Trắc nghiệm Địa lí 12 Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (tiếp 3) có đáp án năm 2021 – 2022

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa lí lớp 12 Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (tiếp 3) có đáp án, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm các câu hỏi trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao. Hy vọng với tài liệu trắc nghiệm Địa lí lớp 12 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Địa lí 12

439
  Tải tài liệu

Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 20 (có đáp án): Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (tiếp 3)

Câu 1. Trong ngành trồng trọt, xu thế chuyển dịch hiện nay ở nước ta là

A. Giảm tỉ trọng ngành trồng cây công nghiệp lâu năm, tăng tỉ trọng ngành trồng cây thực phẩm.

B. Tăng tỉ trọng ngành trồng cây thực phẩm, giảm tỉ trọng ngành trồng lúa.

C. Giảm tỉ trọng ngành trồng cây lương thực, tăng tỉ trọng ngành trồng cây công nghiệp.

D. Tăng tỉ trọng ngành trồng cây công nghiệp hằng năm, giảm tỉ trọng ngành trồng cây ăn quả.

Đáp án: C

Giải thích: SGK/82, địa lí 12 cơ bản.

Câu 2. Xu hướng chuyển dịch trong khu vực I ở nước ta là

A. Giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi.

B. Tăng tỉ trọng ngành thủy sản.

C. Tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi.

D. Giảm tỉ trọng ngành thủy sản.

Đáp án: B

Giải thích: SGK/82, địa lí 12 cơ bản.

Câu 3. Trong nội bộ từng ngành công nghiệp, xu thế chuyển dịch hiện nay ở nước ta là

A. Tăng tỉ trọng các sản phẩm được sản xuất bởi sức người, thủ công

B. Tăng tỉ trọng các sản phẩm cao cấp, có chất lượng, có sức cạnh tranh.

C. Tăng tỉ trọng các sản phẩm chất lượng thấp, và trung bình.

D. Tăng tỉ trọng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Đáp án: B

Giải thích: SGK/82, địa lí 12 cơ bản.

Câu 4. Từ Đổi mới đến nay, nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời như

A. viễn thông, tư vấn đầu tư, thương mại.

B. viễn thông, ngân hàng, chuyển giao công nghệ.

C. viễn thông, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ.

D. viễn thông, tư vấn đầu tư, giao thông vận tải.

Đáp án: C

Giải thích: SGK/84, địa lí 12 cơ bản.

Câu 5. Sau khi gia nhập WTO khu vực kinh tế nào tăng nhanh

A. Kinh tế nhà nước

B. Kinh tế tư nhân

C. Kinh tế tập thể

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Đáp án: D

Giải thích: SGK/84, địa lí 12 cơ bản.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế Nhà nước?

A. Giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.

B. Quản lí các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt.

C. Tỉ trọng trong cơ cấu GDP ngày càng giảm.

D. Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP.

Đáp án: D

Giải thích: SGK/84, địa lí 12 cơ bản.

Câu 7. Ý nào dưới đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp nước ta hiện nay?

A. Giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến.

B. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến.

C. Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.

D. Giảm tỉ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước.

Đáp án: A

Giải thích: SGK/82, địa lí 12 cơ bản.

Câu 8. Loại hình dịch vụ nào không xuất hiện sau đổi mới?

A. Viễn thông.

B. Ngân hàng.

C. Chuyển giao công nghệ.

D. Tư vấn đầu tư.

Đáp án: B

Giải thích: SGK/84, địa lí 12 cơ bản.

Câu 9. Xu hướng chuyển dịch trong khu vực II ở nước ta là

A. Giảm tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến.

B. Tăng tỉ trọng ngành công nghiệp khai thác.

C. Tăng tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến.

D. Tăng tỉ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước.

Đáp án: C

Giải thích: SGK/82, địa lí 12 cơ bản.

Câu 10. Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh do

A. nước ta gia nhập WTO.

B. nước ta đổi mới quản lí.

C. các tập thể, doanh nghiệp quản lí.

D. người nước ngoài quản lí.

Đáp án: A

Giải thích: SGK/84, địa lí 12 cơ bản.

Câu 11. Đặc điểm của khu vực kinh tế Nhà nước là

A. Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu GDP.

B. Giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.

C. Quản lí các hoạt động vui chơi giải trí.

D. Tỉ trọng trong cơ cấu GDP ngày càng tăng.

Đáp án: B

Giải thích: SGK/84, địa lí 12 cơ bản.

Bài viết liên quan

439
  Tải tài liệu