Bài tập trắc nghiệm Giải toán về tỉ số phần trăm: Tỉ số phần trăm liên quan đến mua bán có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tỉ số phần trăm liên quan đến mua bán có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

1317
  Tải tài liệu

Giải toán về tỉ số phần trăm: Tỉ số phần trăm liên quan đến mua bán

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống:

Siêu thị điện máy Trần Anh bán một chiếc quạt điện với giá 560000 đồng thì được lãi 12% so với vốn.

Lời giải:

Coi giá vốn của chiếc quạt điện là 100%.

Giá bán của chiếc quạt điện chiếm số phần trăm so với giá vốn là:    

100% + 12% = 112% giá vốn

Giá vốn của chiếc quạt điện đó là:

560000 : 112 × 100 = 500000 (đồng)

Đáp số: 500000 đồng.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 500000.

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A.    Giá bán = giá vốn – lãi

B.   Giá bán = giá vốn + lãi

C.   Giá vốn = giá bán –  lãi

D.   Lãi = giá bán – giá vốn

Lời giải:

Ta có các công thức :

+       Giá bán = giá vốn + lãi;

+       Giá vốn = giá bán – lãi;

+       Lãi = giá bán – giá vốn;

+       Giá bán = giá vốn – lỗ.

Vậy công thức sai là: Giá bán = giá vốn – lãi.

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một của hàng bán 12 cái áo được lãi 180000 đồng. Biết rằng tiền lãi bằng 20% tiền vốn.

Lời giải:

Tiền lãi khi bán 1 cái áo là: 

180000 : 12 = 15000 (đồng)

Tiền vốn của 1 cái áo đó là: 

15000 : 20 × 100 = 75000 (đồng)

Giá bán của 1 cái áo đó là:     

75000 + 15000 = 90000 (đồng)

Đáp số: 90000 đồng.

Câu 4: Nhân dịp ngày lễ 30/4, siêu thị Pico Plaza đã giảm giá bán 15% một chiếc điện thoại Samsung, tuy vậy siêu thị vẫn lãi 10,5% so với tiền vốn. Hỏi nếu không giảm giá thì siêu thị được lãi bao nhiêu nhiêu phần trăm so với tiền vốn?

A.   12%

B.   15%

C.   20%

D.   30%

Lời giải:

Tỉ số phần trăm giữa giá bán dịp 30/4 và giá bán khi không giảm giá của chiếc điện thoại đó là:

100% − 15% = 85% (giá bán khi không giảm giá)

Tỉ số phần trăm giữa giá bán dịp 30/4 và giá vốn của chiếc điện thoại đó là:

100% + 10,5% = 110,5% (giá vốn)

Nếu không giảm giá, tỉ số phần trăm giữa giá bán và giá vốn của chiếc điện thoại đó là:         

100 : 85 × 110,5 = 130% (giá vốn)

Nếu không giảm giá cửa hàng lãi số phần trăm so với giá vốn là:              

130% − 100% = 30%

Đáp số: 30%

Câu 5: Một cửa hàng bán 1 quyển sách được lãi 24000 đồng. Tính giá vốn của quyển sách đó, biết rằng tiền lãi bằng 20% giá bán.

A.   48000 đồng

B.   96000 đồng

C.   120000 đồng

D.   144000 đồng

Lời giải:

Giá bán của quyển sách đó là: 

24000 : 20 × 100 = 120000 (đồng)

Giá vốn của quyển sách đó là:       

120000 – 24000 = 96000 (đồng)

Đáp số: 96000 đồng.

Câu 6: Siêu thi Pico bán một chiếc laptop với giá 9350000 đồng thì được lãi 10% so với giá vốn. Hỏi giá vốn của chiếc laptop đó là bao nhiêu?

A.   8500000 đồng

B.   8750000 đồng

C.   8415000 đồng

D.   8980000 đồng

Lời giải:

Coi giá vốn của chiếc laptop là 100%.

Giá bán của chiếc laptop chiếm số phần trăm so với giá vốn là:  

100% + 10% = 110% giá vốn

Giá vốn của chiếc laptop đó là:     

9350000 : 110 × 100 = 8500000 (đồng)

Đáp số: 8500000 đồng.

