Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng

Hoidap.vietjack.com trân trọng giới thiệu: lời giải bài tập Toán lớp 6 Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 5. Mời các bạn đón xem:

277
  Tải tài liệu

Giải bài tập Toán 6 Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng

Hoạt động khám phá trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm, vẽ điểm M thuộc AB sao cho AM = MB (Hình 1a).

Trên đoạn thẳng PQ cho điểm N (Hình 1b).

Vẽ đoạn thẳng AB = 6 cm, vẽ điểm M thuộc AB sao cho AM = MB

- Đo độ dài các đoạn thẳng NP và NQ.

- Hãy so sánh độ dài đoạn thẳng NP với NQ.

Em có nhận xét gì về vị trí của điểm M so với các điểm A và B; điểm N so với các điểm P và Q.

Lời giải:

- Đo độ dài các đoạn thẳng NP và NQ.

• Đo độ dài các đoạn thẳng NP:

+ Đặt thước sao cho mép thước dọc theo đoạn thẳng NP, điểm P trùng với vạch số 0.

+ Ta thấy điểm N trùng với vạch số 2.

Do đó độ dài NP = 2 cm.

• Đo độ dài các đoạn thẳng NQ:

+ Đặt thước sao cho mép thước dọc theo đoạn thẳng NQ, điểm N trùng với vạch số 0.

+ Ta thấy điểm Q trùng với vạch số 4.

Do đó độ dài NQ = 4 cm.

Vậy độ dài đoạn thẳng NP = 2 cm, NQ = 4 cm.

- So sánh độ dài đoạn thẳng NP với NQ.

Vì 2 cm < 4 cm nên NP < NQ.

Vậy độ dài đoạn thẳng NP bé hơn NQ.

Trong Hình 1a) có điểm M thuộc AB và AM = MB.

Ta thấy điểm M nằm chính giữa A và B.

Trong Hình 1b) có điểm N thuộc PQ và NP ≠ NQ.

Ta thấy điểm N không nằm chính giữa hai điểm P và Q.

Thực hành 1 trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Cho đoạn thẳng MN = 10 cm. I  là một điểm thoả mãn NI = 5cm. Điểm I có là trung điểm của đoạn thẳng MN không? Vẽ hình minh hoạ.

Lời giải:

Ta xét các vị trí của điểm I như sau:

* Khả năng 1: Điểm I nằm bên ngoài đường thẳng chứa hai điểm M và N.

Khi đó điểm I không nằm giữa hai điểm M và N.

Do đó điểm I không phải là trung điểm của MN.

Hình minh họa:

Cho đoạn thẳng MN = 10 cm. I  là một điểm thoả mãn NI = 5cm

* Khả năng 2: Điểm I nằm nằm trên đường thẳng chứa hai điểm M và N.

- Trường hợp 1: Điểm I thuộc đoạn thẳng MN.

Khi đó, điểm I nằm giữa hai điểm M và N nên  IM + IN = MN

 IM = MN − IN = 10 − 5 = 5 (cm).

Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN vì:

+ Điểm I  nằm giữa hai điểm M và N;

+ IM = IN = 5 cm.

Hình minh họa:

Cho đoạn thẳng MN = 10 cm. I  là một điểm thoả mãn NI = 5cm

- Trường hợp 2: Điểm I không thuộc đoạn thẳng MN.

Khi đó điểm I không nằm giữa hai điểm M và N.

Do đó I không phải là trung điểm của MN.

Hình minh họa:

Cho đoạn thẳng MN = 10 cm. I  là một điểm thoả mãn NI = 5cm

Thực hành 2 trang 84 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy nêu các cách để xác định trung điểm của cạnh dài của bảng viết trên lớp.

Lời giải:

Để xác định trung điểm của cạnh dài của bảng viết trên lớp, ta làm như sau:

- Đo độ dài cạnh dài của cái bảng.

- Tính một nửa cạnh dài của cái bảng: bằng cách lấy độ dài vừa đo được chia cho 2.

- Xác định điểm nằm trên cạnh dài sao cho điểm đó cách một đầu của bảng bằng độ dài của nửa cạnh dài.

Điểm vừa xác định được chính là trung điểm của cạnh dài của cái bảng.

Bài 1 trang 84 Toán lớp 6 Tập 2: Chọn trong ba phương án dưới đây để được một phát biểu đúng.

Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:

(A) MA = MB;

(B) M nằm giữa A, B và MA = MB;

(C) M nằm giữa A và B.

Lời giải:

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm giữa hai đầu mút của đoạn thẳng và cách đều hai đầu mút đó.

Do đó, điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi M nằm giữa A, B và MA = MB.

Vậy phát biểu đúng là (B) M nằm giữa A, B và MA = MB.

