Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Hoidap.vietjack.com trân trọng giới thiệu: lời giải bài tập Toán lớp 6 Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 3. Mời các bạn đón xem:

340
  Tải tài liệu

Giải bài tập Toán 6 Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Hoạt động khám phá trang 77 Toán lớp 6 Tập 2: Cho hình chữ nhật ABCD ở Hình 1. Xác định số điểm chung của hai cặp đường thẳng AB và AD; AB và DC.

Cho hình chữ nhật ABCD ở Hình 1. Xác định số điểm chung của

Lời giải:

Trong Hình 1:

- Số điểm chung của hai đường thẳng AB và AD:

+ Đường thẳng AB có chứa hai điểm A và B. 

+ Đường thẳng AD có chứa hai điểm A và D.

Do đó, hai đường thẳng AB và AD có một điểm chung là A.

 Số điểm chung của hai đường thẳng AB và DC:

+ Đường thẳng AB có chứa hai điểm A và B. 

+ Đường thẳng DC có chứa hai điểm D và C.

Do đó, hai đường thẳng AB và DC không có điểm chung.

 Vậy hai đường thẳng AB và AD có một điểm chung là A và hai đường thẳng AB và DC không có điểm chung.

Thực hành trang 77 Toán lớp 6 Tập 2Cho đường thẳng MN như hình bên.

Cho đường thẳng MN như hình bên. Hãy vẽ hình trong

Hãy vẽ hình trong các trường hợp sau:

a) Đường thẳng CD cắt đường thẳng MN;

b) Đường thẳng EF song song với đường thẳng MN.

Lời giải:

a) Đường thẳng CD cắt đường thẳng MN nên hai đường thẳng này có một điểm chung.  

Chẳng hạn: vẽ hai đường thẳng CD và MN cắt nhau tại điểm A.

Cách vẽ:

Bước 1: Vẽ đường thẳng MN bất kỳ.

Cho đường thẳng MN như hình bên. Hãy vẽ hình trong

Bước 2: Lấy điểm A bất kỳ thuộc đường thẳng MN, giả sử điểm A nằm giữa hai điểm M và N.

Cho đường thẳng MN như hình bên. Hãy vẽ hình trong

Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua A và không trùng với đường thẳng CD.

Ta có đường thẳng CD cắt đường thẳng MN như hình vẽ:

Cho đường thẳng MN như hình bên. Hãy vẽ hình trong

b) Cách vẽ đường thẳng EF song song với đường thẳng MN:

Bước 1: Vẽ đường thẳng MN bất kỳ.

Cho đường thẳng MN như hình bên. Hãy vẽ hình trong

Bước 2: Lấy điểm E nằm ngoài đường thẳng MN. 

Cho đường thẳng MN như hình bên. Hãy vẽ hình trong

Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua điểm E và song song với đường thẳng MN. Lấy điểm F thuộc đường thẳng vừa vẽ. 

Ta được đường thẳng EF song song với đường thẳng MN như hình vẽ:

Cho đường thẳng MN như hình bên. Hãy vẽ hình trong

Vận dụng trang 78 Toán lớp 6 Tập 2: - Hãy tìm hình ảnh các đường thẳng song song, cắt nhau trong thực tiễn.

- Hãy tìm hình ảnh tia trong thực tiễn.

Lời giải:

- Hình ảnh của hai đường thẳng song song, cắt nhau trong thực tiễn: 

• Hình ảnh của hai đường thẳng song song trong thực tiễn:

+ Hai đường dây điện.

- Hãy tìm hình ảnh các đường thẳng song song, cắt nhau trong thực tiễn

+ Hai mép bàn hình chữ nhật.

- Hãy tìm hình ảnh các đường thẳng song song, cắt nhau trong thực tiễn

• Hình ảnh hai đường thẳng cắt nhau trong thực tiễn:

Chiều dài và chiều rộng của căn phòng.

- Hãy tìm hình ảnh các đường thẳng song song, cắt nhau trong thực tiễn

- Hình ảnh tia trong thực tiễn: 

+ Tia sét.

- Hãy tìm hình ảnh các đường thẳng song song, cắt nhau trong thực tiễn

+ Tia laser.

- Hãy tìm hình ảnh các đường thẳng song song, cắt nhau trong thực tiễn

Bài 1 trang 78 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy chọn trong các phương án dưới đây để được một phát biểu đúng.

Qua hai điểm A và B phân biệt có

(A) vô số đường thẳng.

(B) chỉ có 1 đường thẳng.

