Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 29: Thực hành: (bt2) có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp (bt2) có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

440
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 29 (có đáp án): Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp (bt2)

Bài số 2:

Cho bảng số liệu sau :

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2005 VÀ 2013

(Đơn vi: %)

Năm

2005

2013

Đồng bằng sông Hồng (1)

20,3

28,2

Trung du và mìn núi Bắc Bộ (2)

4,8

4,9

Bắc Trung Bộ (3)

2,0

2,3

Duyen hải Nam Trung Bộ (4)

5,3

8,5

Tây Nguyên (5)

0.8

0,7

Đông Nam Bộ (6)

57,6

45,8

Đồng bằng sông Cửu Long ( 7)

9,2

9,6

Căn cứ vào bảng số liệu và kiến thức đã học , trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Một trong những nguyên nhân giúp cho Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước là

A. Có số lượng các trung tâm công nghiệp nhiều nhất cả nước

B. Tập trung các trung tâm công nghiệp có quy mô rất lớn và lớn

C. Có nguồn lao động dồi dào nhất cả nước

D. Tập trung nhiều ngành công nghiệp sạch, không gây ô nhiễm môi trường

Đáp án: B

Giải thích : Đông Nam Bộ không những là nơi tập trung nhiều lao động có tài nghề, trình độ và năng động nhất cả nước mà còn có cơ sở vật chất – cơ sở hạ tầng kĩ thuật tốt nhất cả nước, tập trung nhiều trung tâm công nghiệp có qui mô lớn và vừa nhiều nhất cả nước nên Đông Nam Bộ luôn là vùng có tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước.

Câu 2 : Một trong những nguyên nhân giúp cho Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước là

A. Có nhiều ngành công nghiệp truyền thống

B. Tập trung các ngành công nghiệp công nghệ cao

C. Tập trung nhiều ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động phổ thông

D. Có ngành công nghiệp lọc – hóa dầu phát triển

Đáp án: B

Giải thích : Đông Nam Bộ không những là nơi tập trung nhiều lao động có tài nghề, trình độ và năng động nhất cả nước mà còn có cơ sở vật chất – cơ sở hạ tầng kĩ thuật tốt nhất cả nước, tập trung nhiều trung tâm công nghiệp có qui mô lớn và vừa nhiều nhất cả nước với các ngành công nghiệp chú trọng phát triển các ngành có hàm lượng kĩ thuật cao, trọng điểm và công nghệ cao. Chính vì vậy, Đông Nam Bộ luôn là vùng có tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước.

Câu 3: Nhận xét nào dưới đây không đúng từ bảng số liệu trên :

A. Giá trị sản xuất công nghiệp của các vùng không giống nhau

B. Vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất là Đông Nam Bộ

C. Vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp thấp nhất là Tây Nguyên

D. Tất cả các vùng tỉ trọng gia strij sản xuất công nghiệp đều tăng

Đáp án: D

Giải thích : Qua bảng số liệu, ta thấy:

- Các vùng 1,2,3,4,7 có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp tăng và các vùng 5,6 có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp giảm.

- Giá trị sản xuất công nghiệp không giống nhau giữa các vùng. Đông Nam Bộ luôn là vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất và Tây Nguyên là vùng có tỉ trọng sản xuất công nghiệp nhỏ nhất.

Câu 4: Năm 2013, chênh lệch giữa vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất và thấp nhất vùng là

A. 42,1%      B. 43,1%

C. 44,1%      D. 45,1%

Đáp án: D

Giải thích : Năm 2013, vùng sản xuất công nghiệp cao nhất là Đông Nam Bộ chiếm 45,8% và vùng có tỉ trọng sản xuất nông nghiệp thấp nhất là Tây Nguyên chiếm 0,7%. Như vậy, chênh lệch giữa vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất và thấp nhất vùng là 45,1%.

Câu 5: Để thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng của nước ta năm 2005 và năm 2013, dạng biểu đồ thích hợp là:

A. Biểu đồ cột ghép      B. Biểu đồ miền

C. Biểu đồ tròn      D. Biểu đồ đường

Đáp án: C

Giải thích : Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài, ta thấy biểu đồ tròn là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng của nước ta năm 2005 và năm 2013.

Câu 6: Một trong những nguyên nhân giúp cho Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước là

A. Tâp trung nguồn lao động có trình độ, năng động

B. Có lực lượng lao động nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp

C. Có nguồn điện dồi dào

D. Có nhiều ngành công nghiệp truyền thống

Đáp án: A

Giải thích : Đông Nam Bộ là vùng có trình độ sản xuất cao nhất nước ta, tập trung nhiều lao động có trình độ, chuyên môn và năng động nhất nước ta nên tạo ra một khối lượng sản phẩm có giá trị kinh tế cao mang lại giá trị sản xuất lớn nên Đông Nam Bộ lúc nào cũng có tỉ trọng công nghiệp lớn nhất nước ta.

Câu 7 Một trong những nguyên nhân giúp cho Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước là

A. Có sân bay quốc tế

B. Có cảng biển

C. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật tốt nhất cả nước

D. Có nhiều đô thị nhất cả nước

Đáp án: C

Giải thích : Đông Nam Bộ không những là nơi tập trung nhiều lao động có tài nghề, trình độ và năng động nhất cả nước mà còn có cơ sở vật chất – cơ sở hạ tầng kĩ thuật tốt nhất cả nước, tập trung nhiều trung tâm công nghiệp có qui mô lớn và vừa nhiều nhất cả nước nên Đông Nam Bộ luôn là vùng có tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước.

Câu 8: Những vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp tăng

A. 1,2,3,6      B. 2,5,6,7

C. 1,2,3,7      D. 2,4,6,7

Đáp án: C

Giải thích : Qua bảng số liệu, ta thấy: Các vùng 1,2,3,4,7 có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp tăng và các vùng 5,6 có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp giảm.

Câu 9: Những vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp giảm

A. 1,2       B. 5,6

C. 3,4      D. 5,7

Đáp án: B

Giải thích : Qua bảng số liệu, ta thấy: Các vùng 1,2,3,4,7 có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp tăng và các vùng 5,6 có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp giảm.

Câu 10: Năm 2005, chênh lệch giữa vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất và thấp nhất vùng là

A. 37,9%      B. 45,1%

C. 56,8%      D. 60,2%

Đáp án: C

Giải thích : Năm 2005, vùng sản xuất công nghiệp cao nhất là Đông Nam Bộ chiếm 57,6% và vùng có tỉ trọng sản xuất nông nghiệp thấp nhất là Tây Nguyên chiếm 0,8%. Như vậy, chênh lệch giữa vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất và thấp nhất vùng là 56,8%.

Bài viết liên quan

440
  Tải tài liệu