Bài tập trắc nghiệm Bảng đơn vị đo thời gian có đáp án - Toán lớp 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 5 Bài: Bảng đơn vị đo thời gian có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Toán 5.

924
  Tải tài liệu

Bảng đơn vị đo thời gian

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất:

                           5 năm 6 tháng = … năm

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A.   66

B.   56

C.   5,6

D.   5,5

Lời giải:

Ta có:  5 năm 6 tháng = 5 năm + 6 tháng = 12 tháng × 5  + 6 tháng = 66 tháng.

             

Vậy 66 tháng = 5,5 năm hay 5 năm 6 tháng = 5,5 năm.

Hỏi đáp VietJack

Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu 3: Điền dấu thích hợp vào ô trống:

                               

Lời giải:

Ta có: 1 năm = 12 tháng.

Do đó: 3,5 năm = 12 tháng × 3,5 = 42  tháng.

Mà 42 tháng  > 35 tháng nên 3,5 năm  > 35 tháng.

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

                                         

Lời giải:

Ta có  1 phút  = 60 giây nên 2,5 phút  = 60 giây × 2,5 = 150 giây

Vậy đáp án cần điền vào ô trống là 150.

Câu 5: Quãng đường AB dài 306m, một vận động viên chạy hết 4 phút 15 giây. Hỏi mỗi phút vận động viên đó chạy được bao nhiêu mét?

A.   74m

B.   72m

C.   70m

D.   68m

Lời giải:

Đổi 4 phút 15 giây = 4,25 phút

Mỗi phút vận động viên chạy được số mét là:

306 : 4,25 = 72 (m)

Đáp số: 72m

Câu 6: Bạn An nói “1,6 giờ = 1 giờ 6 phút”. Vậy An nói đúng hay sai?

A.   Đúng

B.   Sai

Lời giải:

Ta có  1 giờ  = 60 phút nên 1,6 giờ = 60 phút ×1,6 = 96 phút = 1 giờ 36 phút

Vậy bạn An đã nói sai.

Câu 7: Bạn Hà nói “2 năm = 24 tháng”. Vậy Hà nói đúng hay sai?

A.   Đúng

B.   Sai

Lời giải:

Ta có 1 năm  = 12 tháng nên 2 năm  = 12 tháng × 2 = 24 tháng.

Vậy bạn Hà nói đúng.

Câu 8: Ngày 28 tháng 3 năm 2017 là thứ ba. Hỏi ngày 28 tháng 3 năm 2019 là thứ mấy?

A.   Thứ ba

B.   Thứ năm

C.   Thứ bảy

D.   Chủ nhật

Lời giải:

Từ ngày 28 tháng 3 năm 2017 đến ngày 28 tháng 3 năm 2019 có số ngày là:                       

365 × 2 = 730 (ngày)

Ta có:  730 : 7 = 104 dư 2

Vì ngày 28 tháng 3 năm 2017 là thứ ba nên ngày 28 tháng 3 năm 2019 là thứ năm.

Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:

Vậy 155 phút = 2 giờ 35 phút

Đáp án đúng điền vào ô trống theo thứ tự từ trái sang phải là 2; 35.

Câu 10: Điền số thích hợp vào ô trống:

                               

Lời giải:

Ta có: 1 giờ = 60 phút

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 60.

Câu 11: Viết số thập phân thích hợp vào ô trống:

 

204 giây = 3,4 phút.

Vậy số thập phân thích hợp điền vào ô trống là 3,4.

Câu 12: Điền số thích hợp vào ô trống:

                                   

Lời giải:

Ta có  1  giờ  = 60 phút nên 3 giờ = 60 phút × 3 = 180 phút.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 180.

Câu 13: Điền số thích hợp vào ô trống:

Lời giải:

An đi từ nhà đến trường hết số phút là:

60 × 0,45 = 27 (phút)

Đáp số: 27 phút.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 27.

Câu 14: Chọn đáp án đúng nhất:

                                   

A.   54 giờ

B.   50 giờ

C.   30 giờ

D.   25 giờ

Lời giải:

Câu 15: Một ô tô được phát minh năm 1886. Một chiếc máy bay được phát minh sai ô tô đó là 17 năm. Hỏi chiếc máy bay đó được phát minh vào thế kỉ nào?

A.   Thế kỉ XVIII

B.   Thế kỉ XIX

C.   Thế kỉ XX

D.   Thế kỉ XXI

Lời giải:

Máy bay được phát minh vào năm:                        

1886 + 17 = 1903

Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX) nên năm 1903 thuộc thế kỉ hai mươi.

Do đó, chiếc máy bay đó được phát minh vào thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX).

Câu 16: Quãng đường AB dài 3000m, vận động viên A chạy hết 12,6 phút, vận động viên B chạy hết 754 giây, vận động viên C chạy hết 0,2 giờ. Hỏi ai chạy nhanh nhất?

A.   Vận động viên A

B.   Vận động viên B

C.   Vận động viên C

Lời giải:

Ta có:

12,6 phút = 60 giây × 12,6 = 756 giây;

 0,2 giờ  = 60 phút × 0,2 = 12 phút = 60 giây × 12 = 720 giây;

Ta thấy: 720 giây  < 754 giây  < 756 giây.

Hay 0,2 giờ  < 754 giây < 12,6 phút.

Vậy vận động viên C chạy nhanh nhất.

Câu 17: Một chiếc máy khâu được phát minh năm 1898. Hỏi chiếc máy khâu đó được phát minh vào thế kỉ nào?

A.   Thế kỉ XVIII

B.   Thế kỉ XIX

C.   Thế kỉ XX

D.   Thế kỉ XXI

Lời giải:

Ta có: Từ năm 1801  đến năm 1900 là thế kỉ mười chín ( thế kỉ XIX).

Do đó, chiếc máy khâu phát minh năm 1898  thuộc thế kỉ XIX.

Bài viết liên quan

924
  Tải tài liệu