Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM - pha sáng, pha tối

Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM - pha sáng, pha tối   Sinh học lớp 11 với đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải và bài tập có lời giải cho tiết sẽ giúp học sinh nắm được  Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM - pha sáng, pha tối

955
  Tải tài liệu

Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM - pha sáng, pha tối

* Phân chia giai đoạn :

   - Quang hợp ở thực vật được phân chia làm hai pha : pha sáng và pha tối.

Hỏi đáp VietJack

   * Nơi xảy ra, diễn biến và kết quả của từng giai đoạn :

   - Pha sáng diễn ra ở màng tilacôit và nhìn chung là giống nhau ở mọi loài thực vật. Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được sử dụng để phân li nước và giải phóng ôxi. Quá trình này cũng tạo ra các hợp chất giàu năng lượng (ATP, NADPH) và những hợp chất này sẽ được sử dụng trong pha tối để tổng hợp nên các chất hữu cơ.

   - Pha tối là giai đoạn cố định tạo ra các hợp chất hữu cơ (điển hình là glucôzơ). Ở thực vật C3, pha tối chỉ bao gồm chu trình Canvin. Ở thực vật C4 và thực vật CAM còn có thêm một chu trình xảy ra trước chu trình Canvin. Pha tối của thực vật C4 và thực vật CAM tuy giống nhau về bản chất nhưng khác nhau tại nơi xảy ra và thời điểm diễn ra.

Bài viết liên quan

955
  Tải tài liệu