Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 34 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 5 dưới đây.

3930
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 34 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Chữ số 2 trong số thập phân 196,274 có giá trị là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm để 2m3 = ........dm3

    A. 20        B. 2000

    C. 200       D. 20 000

Câu 3: Thể tích của một hình lập phương có cạnh 5 cm là:

    A. 25

    B. 125

    C.125 cm3

    D 125 dm2

Câu 4: Trong hình vẽ bên , diện tích phần tô đậm chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích hình vuông:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 62,5%      B. 37,5%

    C. 10%        D. 70%

Câu 5: Phép nhân 2 giờ 17 phút x 4 có kết quả là:

    A. 868 phút

    B. 3 giờ 8 phút

    C. 14 giờ 8 phút

    D. 9 giờ 8 phút

Câu 6: Quãng đường AB dài 180 km . Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54 km/ giờ , cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36 km/ giờ. Hỏi từ lúc bắt đầu đi sau mấy giờ xe máy gặp ô tô ?

    A. 2 giờ        B. 20 giờ

    C. 5 giờ        D . 3,5 giờ

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

    55,27 - 18,4;

    28,3 x 3,7;

    17,7 : 6;

    123,5 +25,7.

Câu 2: Một ô tô và một xe máy cùng đi một quãng đường dài 50 km , thời gian xe máy đi hết quãng đường là 2,5 giờ , vận tốc ô tô bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án vận tốc xe máy . Tính thời gian ô tô đi hết quãng đường đó ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C B C B D A

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: ( Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

    55,27 - 18,4 = 36,87;

    28,3 x 3,7 = 104,71;

    17,7 : 6 = 2,95;

    123,5 + 25,7 = 149,2.

Câu 2: (2 điểm)

Bài giải:

Vận tốc của xe máy là:

    100 : 2,5 = 40 (km/ giờ

Vận tốc của ô tô là:

    40 x Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án = 60 (km/ giờ)

Thời gian ô tô đi hết quãng đường đó là:

    100: 60 = 1 Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án ( giờ)

    1 Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án giờ = 1 giờ 40 phút

Đáp số : 1 giờ 40 phút

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8 m chiều rộng 6m . Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 4dm để lát nền nhà đó giá tiền mỗi viên gạch là 25 000 đồng . Số tiền mua gạch để lát kín nền nhà là:

    A. 7500000 đồng

    B. 750000 đồng

    C. 75000 đồng

    D. 75000 đồng

Câu 2: Cho hình vẽ sau . Biết M là trung điểm của cạnh BC . Diện tích tam giác EMD là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 108cm2        B. 144 cm2

    C. 288cm2        D. 36 cm2

Câu 3: Lớp 5B có 30 học sinh , số học sinh nữ bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) số học sinh nam. Số học sinh nam hơn số học sinh nữ là :

    A. 12 học sinh

    B. 16 học sinh

    C. 18 học sinh

    D. 6 học sinh

Câu 4: Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau ,sau 4 giờ chúng gặp nhau . Quãng đường AB dài 360 km . Biết vận tốc ô tô đi từ A bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 1) vận tốc ô tô đi từ B . Vận tốc ô tô đi từ A là:

    A. 54km

    B. 54 km/ giờ

    C. 36 km/giờ

    D. 36 km

Câu 5: 45,6 – x = 4,5 x 3,2. Giá trị của x là:

    A. 312       B. 31,2

    C. 60        D. 3,12

Câu 6: Số tự nhiên thích hợp để Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án là:

    A. 1          B. 12

    C. 14       D. 16

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 200m, chiều rộng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m thu hoạch được 55 kg thóc. Hỏi đã thu được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?

Câu 2: Hai bao gạo cân nặng 54kg. Bao thứ nhất cân nặng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án bao thứ hai. Hỏi mỗi bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Một ô tô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ A đến B . Quãng đường AB dài 180km . Biết vận tốc ô tô gấp hai lần vận tốc xe máy và thời gian ô tô đi là 2,5 giờ . Ô tô đến B trước xe máy là :

    A. 2 giờ 50 phút

    B. 2 giờ 15 phút

    C. 2 giờ 30 phút

    D. 2 giờ 45 phút

Câu 2: Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là 12,4 cm2. . Biết tỉ số diện tích của hình tam giác BEC và diện tích hình tứ giác ABED là Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án . Diện tích hình tứ giác ABCD là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 86,8cm2       B. 8,86cm2

    C. 86,8cm        D. 8,68 cm2

Câu 3: Lớp 5B có 25 học sinh , nhìn vào biểu đồ về kết quả điều tra về ý thích chơi các môn thể thao của lớp 5B thì số học sinh thích môn đá bóng có khoảng:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 4 học sinh

    B. 6 học sinh

    C. 8 học sinh

    D. 12học sinh

Câu 4: Ô tô đi quãng đường 90 km trong 2 giờ 15 phút . Vân tốc của ô tô là :

    A. 36km / giờ

    B. 40 km/ giờ

    C. 45 km/giờ

    D. 42 km/ giờ

Câu 5: Tìm số tự nhiên x sao cho 34,9 < x < 35,01 . Giá trị của x là :

    A. 34        B. 34,91

    C. 35        D.35,001

Câu 6: Tính Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án có kết quả là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Chu vi một hình chữ nhật là 630m, chiều dài gấp rưỡi chiều rộng .Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật.

Câu 2: Diện tích hình chữ nhật lớn hơn diện tích hình vuông là 36 m . Tính diện tích của mỗi hình, biết diện tích hình vuông bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 34 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án diện tích hình chữ nhật

Bài viết liên quan

3930
  Tải tài liệu