Bài tập trắc nghiệm Phép trừ hai số thập phân có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài: Phép trừ hai số thập phân có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

1 1118
  Tải tài liệu

Phép trừ hai số thập phân

Câu 1: Chọn dấu thích hợp điền vào ô trống:

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống để tính bằng cách thuận tiện:

         

Vậy số thích hợp điền vào ô trống từ trên xuống dưới, từ trái sang phải lần lượt là 13,22; 47,51; 150; 100; 50....

Câu 3: Chọn đáp án đúng nhất:

51,2 -  17,83 = 33,43. Đúng hay sai?

A.   Đúng

B.   Sai

Lời giải:

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Câu 4: Chọn đáp án đúng nhất:

Số thích hợp điền vào ô trống từ trái sang phải lần lượt là:

A.   24,93 và 51,83

B.   27,87 và 50,77

C.   25,27 và 51,17

D.   25,63 và 51,53

Lời giải:

Tính số thích hợp điền vào ô trống từ trái sang phải lần lượt là 24,87; 50,77.

Câu 5: Cho số 79,468. Hỏi số này thay đổi như thế nào nếu xóa bỏ hai chữ số 4 và 8 ở phần thập phân?

A.   Tăng 0,168 đơn vị

B.   Giảm 0,008 đơn vị

C.   Giảm 0,4408 đơn vị

D.   Tăng 0,132 đơn vị

Lời giải:

Số 79,468 khi xóa bỏ hai chữ số 4 và 8 ở phần thập phân thì được số mới là 79,6.

Ta có  79,468 < 79,6.

Số ban đầu sau khi xóa bỏ hai chữ số 4 và 8 ở phần thập phân đã tăng lên số đơn vị là:             

79,6 − 79,468 = 0,132

Câu 6: Biết trung bình cộng của ba số 208. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 442,45. Tổng của số thứ hai và số thứ ba là 426,8. Hỏi trong ba số đã cho, số lớn nhất là số nào?

A.   Số thứ nhất

B.   Số thứ hai

C.   Số thứ ba

Lời giải:

Tổng của ba số đó là :           

208 × 3 = 624

Số thứ ba là:                                           

624 − 442,45 = 181,55

Số thứ hai là:                                         

426,8 − 181,55 = 245,25

Số thứ nhất là:                                      

442,45 − 245,25 = 197,2

Ta có 181,55 < 197,2 < 245,25 nên số thứ hai là số lớn nhất trong ba số.

Câu 7: Cho phép tính 35,92 – 17,3. Tìm cách đặt tính đúng.

Lời giải:

Ta đặt tính như sau:

+       Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

+       Viết dấu phẩy của số bị trừ và số trừ thẳng cột với nhau.

Vậy trong các cách đặt tính đã cho chỉ có cách B là đúng quy tắc.

Câu 8: Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm:

                                                  72,45 - 26,18 = …

A.   57,27

B.   56,17

C.   46,27

D.   47,27

Lời giải:

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

                 

Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu 10: Tính: 41 – 18,37

A.   18,5

B.   23,37

C.   23,63

D.   24,37

Lời giải:

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

Câu 11: Một thùng đựng 65kg đường. Người ta lấy ra từ thùng đó 23,5kg đường, sau đó lại lấy ra 8,75kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường?

A.   33,75kg

B.   32,25kg

C.   32,75kg

D.   41,5kg

Lời giải:

Người ta đã lấy ra số ki-lô-gam đường là:

Đáp số: 32,75kg.

Câu 12: Điền số thích hợp vào ô trống:

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 21,67.

Câu 13: Chọn dáu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

Bài viết liên quan

1 1118
  Tải tài liệu