Bài tập trắc nghiệm Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,… có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,… có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

836
  Tải tài liệu

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…

Câu 1: Chọn dấu thích hợp điền vào ô trống:

                         

A.   > 

B.   <

C.   =

Lời giải:

Ta có: 72,8 : 100 = 0,728;                 8,72 : 10 = 0,872.

Mà 0,728 < 0,872

Do đó 72,8 : 100 < 8,72 : 10

Vậy dấu thích hợp để kéo vào ô trống là <.

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 29,967.

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Vậy đáp án đúng vào ô trống là 57,75.

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

                                               

Lời giải:

Muốn chia một số thập phân cho 100 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số.

Do đó ta có: 248,3 : 100 = 2,483.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 2,483.

Câu 5: Khi chuyển dấu phẩy của số 246,3 sang bên trái hai chữ số thì số đó đã giảm đi bao nhiêu lần?

A.   10 lần

B.   100 lần

C.   1000 lần

D.   10000 lần

Lời giải:

Khi chia một số thập phân cho 100 ta chỉ cần dịch chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số.

Vậy khi chuyển dấu phẩy của số 246,3 sang bên trái hai chữ số tức là ta đã thực hiện phép chia số 246,3 cho 100 (vì 246,3 : 100 = 2,463).

Vậy 246,3 giảm đi 100 lần thì được 2,463.

Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống:

Đáp số: 40,8078 tấn.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 40,8078.

Câu 7: Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt đó sang bên trái một, hai, ba,… chữ số. Đúng hay sai?

A.   Đúng

B.   Sai

Lời giải:

Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.Vậy phát biểu trên là đúng.

Câu 8: Phép tính sau đúng hay sai?

                                      372,1 : 100 = 37,21

A.   Đúng

B.   Sai

Lời giải:

Muốn chia một số thập phân cho 100 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái hai chữ số. Tuy nhiên ở đây mới dịch chuyển dấu phẩy sang bên trái một hàng.

Phép tính đúng là 372,1 : 100 = 3,721.

Vậy phép tính đã cho là sai.

Câu 9: Phép tính nào sau đây có kết quả lớn nhất?

A.   35,2 : 10

B.   53,2 : 10

C.   522,3 : 100

D.   3553,2 : 1000

Lời giải:

Vậy phép tính có kết quả lớn nhất là 53,2 : 10.

Câu 10: Tính nhẩm: 63,2 : 10

A.   0,632

B.   6,32

C.   632

D.   6320

Lời giải:

Muốn chia một số thập phân cho 10 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái một chữ số.

Do đó ta có: 63,2 : 10 =6,32.

Câu 11: Điền số thích hợp vào ô trống:

                                                   

Lời giải:

Muốn chia một số thập phân cho 1000 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái ba chữ số. Tuy nhiên chỉ có 2 chữ số ở bên trái dấu phẩy nên ta thêm 1 chữ số 0 vào bên trái 2 chữ số đó để có đủ 3 chữ số.

Ta có:  75,9 : 1000 = 0,0759

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 0,0759.

Câu 12: Tìm y biết: 87,6 : y = 74 : 100 + 9,26

A.   y = 876

B.   y = 87,6

C.   y = 8,76

D.   y = 0,876

Lời giải:

Vậy y = 8,76.

Bài viết liên quan

836
  Tải tài liệu