo hết 1 giờ 45 phút và may một cái quần hết 1 giờ 20 phút. Hỏi người thợ đó may 4 cái áo và 5 cái quần hết bao nhiêu thời gian? Biết thời gian may 1 cái áo, 1 cái quần không thay đổi.

A.   3 giờ 5 phút

B.   6 giờ 40 phút

C.   7 giờ

D.   13 giờ 40 phút

Lời giải:

Thời gian để may 4 cái áo là:           

1 giờ 45 phút × 4 = 4 giờ 180 phút = 7 giờ

Thời gian để may 5 cái quần là:           

1 giờ 20 phút × 5 = 5 giờ 100 phút = 6 giờ 40 phút

Người thợ đó may 4 cái áo và 5 cái quần hết số thời gian là:           

7 giờ + 6 giờ 40 phút = 13 giờ 40 phút

Đáp số: 13 giờ 40 phút.

Câu 13: Một đội công nhân chuyển gạo vào 3 kho. Thời gian chuyển gạo vào kho thứ nhất là 1 giờ 24 phút. Biết thời gian chuyển gạo vào kho thứ hai gấp 3 lần thời gian chuyển gạo vào kho thứ nhất. Thời gian chuyển gạo vào kho thứ ba gấp 2 lần thời gian chuyển gạo vào kho thứ hai. Tính tổng thời gian chuyển gạo vào 3 kho.

A.   14 giờ

B.   13 giờ 50 phút

C.   12 giờ 36 phút

D.   8 giờ 24 phút

Lời giải:

Thời gian chuyển gạo vào kho thứ hai là:

1 giờ 24 phút × 3 = 3 giờ 72 phút = 4 giờ 12 phút

Thời gian chuyển gạo vào kho thứ ba là:

4 giờ 12 phút × 2 = 8 giờ 24 phút

Tổng thời gian chuyển gạo vào cả 3 kho là:

1 giờ 24 phút + 4 giờ 12 phút  + 8 giờ 24 phút = 13 giờ 60 phút = 14 giờ

Đáp số: 14 giờ.

Câu 14: Điền số thích hợp vào ô trống (dạng thu gọn nhất nếu có thể):

6,35 phút × 4 = c phút

Lời giải:

Đặt tính và thực hiện tính ta có:

         

Vậy 6,35 phút × 4 = 25,4 phút.

Đáp án đúng điền vào ô trống là 25,4.

Bài viết liên quan

675
  Tải tài liệu