Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài 2: Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Hoidap.vietjack.com trân trọng giới thiệu: lời giải bài tập Toán lớp 6 Bài 2: Thứ tự trong tập hợp số nguyên sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 2. Mời các bạn đón xem:

329
  Tải tài liệu

Giải bài tập Toán 6 Bài 2: Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Hoạt động khởi động trang 54 Toán lớp 6 Tập 1: Làm thế nào để so sánh hai số nguyên âm?

Lời giải:

Sau bài này chúng ta sẽ biết:

Để so sánh hai số nguyên âm a và b, ta có hai cách sau:

+ Trên trục số, nếu số a nằm bên trái số b thì a < b hoặc ngược lại.

+ Trong hai số nguyên âm a, b số nào có số đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn.

Hoạt động khám phá 1 trang 54 Toán lớp 6 Tập 1:

Nhiệt độ trung bình trong tháng 1 tại hai điểm: Vostok (Vô – xtốc) và Ottawa (Ốt – ta – oa) lần lượt là -310C và -70C. Theo em, trong tháng một, nơi nào lạnh hơn?

Lời giải:

Vì khi ta biểu diễn 2 số – 31 và – 7 lên trục số, ta thấy điểm biểu diễn số – 31 nằm bên trái điểm biểu diễn số – 7 nên -310C  nhỏ hơn -70C nên nhiệt độ của Vostok sẽ thấp hơn nhiệt độ Ottawa.

Vậy trong tháng 1 tại Vostok sẽ lạnh hơn Ottawa.

Thực hành trang 55 Toán lớp 6 Tập 1:

So sánh các cặp số nguyên sau:

a) – 10 và – 9;       b) 2 và – 15;

c) 0 và – 3.

Lời giải:

a) Trên trục số, ta thấy số – 10 nằm ở bên trái số – 9 nên  – 10 < - 9.

b) Trên trục số, ta thấy số – 15 nằm ở bên trái số 2 nên – 15 < 2 hay 2 > - 15.

c) Trên trục số, ta thấy số - 3 nằm bên trái số 0 nên – 3 < 0 hay  0 > - 3.

Vận dụng 1 trang 55 Toán lớp 6 Tập 1:

Cho các số nguyên a, b, c sao cho: 

a > 2;  b < -7; - 1 < c < 1.

Hỏi trong các số nói trên, số nào là số nguyên dương, số nào là nguyên âm và số nào bằng 0?

Lời giải:

+) Vì a > 2, mà 2 > 0 nên a > 0 hay a là số nguyên dương.

+) Vì b < -7, mà – 7 < 0 nên b < 0 hay b là số nguyên âm.

+) Vì – 1 < c < 1, mà c là số nguyên nên c = 0.

Hoạt động khám phá 2 trang 55 Toán lớp 6 Tập 1: Sắp xếp các số - 5; 4; -2; 0; 2 theo thứ tự tăng dần.

Lời giải:

Ta xếp các số thành các nhóm rồi so sánh:

Nhóm 1: Các số nguyên âm: – 5 và – 2, ta có – 5 < – 2 < 0

Nhóm 2: Các số nguyên dương: 4 và 2, ta có 0 < 2 < 4

Do đó: – 5 < – 2 < 0 < 2 < 4

Sắp xếp các số trên theo thứ tự tăng dần ta được: – 5; – 2; 0; 2; 4.

Vận dụng 2 trang 55 - 56 Toán lớp 6 Tập 1: Một số sinh vật biển sống gần mặt nước, trong khi đó một số khác lại sống rất sâu dưới đáy đại dương. Hãy sắp xếp các sinh vật biển sau theo thứ tự giảm dần độ cao của môi trường sống.