Bài 2 trang 84 Toán lớp 6 Tập 2Đo độ dài các đoạn thẳng AD, CD, AC, BC trong hình bên.

Đo độ dài các đoạn thẳng AD, CD, AC, BC trong hình bên. a) Điểm C có

a) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

b) Điểm D có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?

Lời giải:

a) Đo độ dài các đoạn thẳng AD, CD, AC, BC, ta được:

AD = 2 cm, CD = 2 cm, AC = 2 cm, BC = 4 cm.

Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB vì: 

+ Điểm C nằm giữa hai điểm A và B;

+ AC = CB = 2 cm.

b) Trên hình vẽ, ba điểm A, D, C không cùng nằm trên một đường thẳng.

Do đó điểm D không nằm giữa hai điểm A và C.

Vậy điểm D không phải là trung điểm của đoạn thẳng AC.

Bài 3 trang 84 Toán lớp 6 Tập 2: Một người muốn cắt thanh gỗ như hình dưới đây thành hai phần bằng nhau, mỗi phần dài 9 cm. Em hãy cùng các bạn trao đổi với nhau cách cắt thanh gỗ.

Một người muốn cắt thanh gỗ như hình dưới đây thành hai phần bằng nhau

Lời giải:

Cắt thanh gỗ thành 2 phần bằng nhau thì điểm cắt là trung điểm của thanh gỗ.

Trung điểm của thanh gỗ được xác định:

- Điểm đó nằm trên thanh gỗ.

- Khoảng cách từ đầu mút của thanh gỗ đến điểm đó là 9 cm.

Ta có cách cắt thanh gỗ như sau: 

- Đặt thước dọc theo chiều dài của thanh gỗ, một đầu của thanh trùng với vạch số 0 của thước, đầu kia trùng với vạch số 9. 

- Đánh dấu điểm đó.

- Dùng dụng cụ cắt tại điểm vừa đánh dấu, ta được hai phần bằng nhau, mỗi phần dài 9 cm.

Bài 4 trang 84 Toán lớp 6 Tập 2: Cho hình vẽ bên.

Cho hình vẽ bên. a) Nêu cách vẽ trung điểm A

a) Nêu cách vẽ trung điểm A của đoạn thẳng BC.

b) Nêu cách vẽ điểm M sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AM.  Em có nhận xét gì về độ dài các đoạn thẳng AB, BM và AC?

Lời giải:

a) Cách vẽ trung điểm A của đoạn thẳng BC: 

- Đo độ dài đoạn BC;

- Đặt mép thước trùng với đoạn BC sao cho điểm B trùng với vạch số 0, khi đó điểm C trùng với vị trí bằng nửa độ dài BC;

- Đánh dấu điểm đó là A.

Khi đó A là trung điểm của BC.

Ta có hình vẽ:

Cho hình vẽ bên. a) Nêu cách vẽ trung điểm A

b) Cách vẽ điểm M sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AM:

- Kéo dài đường thẳng BC về phía B;

- Đo độ dài AB: Đặt thước trùng với đoạn AB sao cho vạch số 0 trùng với điểm B, khi đó điểm M nằm ở cùng phía với điểm B và BM có độ dài bằng với AB.

Ta có hình vẽ:

Cho hình vẽ bên. a) Nêu cách vẽ trung điểm A

Nhận xét: 

Vì AB = AC (A là trung điểm của đoạn thẳng BC)

Và AB = BM (B là trung điểm của đoạn thẳng AM).

Do đó, AB = BM = AC.

Bài 5 trang 84 Toán lớp 6 Tập 2: Trong hình chữ nhật ABCD ở hình bên, hãy dự đoán O là trung điểm của những đoạn thẳng nào? Em hãy nêu cách kiểm tra dự đoán đó.

Trong hình chữ nhật ABCD ở hình bên, hãy dự đoán O là trung điểm

Lời giải:

* Dự đoán: điểm O có thể là trung điểm của các cạnh: AC, DB, MN, KL.

* Kiểm tra dự đoán:

Dùng thước đo độ dài các cạnh, ta thấy:

OA = OC =Trong hình chữ nhật ABCD ở hình bên, hãy dự đoán O là trung điểmAC;

OB = OD =Trong hình chữ nhật ABCD ở hình bên, hãy dự đoán O là trung điểmBD;

OM = ON =Trong hình chữ nhật ABCD ở hình bên, hãy dự đoán O là trung điểmMN;

OK = OL =Trong hình chữ nhật ABCD ở hình bên, hãy dự đoán O là trung điểmKL.

Vậy điểm O là trung điểm của các cạnh: AC, DB, MN, KL.

Bài viết liên quan

277
  Tải tài liệu