Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt

Hoidap.vietjack.com trân trọng giới thiệu: lời giải bài tập Toán lớp 6 Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 7. Mời các bạn đón xem:

303
  Tải tài liệu

Giải bài tập Toán 6 Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt

Hoạt động khám phá 1 trang 89 Toán lớp 6 Tập 2Dùng thước đo góc, xác định số đo của góc xOy cho trước.

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc như Hình 2.

Dùng thước đo góc, xác định số đo của góc xOy cho trước

Bước 3: Xác định xem cạnh còn lại của góc (cạnh Ox) đi qua vạch chỉ số nào trên thước đo góc, ta sẽ được số đo của góc đó.

Lời giải:

Học sinh thực hành theo trình tự các bước như trên.

Nhận thấy tia Ox đi qua vạch chỉ số 130 của thước đo góc.

Vậy số đo góc xOy là 130o.

Thực hành 1 trang 89 Toán lớp 6 Tập 2Cho góc xOy như hình vẽ. Em hãy dùng thước đo góc đo góc xOy.

Cho góc xOy như hình vẽ. Em hãy dùng thước đo góc đo góc xOy

Lời giải:

Dùng thước đo góc, xác định số đo của góc xOy như sau:

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 60 của thước đo góc.

Vậy xOy= 60o.

Thực hành 2 trang 90 Toán lớp 6 Tập 2– Mỗi góc trong Hình 3 có số đo là bao nhiêu?

– Mỗi góc trong Hình 3 có số đo là bao nhiêu?

- Dùng thước đo góc để xác định số đo các góc trong Hình 4.

– Mỗi góc trong Hình 3 có số đo là bao nhiêu?

Lời giải:

* Trong Hình 3 có:

- Đỉnh O trong mỗi góc trong hình trên đều trùng với tâm của thước.

- Một cạnh của góc là cạnh Oy đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

- Cần xác định xem cạnh còn lại của góc (cạnh Ox) đi qua vạch chỉ số nào trên thước đo góc, ta sẽ được số đo của góc đó.

Số đo của mỗi góc trong Hình 3:

- Trong hình a) cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 40 của thước đo góc.

Do đó số đo góc xOy là 40o.

- Trong hình b) cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 135 của thước đo góc.

Do đó số đo góc xOy là 135o.

- Trong hình c) cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 90 của thước đo góc.

Do đó số đo góc xOy là 90o.

- Trong hình d) cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 180 của thước đo góc.

Do đó số đo góc xOy là 180o.

Vậy số đo mỗi góc trong Hình 3 là: 

Hình a) xOy= 40o

Hình b) xOy= 135o;

Hình c) xOy= 90o;

Hình d) xOy= 180o.

* Trong Hình 4 có:

- Hình a) có một góc là xOy.

- Hình b) có ba góc là:BAC, ABC ,ACB .

Dùng thước đo góc, xác định số đo của mỗi góc trong Hình 4 như sau:

• Đo góc xOy:

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh Ox. Ta thấy cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 95 trên thước đo góc.

Do đó, xOy = 95o.

• Đo góc BAC:

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh A của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh AB) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh AC. Ta thấy cạnh AC đi qua vạch chỉ số 58 trên thước đo góc.

Do đó, BAC = 58o.

• Đo góc ABC:

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh B của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh BC) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh BA. Ta thấy cạnh BA đi qua vạch chỉ số 58 trên thước đo góc.

Do đó, ABC = 58o.

• Đo góc ACB:

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh C của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh CB) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh CA. Ta thấy cạnh CA đi qua vạch chỉ số 27 trên thước đo góc.

Do đó,ACB = 27o.

Vậy số đo mỗi góc trong Hình 4 là: 

Hình a)xOy = 32o

Hình b)BAC = 58o;ABC = 58o;ACB = 27o.

Hoạt động khám phá 2 trang 91 Toán lớp 6 Tập 2Hãy đo các góc dưới đây và so sánh số đo của chúng với 90°.

Hãy đo các góc dưới đây và so sánh số đo của chúng với 90°

Lời giải:

Đo các góc trong hình trên và so sánh số đo của góc đó với 90° như sau:

a) Đo góc mBn:

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh B của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Bm) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh Bn. Ta thấy cạnh Bn đi qua vạch chỉ số 90 trên thước đo góc.

Vậy mBn = 90o

b) Đo góc pCq:

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh C của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Cp) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh Cq. Ta thấy cạnh Cq đi qua vạch chỉ số 45 trên thước đo góc.

Do đó, pCq= 45o.

Vì 45o < 90o nên pCq < 90o.

Vậy pCq = 45o và pCq < 90o.

c) Đo góc xOy:

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh Ox. Ta thấy cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 130 trên thước đo góc.

Do đó,xOy = 130o.

Vì 130o > 90o nên xOy > 90o.

Vậy xOy = 130o và xOy > 90o.

Bài 1 trang 91 Toán lớp 6 Tập 2Hãy vẽ một hình vuông và hai đường chéo của hình vuông đó. Theo em, góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh hình vuông bằng bao nhiêu độ? Hãy đo để kiểm tra.

