Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 17: Lao động và việc làm (tiếp theo) có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 17: Lao động và việc làm (tiếp theo) có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

480
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 17 (có đáp án): Lao động và việc làm (tiếp theo)

Câu 1. Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn có sự thay đổi theo hướng

A. tỉ trọng lao động ở thành thị giảm

B. tỉ trọng lao động ở nông thôn tăng

C. tỉ trọng lao động ở thành thị tăng

D. tỉ trọng lao động ở nông thôn tăng

Đáp án: C

Giải thích: SGK/74, địa lí 12 cơ bản.

Câu 2. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã làm cho

A. các vùng nông thôn phát triển nhanh nhưng chưa bền vững.

B. cơ cấu lao động theo ngành kinh tế cũng thay đổi mạnh mẽ.

C. nguồn lao động nước ta ngày càng có chuyên môn, kĩ thuật cao.

D. các vùng thành thị ngày càng văn minh, hạn chế triệt để ô nhiễm đô thị.

Đáp án: B

Giải thích: SGK/74, địa lí 12 cơ bản.

Câu 3. Đặc điểm nào sau đây không đúng với cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước ta ?

A. Lao động tập trung chủ yếu trong khu vực kinh tế Nhà nước.

B. Số lao động trong khu vực ngoài Nhà nước tương đối ổn định và luôn chiếm tỉ trọng cao nhất.

C. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta ngày càng tăng tỉ trọng.

D. Lao động trong khu vực kinh tế Nhà nước có xu hướng ngày càng giảm.

Đáp án: A

Giải thích: SGK/74, địa lí 12 cơ bản.

Câu 4. Phát biểu nào không đúng với vấn đề việc làm hiện nay ở nước ta hiện nay?

A. Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn còn cao.

B. Sự đa dạng hoá các thành phần kinh tế đã tạo ra nhiều việc làm mới.

C. Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm hiện nay đã được giải quyết triệt để.

D. Việc làm là một vấn đề kinh tế - xã hội lớn ở nước ta hiện nay.

Đáp án: C

Giải thích: SGK/75-76, địa lí 12 cơ bản.

Câu 5. Cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn không có sự thay đổi theo hướng nào dưới đây?

A. tỉ trọng lao động ở thành thị tăng.

B. tỉ trọng lao động ở nông thôn giảm.

C. tỉ trọng nông thôn giảm, thành thị tăng.

D. tỉ trọng nông thôn tăng, thành thị giảm.

Đáp án: D

Giải thích: SGK/74, địa lí 12 cơ bản.

Câu 6. Ở nước ta, tỉ lệ thất nghiệp phồ biến nhất ở khu vực

A. đồng bằng.

B. nông thôn.

C. thành thị.

D. miền núi.

Đáp án: C

Giải thích: SGK/76, địa lí 12 cơ bản.

Câu 7. Chất lượng nguồn lao động nước ta ngày càng được nâng cao không phải nhờ

A. phát triển văn hóa.

B. phát triển giáo dục.

C. phát triển công nghiệp.

D. phát triển y tế.

Đáp án: C

Giải thích: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Câu 8. Thế mạnh của nguồn lao động nước ta hiện nay không phải là

A. có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

B. cần cù, sáng tạo

C. chất lượng nguồn lao động đang được nâng lên.

D. trình độ lao động cao.

Đáp án: D

Giải thích: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Câu 9. Đâu không phải là hạn chế của nguồn lao động nước ta hiện nay?

A. có kinh nghiệm trong sản xuất công nghiệp.

B. tay nghề, trình độ chuyên môn còn thấp.

C. chất lượng nguồn lao động được nâng lên.

D. thiếu tác phong công nghiệp.

Đáp án: C

Giải thích: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Câu 10. Ngành nông – lâm – ngư chủ yếu sử dụng công cụ lao động còn thô sơ nên

A. lao động tập trung chủ yếu ở ngành này.

B. cần đầu tư mạnh mẽ vào các vùng nông nghiệp.

C. chuyển một phần lao động sang ngành này.

D. quan tâm đến chất lượng lao động ở khu vực này.

Đáp án: A

Giải thích: SGK/74, địa lí 12 cơ bản.

Câu 11. Lao động nước ta hiện nay chủ yếu tập trung vào các ngành

A. nông, lâm, ngư nghiệp.

B. công nghiệp.

C. xây dựng.

D. dịch vụ.

Đáp án: A

Giải thích: SGK/74, địa lí 12 cơ bản.

Câu 12. Thế mạnh của nguồn lao động nước ta hiện nay là

A. Cần cù, sáng tạo.

B. tác phong công nghiệp.

C. trình độ chuyên môn cao.

D. số lượng lao động đông.

Đáp án: A

Giải thích: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Câu 113. Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng nào dưới đây?

A. tăng tỉ trọng lao động ở khu vực ngoài Nhà nước.

B. tăng tỉ trọng lao động ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

C. giảm tỉ trọng lao động ở khu vực nông - lâm - ngư nghiệp.

D. giảm tỉ trọng lao động ở khu vực công nghiệp - xây dựng,

Đáp án: C

Giải thích: SGK/74, địa lí 12 cơ bản.

Câu 14. Ở nước ta, tỉ lệ lao động thấp nghiệp và thiếu việc làm ở nước ta lớn nhất ở khu vực nào?

A. thành thị - nông thôn.

B. thành thị - miền núi.

C. đồng bằng - miền núi.

D. đồng bằng – nông thôn.

Đáp án: A

Giải thích: SGK/74, địa lí 12 cơ bản.

Câu 15. Nguồn lao động nước ta dồi dào là điều kiện thuận lợi

A. Phát triển những ngành đòi hỏi nhiều lao động.

B. Đẩy mạnh đào tạo nghề cho người lao động.

C. Tăng thêm lực lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật.

D. Dễ dàng tiếp thu khoa học kĩ thuật tiên tiến.

Đáp án: A

Giải thích: SGK/73, địa lí 12 cơ bản.

Bài viết liên quan

480
  Tải tài liệu