Bài tập trắc nghiệm Cộng số đo thời gian có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài: Cộng số đo thời gian có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

677
  Tải tài liệu

Cộng số đo thời gian

Câu 1: Một người tham gia đua xe đạp, quãng đường đầu tiên đi hết 20 phút 18 giây, quãng đường thứ hai đi hết 18 phút 35 giây. Hỏi người đó đi cả hai quãng đường hết bao nhiêu thời gian ?

A.   38 phút 52 giây

B.   38 phút 53 giây

C.   39 phút 52 giây

D.   39 phút 53 giây

Lời giải:

Thời gian người đó đi cả hai quãng đường đó là:  

20 phút 18 giây  + 18 phút 35 giây = 38 phút 53 giây

Đáp số: 38 phút 53 giây.

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Tính: 35 phút + 49 phút

A.   84 phút

B.   1 giờ 24 phút

C.   1,4 giờ

D.   Cả A, B, C đều đúng.

Lời giải:

Ta có:  35 phút  + 49 phút = 84 phút = 1 giờ  24 phút = 1,4 giờ.

Vậy cả A, B, C  đều đúng.

Câu 3: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

3 năm 8 tháng + 6 năm 9 tháng … 8 năm 3 tháng + 2 năm 2 tháng

A.   > 

B.   < 

C.   =

Lời giải:

Ta có: 3 năm 8 tháng + 6 năm 9 tháng = 9 năm 17 tháng = 10 năm 5 tháng

(Vì 17 tháng = 12 năm + 5 tháng = 1 năm 5 tháng)

8 năm 3 tháng + 2 năm 2 tháng = 10 năm 5 tháng

Mà 10 năm 5 tháng = 10 năm 5 tháng

Nên 3 năm 8 tháng + 6 năm 9 tháng  = 8 năm 3 tháng + 2 năm 2 tháng.

Câu 4: Tính: 

3 năm 6 tháng + 12 năm 7 tháng + 5 năm 9 tháng.

A.   21 năm 10 tháng

B.   22 năm

C.   20 năm 10 tháng

D.   21 năm

Lời giải:

3 năm 6 tháng + 12 năm 7 tháng + 5 năm 9 tháng

= 15 năm 13 tháng + 5 năm 9 tháng

= 16 năm 1 tháng + 5 năm 9 tháng  (vì 13 tháng = 1 năm 1 tháng)

= 21 năm 10 tháng

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

Do đó: 7 năm 8 tháng + 15 năm 6 tháng = 23 năm 2 tháng.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 23; 2.                    

Câu 6: Trang làm xong bài tập về nhà hết 1 giờ 25 phút. Lan làm xong bài tập đó lâu hơn Trang là 0,2 giờ . Hỏi Lan làm xong bài tập đó hết bao nhiêu thời gian?

A.   1 giờ 13 phút

B.   1 giờ 27 phút

C.   1 giờ 37 phút

D.   1 giờ 45 phút

Lời giải:

Đổi 0,2 giờ = 12 phút

Thời gian Lan làm xong bài tập đó là:           

1 giờ 25 phút + 12 phút = 1 giờ 37 phút.

Đáp số: 1 giờ 37 phút.

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống:

                               

Ta có: 18 giây + 25 giây = 43 giây.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 43.

Câu 8: Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

                           5 giờ 48 phút  + 1 giờ 35 phút ... 7 giờ 13 phút

A.   > 

B.   < 

C.   =

Lời giải:

Ta có: 5 giờ 48 phút  +  1  giờ 35 phút = 6 giờ 83 phút.

Mà 83 phút = 60 phút + 23 phút = 1 giờ 23 phút.

Do đó, 6 giờ 83 phút = 7 giờ 23 phút.

Lại có:  7 giờ 23 phút  > 7 giờ 13  phút

Vậy 5 giờ 48 phút  +  1  giờ 35 phút  > 7 giờ 13 phút.

Câu 9: Cho phép tính như sau:

                           

Số thích hợp điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là:

A.   10; 40

B.   10; 41

C.   9; 40

D.   9; 41

Lời giải:

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

                               

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 10; 41.

Câu 10: Lúc 7 giờ 45 phút một xe máy đi từ A đến B. Biết xe máy đi từ A đến B hết 2 giờ 20 phút. Hỏi xe máy đến B lúc mấy giờ ?

A.   10 giờ 55 phút

B.   9 giờ 55 phút

C.   10 giờ 5 phút

D.   10 giờ 15 phút

Lời giải:

Xe máy đến B lúc:    

7 giờ 45 phút + 2 giờ 20 phút = 9 giờ 65 phút = 10 giờ 5 phút

Đáp số: 10 giờ 5 phút.

Câu 11: Tính:

11 phút 25 giây + 2 phút 50 giây = …

A.   13 phút 65 giây

B.   13 phút 15 giây

C.   14 phút 15 giây

D.   14 phút 75 giây

Lời giải:

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

                     

Vậy 11 phút 25 giây + 2 phút 50 giây = 14 phút 15 giây.

Câu 12: Bạn Voi nói: “9 ngày 9 giờ + 5 ngày 17 giờ = 15 ngày 6 giờ”. Vậy bạn Voi nói đúng hay sai?

A.   Đúng

B.   Sai 

Lời giải:

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

                       

Vậy 9 ngày 9 giờ + 5 ngày 17 giờ = 15 ngày 2 giờ

Như thế bạn Voi nói sai.

Câu 13: Điền số thích hợp vào ô trống:

Lúc 7 giờ 15 phút Tùng bắt đầu từ nhà đi ra bến xe. Tùng đi từ nhà lên bến xe hết 15 phút, sau đó Tùng lên ô tô và về quê. Biết rằng thời gian Tùng đi xe ô tô nhiều hơn thời gian Tùng đi từ nhà lên bến xe là 2,8 giờ.

Lời giải:

Đổi  2,8 giờ  = 2 giờ 48 phút.

Thời gian Tùng đi xe ô tô là:        

15 phút + 2 giờ 48 phút = 2 giờ 63 phút = 3 giờ 3 phút

Thời gian Tùng đi từ nhà về đến quê là:          

15 phút  + 3 giờ 3 phút = 3 giờ 18 phút

Tùng về đến quê lúc:     

7 giờ 15 phút + 3 giờ 18 phút  = 10 giờ 33 phút

Đáp số: 10 giờ 33 phút.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 10; 33.

Bài viết liên quan

677
  Tải tài liệu