Một số sinh vật biển sống gần mặt nước, trong khi đó một số khác lại sống

Lời giải:

Bởi vì: - 180 (m) > - 1 000 (m) > - 4 000 (m) > - 6 000 (m)

Nên ta sắp xếp các sinh vật biển theo thứ tự giảm dần của độ cao của môi trường sống như sau: Cá cờ xanh (Blue marlin); Cá hố (Ribbon fish); Cá đèn (Lantern fish); Sao biển (Brittle fish).

Bài 1 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

So sánh các cặp số sau:

a) 6 và 5;            b) – 5 và 0;        c) – 6 và 5;

d) – 8 và – 6;      e) 3 và – 10;      g) – 2 và – 5.

Lời giải:

a) 6 > 5

b) – 5 < 0 (Số nguyên âm luôn nhỏ hơn 0)

c) – 6 < 5 (Số nguyên âm nhỏ hơn số nguyên dương)

d) – 8 < - 6 (Vì số đối của – 8 là 8 lớn hơn số đối của – 6 là 6)

e) 3 > - 10 (Số nguyên dương luôn lớn hơn số nguyên âm)

g) – 2 > - 5 (Vì số đối của – 2 là 2 nhỏ hơn số đối của – 5 là 5)

Bài 2 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số đối của các số nguyên: 5; - 4; - 1; 0; 10; - 2 021.

Lời giải:

Số đối của 5 là - 5.

Số đối của – 4 là 4.

Số đối của – 1 là 1.

Số đối của 0 là 0.

Số đối của 10 là – 10.

Số đối của – 2 021 là 2021.

Bài 3 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và biểu diễn chúng trên trục số: 

2; - 4; 6; 4; 8; 0; - 2; - 8; -6.

Lời giải:

* Ta chia các số đã cho thành các nhóm rồi so sánh:

Nhóm 1: Các số nguyên dương: 2; 6; 4; 8, ta có 0 < 2 < 4 < 6 < 8 

Nhóm 2: Các số nguyên âm: – 4; – 2; – 6 ; – 8, ta có – 8 < – 6 < – 4 < – 2 < 0 

Khi đó ta có: - 8 < - 6 < - 4 < - 2 < 0 < 2 < 4 < 6 < 8

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: - 8; - 6; - 4; - 2; 0; 2; 4; 6; 8.

* Biểu diễn các số nguyên đã cho trên trục số như sau:

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và biểu diễn chúng trên trục số

Bài 4 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Hãy liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) A = {a Z | - 4 < a < - 1};       b) B = {b Z | - 2 < b < 3};

c) C ={c Z | - 3 < c < 0};           d) D ={d Z | - 1 < d < 6}.

Lời giải:

a) Các số nguyên thỏa mãn lớn hơn -4 và nhỏ hơn -1 là: -3; -2.

Vậy A = {- 3; - 2}.

b) Các số nguyên thỏa mãn lớn hơn -2 và nhỏ hơn 3 là: -1; 0; 1; 2.

Vậy B = {- 1; 0; 1; 2}.

c) Các số nguyên thỏa mãn lớn hơn – 3 và nhỏ hơn 0 là: -2; -1.

Vậy C = {- 2; -1}.

d) Các số nguyên thỏa mãn lớn hơn -1 và nhỏ hơn 6 là: 0; 1; 2; 3; 4; 5.

Vậy D = {0; 1; 2; 3; 4; 5}.

Bài 5 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ (0C) mùa đông tại các điểm sau đây của nước Mỹ: Hawaii (Ha–oai) 120C, Montana (Môn – ta–na) -20C, Alaska (A-la-xca) -510C, New York (Niu Oóc) -150C, Florida (Phlo-ra-đa) 80C.

Lời giải:

Ta so sánh và sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ như sau: 

-510C  < -150C  <  -20C <  80C < 120C

Vậy các địa điểm có nhiệt độ theo thứ tự từ thấp đến cao lần lượt là: Alaska (A-la-xca); New York (Niu Oóc); Montana (Mon– ta–na); Florida (Phlo-ra-đa); Hawaii (Ha–oai).

Bài viết liên quan

329
  Tải tài liệu