Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 25 : Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 25 : Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

426
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 25 (có đáp án): Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Câu 1: Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về điều kiện kinh tế - xã hội của vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Có mật độ dân số

B. Người dân có kinh nghiệm sau nả xuất lâm nghiệp

C. Chưa có cơ sở chế biến nông sản

D. Giao thông ở vùng núi thuận lợi

Đáp án: B

Giải thích :Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.

Câu 2: Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về điều kiện kinh tế - xã hội của vùng nông nghiệp Tây Nguyên?

A. Có mật độ dân số cao

B. Công nghệ chế biến phát triển mạnh

C. Có nhiều dân tộc ít người

D. Điều kiện giao thông rất khó khăn

Đáp án: C

Giải thích : Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.

Câu 3: Các vùng nông nghiệp Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đều

A. Thế mạnh vê cà phê và cao su

B. Ngành công nghiệp chế biến phát triển mạnh

C. Trình độ thâm canh cao

D. Thế mạnh về nuôi trồng thủy hải sản

Đáp án: A

Giải thích : Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.

Câu 4: điểm giống hau của hai vùng nông nghiệp đồng bằng sống Hồng và duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Đều có đồng bằng châu thổ với nhiều ô trũng

B. Đều có nhiều vũng vịnh thuận lơi cho nuôi trồng thủy sản

C. Có thế mạnh về lúa và nuôi trồng thủy sản

D. Có mùa đông lạnh

Đáp án: C

Giải thích :Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.

Câu 5: Xét về điều kiện sinh thái nông nghiệp, vùng nào sau đây ít chịu khô hạn và thiếu nước về mùa khô?

A. Duyên hải Nam Trung Bộ      B. Đồng bằng sông Hồng

C. Đông Nam Bộ      D. Tây Nguyên

Đáp án: B

Giải thích : Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.

Câu 6: Vùng nào sau đây có nhiều đất phèn, đất mặn và nhiều diện tích rừng ngập mặn hơn các vùng khác

A. Đồng bằng sông Cửu Long

B. Duyên hải Nam Trung Bộ

C. Đông Nam Bộ

D. Đồng bằng sông Hồng

Đáp án: A

Giải thích : Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.

Câu 7: Hiện nay, nước ta được phân thành mấy vùng nông nghiệp?

A. 5 vùng      B. 4 vùng

C. 7 vùng      D. 8 vùng

Đáp án: C

Giải thích : Mục 2, SGK/106 địa lí 12 cơ bản.

Câu 8: Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ

B. Đồng bằng sông Hồng

C. Bắc Trung Bộ

D. Tây Nguyên

Đáp án: B

Giải thích : Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.

Câu 9: Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ

B. Bắc Trung Bộ

C. Tây Nguyên

D. Đồng bằng sông Cửu Long

Đáp án: D

Giải thích : Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản.

Câu 10: Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ      B. Bắc Trung Bộ

C. Đông Nam Bộ      D. Tây Nguyên

Đáp án: C

Giải thích : Mục 2, SGK/107 - 108 địa lí 12 cơ bản

Bài viết liên quan

426
  Tải tài liệu