Bây giờ hãy vẽ một hình vuông với cạnh lớn hoặc nhỏ hơn hình vuông đã vẽ. Hãy đo góc tạo bởi đường chéo và một cạnh hình vuông. Kết quả có thay đổi không?

Lời giải:

* Hình vuông ABCD và hai đường chéo AC, BD như trên hình vẽ:

Hãy vẽ một hình vuông và hai đường chéo của hình vuông đó

Ta có thể chọn một cạnh và một đường chéo bất kỳ của hình vuông ABCD.

Dự đoán: góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh hình vuông bằng 45 độ. 

Giả sử xét cạnh AD và đường chéo AC. Ta đo góc CAD:

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh A của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh AD) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh AC. Ta thấy cạnh AC đi qua vạch chỉ số 45 trên thước đo góc.

Do đó,CAD = 45o.

Vậy góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh hình vuông ABCD bằng 45o.

* Em có thể vẽ một hình vuông có cạnh lớn hơn hay nhỏ hơn hình vuông đã vẽ.

Giả sử hình vuông MNPQ có cạnh lớn hơn cạnh của hình vuông ABCD như hình vẽ:

Hãy vẽ một hình vuông và hai đường chéo của hình vuông đó

Ta thực hiện đo góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh hình vuông MNPQ.

Giả sử xét cạnh QP và đường chéo QN. Ta đo góc PQN:

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh Q của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh QP) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh QN. Ta thấy cạnh QN đi qua vạch chỉ số 45 trên thước đo góc.

Do đó,PQN = 45o.

Vậy góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh hình vuông MNPQ bằng 45o.

Số đo góc tạo bởi một đường chéo và một cạnh của mỗi hình vuông đều cho kết quả không đổi, đều bằng 45o.

Bài 2 trang 91 Toán lớp 6 Tập 2Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 9 giờ, 10 giờ, 6 giờ, 5 giờ lần lượt là bao nhiêu độ?

Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 9 giờ, 10 giờ, 6 giờ

Lời giải:

Khi hai kim chỉ hai số liền kề nhau trên đồng hồ sẽ tạo thành góc 30o. Chẳng hạn: Khi hai kim đồng hồ lần lượt chỉ số 1 và số 2 thì góc tạo bởi hai kim này là 30o.

- Tại thời điểm 9 giờ thì kim giờ chỉ số 9 và kim phút chỉ số 12.

Khi đó, góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc này là: 3 . 60o = 90o.

- Tại thời điểm 10 giờ thì kim giờ chỉ số 10 và kim phút chỉ số 12.

Khi đó, góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc này là: 2 . 30o = 60o.

- Tại thời điểm 6 giờ thì kim giờ chỉ số 6 và kim phút chỉ số 12.

Khi đó, góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc này là: 6 . 30o = 180o.

- Tại thời điểm 5 giờ thì kim giờ chỉ số 5 và kim phút chỉ số 12.

Khi đó, góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc này là: 5 . 30o = 150o.

Vậy góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 9 giờ, 10 giờ, 6 giờ, 5 giờ lần lượt là: 90o, 60o, 180o, 150o.

(Ngoài ra, ta có thể làm theo cách khác: Chỉnh kim đồng hồ về số giờ cần đo rồi dùng thước đo góc để đo các góc trên).

Bài 3 trang 91 Toán lớp 6 Tập 2Quan sát các góc ở hình bên, dự đoán số đo gần đúng của các góc. Sau đó dùng thước đo góc để kiểm tra lại kết quả đó.

Quan sát các góc ở hình bên, dự đoán số đo gần đúng của các góc

Lời giải:

* Dự đoán số đo của các góc trong hình trên như sau:

- Hình thứ nhất: xOy = 30o;

- Hình thứ hai: mOn = 130o.

* Dùng thước đo góc để kiểm tra hai góc trên ta được:

• Đo góc xOy:

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh Ox. Ta thấy cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 30 trên thước đo góc.

Do đó,xOy = 30o (dự đoán trên đúng).

• Đo góc mOn:

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh On) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh Om. Ta thấy cạnh Om đi qua vạch chỉ số 120 trên thước đo góc.

Do đó,mOn = 120o (dự đoán trên sai).

Vậy xOy = 30o, mOn = 120o.

Bài 4 trang 91 Toán lớp 6 Tập 2Hãy kể tên các đồ vật trong thực tiễn có hình ảnh góc nhọn, góc vuông góc tù.

Lời giải:

* Hình ảnh góc nhọn: Hai kim của đồng hồ lúc 8 giờ.

Hãy kể tên các đồ vật trong thực tiễn có hình ảnh góc nhọn, góc vuông

* Hình ảnh góc vuông.

- Góc bàn hình chữ nhật:

Hãy kể tên các đồ vật trong thực tiễn có hình ảnh góc nhọn, góc vuông

- Góc tường nhà:

Hãy kể tên các đồ vật trong thực tiễn có hình ảnh góc nhọn, góc vuông

Hình ảnh góc tù:  Hai kim của đồng hồ lúc 5 giờ.

Hãy kể tên các đồ vật trong thực tiễn có hình ảnh góc nhọn, góc vuông

Bài viết liên quan

303
  Tải tài liệu