Bài tập trắc nghiệm Trừ số đo thời gian có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài : Trừ số đo thời gian có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

909
  Tải tài liệu

Trừ số đo thời gian

Câu 1: Một máy bay bay từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh hết 1 giờ 45 phút và cần tới thành phố Hồ Chí Minh lúc 9 giờ. Hỏi máy bay phải cất cánh từ Hà Nội vào lúc nào?

A.   7 giờ 15 phút

B.   7 giờ 25 phút

C.   7 giờ 35 phút

D.   7 giờ 45 phút

Lời giải:

Máy bay phải cất cánh từ Hà Nội vào lúc:

9 giờ − 1 giờ 45 phút  = 7 giờ 15 phút

Đáp số: 7 giờ 15 phút.

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

                                       

Lời giải:

Ta có: 1 ngày − 15 giờ = 24 giờ − 15 giờ = 9 giờ.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 9.

Câu 3: Điền dấu (>; < ; =) thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

Ta có:

+       16 giờ 15 phút − 3 giờ 45 phút = 15 giờ 75 phút − 3 giờ 45 phút = 12 giờ 30 phút.

+       9 giờ 25 phút + 2 giờ 39 phút = 11 giờ 64 phút  = 12 giờ 4 phút  (vì 64 phút = 1 giờ 4 phút)

Mà 12 giờ 30 phút  > 12 giờ 4 phút.

Nên 16 giờ 15 phút − 3 giờ 45 phút > 9 giờ 25 phút + 2 giờ 39 phút.

Câu 4: Tính:

               35 phút 25 giây – 19 phút 42 giây.

A.   13 phút 18 giây

B.   15 phút 43 giây

C.   14 phút 17 giây

D.   16 phút 33 giây

Lời giải:

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

         

Vậy: 35 phút 25 giây − 19 phút 42 giây = 15 phút  43 giây.

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

Nột ô tô xuất phát từ Hà Nội lúc 5 giờ 45 phút và đến Nam Định lúc 9 giờ 10 phút và đến Nam Định lúc 9 giờ 10 phút. Dọc đường xe dừng lại lấy hàng hết 35 phút.

Lời giải:

Thời gian ô tô đó đi từ Hà Nội đến Nam Định (kể cả thời gian dừng lại lấy hàng) là:      

9 giờ 10 phút − 5 giờ 45 phút = 8 giờ 70 phút − 5 giờ 45 phút = 3 giờ 25 phút

Nếu không dừng lại lấy hàng thì ô tô đó đi từ Hà Nội đến Nam Định hết  số thời gian là:

3 giờ 25 phút − 35 phút = 2 giờ 85 phút − 35 phút = 2 giờ 50 phút

Đáp số: 2 giờ 50 phút

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 2; 50.

Câu 6: Một người đi xe đạp từ A lúc 8 giờ 45 phút và đến B lúc 10 giờ 20 phút. Khi đi từ B về A người đó đi xe máy nên hết ít thời gian hơn lúc đi  là 0,45 giờ. Tính thời gian người đó đi xe máy từ B về A.

A.   1 giờ 2 phút

B.   1 giờ 8 phút

C.   2 giờ 2 phút

D.   2 giờ 18 phút

Lời giải:

Đổi: 0,45 giờ = 60 phút × 0,45 = 27 phút.

Thời gian người đó đi từ A đến B là:

10 giờ 20 phút − 8 giờ 45 phút = 9 giờ 80 phút − 8 giờ 45 phút = 1 giờ 35 phút

Thời gian người đó đi từ B về A là:   

1 giờ 35 phút − 27 phút = 1 giờ 8 phút

Đáp số: 1 giờ 8 phút.

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:

                               

Lời giải:

Ta có: 42 phút − 18 phút  =  24 phút

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 24.

Câu 8: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một ô tô đi từ A đến B hết 2,6 giờ và đi từ B về A hết 2 giờ 5 phút.

Lời giải:

Đổi:  2,6 giờ = 2 giờ + 0,6 giờ = 2 giờ + (60 × 0,6) phút = 2 giờ 36 phút.

Thời gian ô tô đó đi từ A đến B nhiều hơn thời gian đi từ B đến A số phút là:

2 giờ 36 phút − 2 giờ 5 phút = 31 phút

Đáp số: 31 phút.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 31.

Câu 9: Cho phép tính như sau:

                           

Số thích hợp điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là:

A.   5; 29

B.   5; 30

C.   6; 29

D.   6; 30

Lời giải:

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

                                 

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 5; 29.

Câu 10: Tính:

              21 tuần 1 ngày – 12 tuần 3 ngày + 4 tuần 2 ngày

A.   12 tuần

B.   5 tuần 5 ngày

C.   4 tuần 5 ngày

D.   13 tuần

Lời giải:

21  tuần 1 ngày − 12 tuần 3 ngày  + 4 tuần 2 ngày 

= 20 tuần 8 ngày − 12 tuần 3 ngày  + 4 tuần 2 ngày

= 8 tuần 5 ngày  + 4 tuần 2 ngày

= 12 tuần 7 ngày

= 13 tuần

Câu 11: Điền số thích hợp vào ô trống:

Vậy: 45 năm 5 tháng – 27 năm 9 tháng = 17 năm 8 tháng.

Đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 17; 8.

Câu 12: Vân làm bài tập văn hết 1 giờ 15 phút, Vân làm bài tập toán hết ít thời gian hơn bài tập văn 27 phút. Hỏi Vân làm cả bài tập văn và bài tập toán hết bao nhiêu thời gian?

A.   1 giờ 42 phút

B.   1 giờ 53 phút

C.   2 giờ 3 phút

D.   2 giờ 30 phút

Lời giải:

Thời gian Vân làm bài tập toán là:

1 giờ 15 phút − 27 phút = 75 phút − 27 phút = 48 phút

Thời gian Vân làm cả bài tập văn và bài tập toán là:     

1 giờ 15 phút + 48 phút = 1 giờ 63 phút = 2 giờ 3 phút

Đáp số: 2 giờ 3 phút.

Câu 13: Bạn Voi nói: “24 ngày 6 giờ – 5 ngày 23 giờ = 19 ngày 3 giờ”. Vậy bạn Voi nói đúng hay sai?

A.   Đúng

B.   Sai

Lời giải:

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

         

Vậy: 24 ngày 6 giờ – 5 ngày 23 giờ = 18 ngày 7 giờ.

Như vậy bạn Voi nói sai.

Bài viết liên quan

909
  Tải tài liệu