Câu 7: Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A.   Giá bán = giá vốn – lãi

B.   Giá bán = giá vốn + lỗ

C.   Giá vốn = giá bán + lãi

D.   Giá bán = giá vốn + lãi

Lời giải:

Ta có các công thức :

+       Giá bán = giá vốn + lãi;

+       Giá vốn = giá bán – lãi;

+       Lãi = giá bán – giá vốn;

+       Giá bán = giá vốn – lỗ.

Vậy công thức đúng là: Giá bán = giá vốn + lãi.

Câu 8: Một cửa hàng mua vào 1kg đường với giá 18000 đồng. Hỏi cửa hàng phải bán lại bao nhiêu tiề 1kg đường để được lãi 10% theo giá bán?

A.   19800 đồng

B.   22000 đồng

C.   21200 đồng

D.   20000 đồng

Lời giải:

Coi giá bán của 1kg đường là 100%.

Giá vốn của 1kg đường chiếm số phần trăm so với giá bán là:   

100% − 10% = 90% giá bán

Để được lãi 10% giá bán thì phải bán 1kg đường đó với giá là:         

18000 : 90 × 100 = 20000 (đồng)

Đáp số: 20000 đồng.

Câu 9: Một người bỏ ra 160000 đồng tiền vốn mua rau, sau khi bán hết số rau người đó thu về 200000 đồng. Hỏi tiền lãi bằng bao nhiêu trăm tiền vốn?

A.   2%

B.   20%

C.   25%

D.   80%

Lời giải:

Tiền lãi thu được sau khi bán hết số rau đó là:  

200000 – 160000 = 40000 (đồng)

Tỉ số phần trăm giữa tiền lãi và tiền vốn là:    

40000 : 160000 = 0,25 = 25%

Đáp số: 25%.

Câu 10: Một người bán xe đạp được lãi 16% so với giá bán thì được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá vốn?

A.   18,5%

B.   19,04%

C.   20,8%

D.   22,05%

Lời giải:

Coi giá bán là 100% thì tiền lãi sẽ chiếm 16% giá bán.

Ta có:  Giá bán  =  giá vốn  + lãi.

Giá vốn chiếm số phần trăm so với giá bán là:

100% − 16% = 84%

Tiền lãi chiếm số phần trăm so với giá vốn là:

16 : 84 = 0,1904 = 19,04%

Đáp số: 19,04%.

Câu 11: Bố mua 2 đôi giày cho Việt nhưng đều bị nhỏ nên bố phải bán lại hai đôi giày đó đi. Mỗi đôi giày đều bán được với giá 300000 đồng. Trong đó một đôi giày bán được nhiều hơn 25% giá mua, đôi kia bán được ít hơn 25% giá mua. Hỏi bố Việt bị lỗ hay có lãi và lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

A.   Lỗ 25000 đồng

B.   Lỗ 40000 đồng

C.   Lãi 25000 đồng

D.   Lãi 40000 đồng

Lời giải:

Giả sử đôi giày thứ nhất bán được nhiều hơn 25% giá mua, đôi thứ hai bán được ít hơn 25% giá mua.

Coi giá bố mua mỗi đôi giày là 100%

Giá bán đôi giày thứ nhất chiếm số phần trăm so với giá mua là:

100% + 25% = 125%

Bố mua đôi giày thứ nhất hết số tiền là:

300000 : 125 × 100 = 240000 (đồng)

Giá bán đôi giày thứ hai chiếm số phần trăm so với giá mua là:

100% − 25% = 75%

Bố mua đôi giày thứ hai hết số tiền là:   

300000 : 75 × 100 = 400000 (đồng)

Bố mua 2 đôi giày hết số tiền là:        

240000 + 400000 = 640000 (đồng)

Bố bán 2 đôi giày được số tiền là:               

300000 × 2 = 600000 (đồng)

Ta có: 600000 < 640000, vậy bố Việt bị lỗ và lỗ số tiền là:                       

640000 – 600000 = 40000 (đồng)

Câu 12: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người bán 1 bó hoa bị lỗ 12000 đồng và số tiền đó bằng 8% số tiền vốn bỏ ra.

Lời giải:

Tiền vốn người đó bỏ ra để mua bó hoa là:     

12000 : 8 × 100 = 150000 (đồng)

Người đó bán bó hoa với giá tiền là:      

150000 – 12000 = 138000 (đồng)

Đáp số: 138000 đồng

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 138000.

Bài viết liên quan

1317
  Tải tài liệu