4
7
4
4
1 13
12
9
1 13
15
8
6
7
9
8
10
12
17
11
16
8
11
8
10
7
16
8
13
10
11
12
11
12
12
11
11
13
16
15
18
11
Thành viên hăng hái nhất

Xếp hạng tuần này

Xếp hạng tháng này

Xem thêm button Rút gọn button