Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 29 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 29 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 29 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 5 dưới đây.

1600
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 29 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Có 40 viên bi trong đó 8 viên màu đỏ , 10 viên màu xanh , 4 viên màu trắng 18 viên màu vàng . Như vậy

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 29 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án số viên bi có màu :

    A. Đỏ          B. Xanh

    C. Trắng      D. Vàng

Câu 2: Phần thập phân của số thập phân 234,019 có?

    A. 1 phần trăm

    B. 0 phần mười 9 phần nghìn

    C. 2 phần trăm

    D. 0 phần mười, 1 phần trăm, 9 phần nghìn

Câu 3: Viết các phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 29 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án theo thứ tự từ bé đến lớn là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 29 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 4: Số thập phân 34,506 đọc là:

    A. Ba tư phẩy năm trăm linh sáu

    B. Ba mươi tư phẩy năm linh sáu

    C. Ba mươi tư phẩy năm không sáu

    D. Ba mươi tư phẩy năm trăm linh sáu

Câu 5: Số thập phân có 8 đơn vị 2 trăm 5 phần nghìn được viết là ?

    A. 82,5        B. 208,005

    C. 208,05      D. 28,005

Câu 6: So sánh số thập phân : 9,478 .....9,48 Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là ?

    A. <        B. >        C. =

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính bằng 2 cách:

    (10,54 + 18,46 ) x 16,5

Câu 2: Một đội công nhân sửa đường trong 6 ngày đầu, mỗi ngày sửa được 2,72km đường tàu; trong 5 ngày sau, mỗi ngày sửa được 2,17km đường tàu. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu ki- lô- mét đường tàu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B D C D B A

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Cách 1:

(10,54 + 18,46 ) x 16,5

    = 29 x 16,5

    = 478,5

Cách 2:

(10,54 + 18,46 ) x 16,5

    = 10,54 x 16,5 + 18,46 x 16,5

    = 173,91 + 304,59

    = 478,5

Câu 2: (2 điểm)

Bài giải:

Trong 6 ngày đội công nhân sửa được số ki - lô - mét đường là:

    6 x 2,72 = 16,32 ( km)

Trong 5 ngàyđội công nhân sửa được số ki - lô - mét đường là:

    5 x 2,17 = 10,85 ( km)

Trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được số ki - lô - mét đường là:

    (16,32 + 10,85 ) : ( 6+ 5 ) = 2,47 (km)

Đáp số : 2,47 km

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 29

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 29 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 0        B. 1

    C. 2        D. 3

Câu 2: Các số 34,56; 34,156; 32,989; 33,789 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là?

    A. 32,989; 33,789 ; 34,156 ; 34,56

    B. 34,56; 34,156; 32,989; 33,789

    C. 33,789 ;34,56; 34,156; 32,989

    D. 34,56 ; 34,156 ; 33,789 ; 32,989

Câu 3: Viết số thập phân 0,5 dưới dạng tỉ số phần trăm là:

    A. 5%        B. 50%

    C. 0,5%      D . 500%

Câu 4: Mỗi số thập phân gồm:

    A. Phần nguyên và phần thập phân

    B. Phần nguyên và dấu phẩy

    C. Phần thập phân và dấu phẩy

    D. Phần nguyên và phần thập phân chúng được phân cách bởi dấu phẩy

Câu 5: Số thích hợp điền vào chỗ chấm 5456 m = … km là:

    A. 545,6km      B. 54,56km

    C. 5,456km      D. 0,5456km

Câu 6: 0,08 tấn = ...kg . Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là?

    A. 80        B. 800

    C. 8000      D. 0,8

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính bằng cách hợp lý nhất:

a. 345,67 : 0,5 + 345,67 x 8

b. 12,5 x 0,5 x 2 x 4

Câu 2: Mỗi chai nước mắm có 0,75 lít , mỗi lít nặng 1,05 kg , mỗi vỏ chai nặng 0,2 kg . Hỏi 20 chai nước mắm nặng bao nhiêu kg ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 29

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Viết số thập phân có 0 đơn vị và 4 phần nghìn :

    A. 0,4      B. 0,04

    C. 4,0      D. 0,004

Câu 2: Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ … sao cho 0,02 > …… > 0,01 là:

    A. 0,021      B. 0,011

    C. 0,022      D. 0,023

Câu 3: 6 tấn 8 kg = … tấn. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

    A. 6,08       B. 6,8

    C. 6,008      D. 68

Câu 4: Số thập phân 56,897 có phần thập phân là :

    A. Tám trăm chín mươi bảy

    B. 8 trăm 9 chục 7 đơn vị

    C. 8 phần mười , chín phần trăm , 7 phần nghìn

    D. 8 phần nghìn 9 phần trăm ,7 phần mười.

Câu 5: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 732 m = … km … m là:

    A. 0 km 732m      B. 0km 2m

    C. 7 km 32m        D. 7km 2m

Câu 6: Hỗn số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 29 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được viết dưới dạng số thập phân là :

    A. 4,25      B. 4,025

    C. 42,5      D. 42,05

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính bằng cách hợp lý nhất:

a. 4 giờ 45 phút x4 + 5 giờ 15 phút x4

b. 5 năm 3 tháng x12 – 2 x 5 năm 3 tháng

Câu 2: Một người đi xe đạp khởi hành từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi thì sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp?

Bài viết liên quan

1600
  Tải tài liệu