4
3
1 8
8
9
7
3
7
5
3
3
4
5
4
3
3
7
3
7
7
10
12
13
7
15
1 19
16
18
18
23
9
12
9
14
19
14
17
8
11
8
Thành viên hăng hái nhất

Xếp hạng tuần này

Xếp hạng tháng này

Xem thêm button Rút gọn button