Bài tập trắc nghiệm Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm giá trị phần trăm của một số có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm giá trị phần trăm của một số có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

1014
  Tải tài liệu

Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm giá trị phần trăm của một số

Câu 1: Đoạn đường từ huyện về xã dài 7,5km. Người ta đã trải nhựa được 32,5% đoạn đường đó. Hỏi đoạn đường chưa được trải nhựa dài bao nhiêu mét?

A.   2437,5m

B.   2860m

C.   5062,5m

D.   5250m

Lời giải:

Đổi 7,5km = 7500m

Đoạn đường chưa được trải nhựa chiếm số phần trăm so với cả đoạn đường là:              

100% − 32,5% = 67,5% đoạn đường

Đoạn đường chưa được trải nhựa dài số mét là:                 

7500 : 100 × 67,5 = 5062,5 (m)

Đáp số: 5062,5m.

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 35m, chiều rộng là 18m. Người ta dành 25% diện tích đất để trồng rau, còn lại để trồng cây ăn quả.

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Hà phải đọc một cuốn sách dày 200 trang. Ngày thứ nhất Hà đọc được 15% số trang sách đó. Ngày thứ hai, Hà đọc được 20% số trang sách còn lại.

Lời giải:

Ngày thứ nhất Hà đọc được số trang sách là:      

200 : 100 × 15 = 30 (trang)

Số trang sách còn lại sau ngày thứ nhất là:

200 – 30 = 170 (trang)

Ngày thứ hai Hà đọc được số trang sách là:    

170 : 100 × 20 = 34 (trang)

Để đọc hết quyển sách, Hà còn phải đọc số trang sách nữa là:       

200 – 30 – 34 = 136 (trang)

Đáp số: 136 trang.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 136.

Câu 4: Một người gửi tiết kiệm 20000000 đồng với lãi suất 0,5% mỗi tháng. Tính số tiền người đó nhận được sau 2 tháng. Biết rằng tiền lãi tháng trước được nhập vào làm tiền gửi của tháng sau.

A.   20100000 đồng

B.   20200200 đồng

C.   20200000 đồng

D.   2520000 đồng

Lời giải:

Số tiền lãi nhận được sau tháng thứ nhất là:  

20000000 : 100 × 0,5 = 100000 (đồng)

Số tiền người đó nhận được sau tháng thứ nhất là:

20000000 + 100000 = 20100000 (đồng)

Số tiền lãi nhận được sau tháng thứ hai là:        

20100000 : 100 × 0,5 = 100500 (đồng)

Số tiền người đó nhận được sau 2 tháng là:           

20100000 + 100500 = 20200500 (đồng)

Đáp số: 20200500 đồng.

Câu 5: Giá bán một quyển sách là 160000 đồng. Hỏi sau 2 lần liên tiếp, mỗi lần 5% giá trước đó thì quyển sách đó còn lại bao nhiêu tiền?

A.   152000 đồng

B.   148500 đồng

C.   144000 đồng

D.   144400 đồng

Lời giải:

Tỉ số phần trăm của giá bán sau khi giảm giá và giá bán trước đó là:              

100% − 5% = 95%

Giá của quyển sách sau khi giảm giá lần thứ nhất là:                

160000 : 100 × 95 = 152000 (đồng)

Giá của quyển sách sau khi giảm giá lần thứ hai là:              

152000 : 100 × 95 = 144400 (đồng)

Đáp số: 144400 đồng.

Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình chữ nhật có chiều dài có chiều dài 36cm, chiều rộng bằng 60% chiều dài.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 777,6.

Câu 7: Để tìm 25% của 50 ta làm như sau:

A.   Nhân 50 với 25

B.   Chia 50 cho 25

C.   Nhân 50 với 100 rồi lấy tích chia cho 25

D.   Nhân 50 với 25 rồi lấy tích chia cho 100

Lời giải:

Muốn tìm 25% của 50 ta có thể lấy 50 chia cho 100 rồi nhân với 25 hoặc lấy  50 nhân với 25 rồi chia cho 100.

Câu 8: Một người gửi tiết kiệm 5000000 đồng, biết lãi suất tiết kiệm là 0,6% một tháng. Tính số tiền người đó nhận được sau một tháng.

A.   5300000 đồng

B.   5030000 đồng

C.   5003000 đồng

D.   53000000 đồng

Lời giải:

Số tiền lãi sau một tháng là:      

5000000 : 100 × 0,6 = 30000 (đồng)

Số tiền người đó nhận được sau một tháng là:     

5000000 + 30000 = 5030000 (đồng)

Đáp số: 5030000 đồng.

Câu 9: Tìm 18% của 235

A.   13,05

B.   42,3

C.   1305,55

D.   4230

Lời giải:

18% của 235 là:   235 : 100 × 18 = 42,3

Hay 18% của 235 là:     235 × 18 : 100 = 42,3

Câu 10: Một trại nuôi có 250 con. Trong đó số gà chiếm 20% tổng số con, số vịt chiếm 28,8% tổng số con, còn lại là ngan. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con ngan?

A.   50 con

B.   72 con

C.   122 con

D.   128 con

Lời giải:

Tỉ lệ phần trăm của số ngan so với tổng số con của trại chăn nuôi đó là:             

100% − 20% − 28,8% = 51,2%

Trại chăn nuôi đó có số con ngan là:            

250 : 100 × 51,2 = 128 (con)

Đáp số: 128 con.

Câu 11: Điền số thích hợp vào ô trống:

                                       

Lời giải:

24% của 450kg là:        

450 : 100 × 24 = 108 (kg)

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 108.

Câu 12: Giá bán một quyển sách là 12000 đồng. Nhân dịp Trung thu, nhà sách giảm giá 15%. Sau khi giảm giá, giá của quyển sách đó còn lại là bao nhiêu?

A.   18000 đồng

B.   48000 đồng

C.   102000 đồng

D.   108000 đồng

Lời giải:

Tỉ số phần trăm của giá sách sau khi giảm và giá bán ban đầu của quyển sách là:                

100% − 15% = 85%

Giá của quyển sách sau khi giảm giá là:                  

120000 : 100 × 85 = 102000 (đồng)

Đáp số: 102000 đồng.

Câu 13: Một tổ sản xuất được 900 sản phẩm. Bác Minh làm được 16% tổng số sản phẩm của tổ đó. Hỏi bác Minh làm được bao nhiêu sản phẩm?

A.   142 sản phẩm

B.   144 sản phẩm

C.   146 sản phẩm

D.   148 sản phẩm

Lời giải:

Bác Minh làm được bao số sản phẩm là:       

900 : 100 × 16 = 144 (sản phẩm)

Đáp số: 144 sản phẩm.

Câu 14: Một xưởng may đã dùng hết 780m vải để may quẩn áo, trong đó số vải may áo chiếm 52,5%. Hỏi số vải may áo là bao nhiêu mét?

A.   370,5m

B.   375m

C.   495m

D.   409,5m

Lời giải:

Số vải dùng để may áo là:       

780 : 100 × 52,5 = 409,5 (m)

Đáp số: 409,5m.

Bài viết liên quan

1014
  Tải tài liệu