Bài tập trắc nghiệm Luyện tập chung về phân số và hỗn số có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài 11: Luyện tập chung về phân số và hỗn số có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

867
  Tải tài liệu

Bài 11: Luyện tập chung về phân số và hỗn số

Lời giải:

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Viết phân số 315700 dưới dạng phân số thập phân ta được ...100. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Lời giải:

Lời giải:

Câu 4: Tính rồi so sánh A và B biết rằng:

Lời giải:

Ta có:

Ta lại có:

Câu 5: Một nhà máy dự định sản xuất 1 số sản phẩm trong ba ngày. Ngày thứ nhất sản xuất được 25 số sản phẩm. Ngày thứu hai sản xuất 14 số sản phẩm, ngày thứ ba sản xuất  sản phẩm thì hoàn thành kế hoạch. Vậy trong ba ngày nhà máy sản xuất được … sản phẩm.

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Lời giải:

Câu 6: Một máy cày ngày thứ nhất cày được 25 diện tích cánh đồng. Ngày thứ hai cày nhiều hơn ngày thứ nhất 16 diện tích cánh đồng. Vậy máy cày còn phải cày...30  diện tích cánh đồng nữa mới xong.

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Lời giải:

Câu 7: Trong các phân số sau, phân số nào là phân số thập phân?

Lời giải:

Câu 8: Viết hỗn số sau dưới dạng phân số: 1549=...9. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Lời giải:

Lời giải:

Bài viết liên quan

867
  Tải tài liệu