Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông N am Bộ (tiếp)có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông N am Bộ (tiếp) có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

368
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 40 (có đáp án): Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ (tiếp)

Bài 2: Cho bảng số liệu sau :

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA VÙNG ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2000 VÀ NĂM 2010

( Đơn vị: %)

Thành phần kinh tế

2000

2010

Tổng số

100

100

Nhà nước

30,6

13,5

Ngoài nhà nước

19,0

29,5

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

50,4

43,0

Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Nguyên nhân dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ là do

A. Sự đa dạng của ngành công nghiệp

B. Chính sách mở cửa và nền kinh tế nhiều thành phần

C. Sự năng động của nguồn lao động

D. Sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí

Đáp án: B

 

Giải thích : Bắt đầu từ năm 1986 nước ta mở cửa hội nhập quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và khuyến khích đầu tư,… nên cơ cấu thành phần kinh tế nước ta cũng có sự chuyển dịch mạnh mẽ.

Câu 2: Biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ năm 2000 và năm 2010 là

A. Biểu đồ cột      B. Biểu đồ đường

C. Biểu đồ tròn      D. Biểu đồ miền

Đáp án: C

Giải thích : Dựa vào bảng số liệu (đơn vị: %), một đối tượng, 2 mốc năm và yêu cầu của biểu đồ (thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp) nên biểu đồ tròn là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ năm 2000 và năm 201

Câu 3: Giai đoạn 2000 – 2010, ở vùng Đông Nam Bộ thành phần kinh tế có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp biến động lướn nhất là :

A. Nhà nước

B. Ngoài Nhà nước

C. Khu vực có vốn dầu tư nước ngoài

D. Nhà nước và ngoài Nhà nước

Đáp án: A

Giải thích: Qua bảng số liệu, ta rút ra những nhận xét sau:

- Thành phần kinh tế nhà nước giảm mạnh và giảm 17,1%.

- Thành phần kinh tế ngoài nhà nước tăng lên và tăng thêm 10,5%.

- Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhẹ và tăng thêm 6,6%.

Câu 4: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của vùng Đông Nam Bộ thay đổi theo hướng

A. Tăng tỉ trọng khu vực Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, giảm tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước

B. Giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

C. Giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tăng tỉ tọng khu vực ngoài Nhà nước

D. Giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực ngoài Nhà nước

Đáp án: C

Giải thích : Qua bảng số liệu, ta rút ra những nhận xét sau:

- Thành phần kinh tế nhà nước giảm mạnh và giảm 17,1%.

- Thành phần kinh tế ngoài nhà nước tăng lên và tăng thêm 10,5%.

- Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhẹ và tăng thêm 6,6%.

Bài viết liên quan

368
  Tải tài liệu