Trắc nghiệm Địa lí 12 Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ (bai 1) có đáp

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ (bai 1) có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

476
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 38 (có đáp án): Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ (bai 1)

Bài số 1:

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN NĂM 2014

( Đơn vi: nghìn ha)

Cây công nghiệp lâu năm

Cả năm

Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Tổng

2134,9

142,4

969,0

Cà phê

641,2

15,5

673,

Chè

132,6

96,9

22,9

Cao su

978,9

30,0

259,0

Các cây khác

382,2

0

113,7

Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Điểm khác nhau giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên là

A. Có diện tích trồng cà phê lớn hơn

B. Có diện tích trồng chè lớn hơn

C. Có diện tích trồng cao su lớn hơn

D. Có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn hơn

Đáp án: B

Giải thích : Điểm khác nhau giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên là vùng TD và MNBB có diện tích trồng chè lớn hơn (96,9 nghìn ha so với 22,9 nghìn ha).

Câu 2 : Điểm khác nhau giữa vùng Tây Nguyên với vung Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. Có diện tích trồng cà phê ít hơn

B. Có diện tích trồng chè lớn hơn

C. Có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm, trong đó diện tích trồng cà phê và cao su lớn hơn

D. Có diện tích trổng cây cong nghiệp lâu năm ít hơn

Đáp án: C

Giải thích : Điểm khác nhau giữa vùng Tây Nguyên với vung Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng Tây Nguyên có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm, trong đó diện tích trồng cà phê và cao su lớn hơn (cà phê: 673 nghìn ha so với 15,5 nghìn ha; cao su: 259 nghìn ha so với 30 nghìn ha).

Câu 3: Tây Nguyên có diện tích trồng cà phê và cao su lớn hơn vùng Trung du và miền núi bắc Bộ do

A. Đất badan tập trung thành vùng lớn, khí hậu cận xích đạo

B. Nhiệt độ ở Tây Nguyên luôn thấp

C. Lương mưa nhiều

D. Có nguồn lao động dồi dào hơn

Đáp án: A

Giải thích : Cây cao su và cây cà phê là những cây có nguồn gốc nhiệt đới nên chỉ sinh trưởng và phát triển tốt ở những vùng có nền nhiệt độ cao, tương đối ổn định trên đất badan màu mỡ. Chính vì vậy, cao su và cà phê chỉ phát triển mạnh ở vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ mặc dù có mùa đông lạnh nhưng cũng có diện tích cây cao su, cà phê khá lớn,…

Câu 4: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích trồng chè lớn hơn Tây Nguyên là

A. Khí hậu có mùa đông lạnh

B. Có nguồn lao động dồi dào hơn

C. Gần với đồng bằng sông Hồng

D. Có vị trí giáp biển

Đáp án: A

Giải thích : Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích chè lớn nhất cả nước do vùng này có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với một mùa đông lạnh, có tài nguyên đất feralit rất thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây chè.

Câu 5: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2014 là

A. Cột chồng      B. Miền

C. Tròn      D. Đường

Đáp án: A

Giải thích :

- Số liệu: Có 4 đối tượng (cà phê, chè, cao su và cây khác) và 3 vùng kinh tế.

- Yêu cầu: thể hiện diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm.

Như vậy, biểu đồ cột (cụ thể là cột chồng) là biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2014.

Câu 6: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2014 là

A. Cột chồng      B. Miền

C. Tròn      D. Đường

Đáp án: C

Giải thích :

- Bảng số liệu: Có 3 vùng.

- Yêu cầu: thể hiện quy mô và cơ cấu.

Như vậy, biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2014 là biểu đồ tròn.

Câu 7: Điểm giống nhau giữa trung du và miền núi Bắc Bộ với tây Nguyên là

A. Đều trồng được cây cà phê, cao su và một số cây công nghiệp lâu năm khác

B. Đều có diện tích trồng chè ngang nhau

C. Đều có diện tích trồng cây cao su chiếm tỉ trọng lướn so với cả

D. Đều có diện tích trồng cà phê rất ít

Đáp án: A

Giải thích : Chú ý các loại cây trồng ở bảng số liệu. Như vậy, ta thấy điểm giống nhau giữa trung du và miền núi Bắc Bộ với tây Nguyên là đều trồng được cây cà phê, cao su và một số cây công nghiệp lâu năm khác.

Bài viết liên quan

476
  Tải tài liệu