(C) không có đường thẳng nào.

Lời giải:

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước.

Do đó, qua hai điểm A và B phân biệt chỉ có 1 đường thẳng đi qua hai điểm đó.

Vậy phương án đúng là (B) chỉ có 1 đường thẳng.

Bài 2 trang 78 Toán lớp 6 Tập 2Vẽ hình cho các trường hợp sau:

a) Hai đường thẳng p và q cắt nhau tại điểm M.

b) Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n theo thứ tự tại X và Y trong hai trường hợp: m và n cắt nhau, hoặc m và n song song với nhau.

Lời giải:

a) Cách vẽ hai đường thẳng p và q cắt nhau tại điểm M:

Cách 1:

- Vẽ đường thẳng p bất kỳ.

- Vẽ đường thẳng q cắt đường thẳng p.

- Lấy điểm M là giao điểm của hai đường thẳng p và q.

Ta có hình vẽ:

Vẽ hình cho các trường hợp sau: a) Hai đường thẳng p và q

Cách 2: 

- Vẽ đường thẳng p bất kỳ.

- Lấy điểm M thuộc đường thẳng p.

- Vẽ đường thẳng q đi qua điểm M và không trùng với đường thẳng p.

Ta có hình vẽ:

Vẽ hình cho các trường hợp sau: a) Hai đường thẳng p và q

b) Vì đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n theo thứ tự tại X và Y nên ta sẽ không xét trường hợp ba đường thẳng giao nhau tại một điểm. 

Ta xét hai trường hợp còn lại:

- Trường hợp 1: Đường thẳng m và đường thẳng n cắt nhau. Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n lần lượt tại điểm X và Y.

* Cách vẽ:

- Vẽ đường thẳng m bất kỳ.

- Vẽ đường thẳng n cắt đường thẳng m.

- Vẽ đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n lần lượt tại hai điểm X và Y.

* Ta có hình vẽ:

Vẽ hình cho các trường hợp sau: a) Hai đường thẳng p và q

- Trường hợp 2: Đường thẳng m và đường thẳng n song song với nhau. Đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n lần lượt tại điểm X và Y.

* Cách vẽ:

- Vẽ đường thẳng m bất kỳ.

- Vẽ đường thẳng n song song với đường thẳng m.

- Vẽ đường thẳng a cắt hai đường thẳng m và n lần lượt tại hai điểm X và Y.

* Ta có hình vẽ:

Vẽ hình cho các trường hợp sau: a) Hai đường thẳng p và q

Bài 3 trang 78 Toán lớp 6 Tập 2Đếm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong mỗi hình sau:

Đếm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong mỗi hình sau

Lời giải:

a) Trong hình a) có ba đường thẳng song song với nhau nên không có giao điểm nào.

b) Đặt các đường thẳng trong hình b) là các đường thẳng a, b, c.

Giả sử đường thẳng a và c cắt nhau tại điểm A, đường thẳng b và c cắt nhau tại điểm B (như hình vẽ).

Đếm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong mỗi hình sau

Do đó đường thẳng  a và b cắt đường thẳng c lần lượt tại hai điểm A và B.

Vậy trong hình b) có hai giao điểm tạo bởi ba đường thẳng.

c) Đặt các đường thẳng trong hình c) là các đường thẳng m, n, p.

Giả sử ba đường thẳng m, n, p cắt nhau tại điểm M (như hình vẽ).

Đếm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong mỗi hình sau

Vậy trong hình c) có một giao điểm tạo bởi ba đường thẳng.

d) Đặt các đường thẳng trong hình d) là các đường thẳng c, d, e.

Giả sử đường thẳng c và e cắt nhau tại điểm C, đường thẳng d và e cắt nhau tại điểm D, đường thẳng c và d cắt nhau tại E (như hình vẽ).

Đếm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong mỗi hình sau

Do đó ba đường thẳng c, d, e đôi một cắt nhau tại các điểm C, D, E.

Vậy trong hình d) có ba giao điểm tạo bởi ba đường thẳng.

Bài 4 trang 78 Toán lớp 6 Tập 2Kể tên các tia có gốc là M trong hình sau:

Kể tên các tia có gốc là M trong hình sau

Lời giải:

Trên hình vẽ, điểm M nằm trên đường thẳng HF chia đường thẳng đó thành hai phần, mỗi phần gọi là một tia gốc M.

Vậy các tia có gốc là M là: tia MH và tia MF.

Bài viết liên quan

340
  Tải tài liệu