Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Bài 2: Hình có tâm đối xứng

Hoidap.vietjack.com trân trọng giới thiệu: lời giải bài tập Toán lớp 6 Bài 2: Hình có tâm đối xứng sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Bài 2. Mời các bạn đón xem:

386
  Tải tài liệu

Giải bài tập Toán 6 Bài 2: Hình có tâm đối xứng

Hoạt động khám phá trang 56 Toán lớp 6 Tập 2:

Lời giải:

a) Hình 1a) Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Khi đó, AB là đường kính của đường tròn tâm O.

Hình minh họa:

Lấy một điểm A bất kì trên đường tròn tâm O. Hãy tìm điểm B

b) Hình 1b) đo độ dài của IM và IM':

- Đo độ dài IM:

+ Đặt thước sao cho mép trên của thước dọc theo đoạn IM và điểm I hoặc điểm M trùng với vạch 0 (như hình vẽ)

+ Điểm còn lại chỉ vạch bao nhiêu thì đó chính là độ dài của đoạn thẳng IM.

Giả sử như hình vẽ: điểm M trùng với vạch 0; điểm I trùng với vạch 2,5 cm. Do đó, độ dài IM = 2,5 cm.

Lấy một điểm A bất kì trên đường tròn tâm O. Hãy tìm điểm B

- Đo độ dài IM':

+ Đặt thước sao cho mép trên của thước dọc theo đoạn IM' và điểm I hoặc điểm M' trùng với vạch 0 (như hình vẽ).

+ Điểm còn lại chỉ vạch bao nhiêu thì đó chính là độ dài của đoạn thẳng IM'.

Giả sử như hình vẽ: điểm I trùng với vạch 0; điểm M' trùng với vạch 2,5 cm. Do đó, độ dài IM' = 2,5 cm.

Lấy một điểm A bất kì trên đường tròn tâm O. Hãy tìm điểm B

Từ đó ta suy ra, IM = IM' = 2,5 cm.

Thực hành 1 trang 57 Toán lớp 6 Tập 2Tìm tâm đối xứng của mỗi hình (nếu có).

Tìm tâm đối xứng của mỗi hình (nếu có)

Lời giải:

Tâm đối xứng của mỗi hình được biểu diễn như sau:

Hình a) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Tìm tâm đối xứng của mỗi hình (nếu có)

Hình b) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Tìm tâm đối xứng của mỗi hình (nếu có)

Hình c) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Tìm tâm đối xứng của mỗi hình (nếu có)

Hình d) không có tâm đối xứng.

Vận dụng trang 57 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy cho biết trong những hình đã học như hình vuông, hình tam giác đều, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân, hình nào có tâm đối xứng.

Lời giải:

Các hình có tâm đối xứng là: hình vuông, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.

- Hình vuông: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Hình minh họa:

Em hãy cho biết trong những hình đã học như hình vuông, hình tam giác

- Hình lục giác đều (hình có 6 cạnh đều bằng nhau): Tâm đối xứng là giao điểm của hai trong ba đường chéo (ba đường chéo của lục giác đều giao nhau tại một điểm).

Hình minh họa:

Em hãy cho biết trong những hình đã học như hình vuông, hình tam giác

- Hình chữ nhật: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Hình minh họa:

Em hãy cho biết trong những hình đã học như hình vuông, hình tam giác

- Hình bình hành: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Hình minh họa:

Em hãy cho biết trong những hình đã học như hình vuông, hình tam giác

- Hình thoi: Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo.

Hình minh họa:

Em hãy cho biết trong những hình đã học như hình vuông, hình tam giác

Các hình không có tâm đối xứng: Tam giác đều, hình thang cân.

Thực hành 2 trang 57 Toán lớp 6 Tập 2: Hai bông hoa và chiếc lá dưới đây, hình nào có tâm đối xứng? Nếu có, hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó.

Hai bông hoa và chiếc lá dưới đây, hình nào có tâm đối xứng?

Lời giải:

Hình a) bông hoa có tâm đối xứng. Tâm đối xứng được biểu diễn như hình vẽ:

Hai bông hoa và chiếc lá dưới đây, hình nào có tâm đối xứng?

Hình b) bông hoa không có tâm đối xứng.

Hình c) chiếc lá không có tâm đối xứng. 

Bài 1 trang 58 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây (nếu có).

Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây (nếu có)

Lời giải:

Tâm đối xứng của các hình được biểu diễn như sau:

Hình a) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây (nếu có)

Hình b) không có tâm đối xứng.

Hình c)

- Nếu xét tính đối xứng cả màu sắc thì hình c) không có tâm đối xứng.

- Nếu xét tính đối xứng không kể màu sắc thì hình c) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây (nếu có)

Bài 2 trang 58 Toán lớp 6 Tập 2: Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó (nếu có).

Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó (nếu có)

Lời giải:

Hình a) 

- Nếu xét tính đối xứng cả màu sắc thì hình a) không có tâm đối xứng.

- Nếu xét tính đối xứng không kể màu sắc thì hình a) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó (nếu có)

Hình b) có tâm đối xứng (như hình vẽ). 

Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó (nếu có)

Hình c) không có tâm đối xứng.

Bài 3 trang 58 Toán lớp 6 Tập 2Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Chữ cái nào vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng?

Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Chữ cái nào vừa có trục đối

Lời giải:

Những chữ cái có tâm đối xứng là: S, I, O, N.

Hình minh họa:

Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Chữ cái nào vừa có trục đối   

Những chữ cái vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng là: I và O.

Hình minh họa:

     Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Chữ cái nào vừa có trục đối

Bài 4 trang 58 Toán lớp 6 Tập 2Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

Hình nào sau đây có tâm đối xứng?

Lời giải:

- Hình thứ nhất có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Hình nào sau đây có tâm đối xứng? 

- Hình thứ hai không có tâm đối xứng.

- Hình thứ ba không có tâm đối xứng.

Vậy trong ba hình trên chỉ có hình thứ nhất có tâm đối xứng.

Bài viết liên quan

386
  Tải tài liệu