Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 3 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 5 dưới đây.

1346
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 3 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (1 điểm) Hỗn số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được chuyển về phân số là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2 (1 điểm) Phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chuyển thành phân số thập phân là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 3 (1 điểm) Phân số thích hợp để viết vào chỗ chấm 1 phút =....giờ là

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 4 (1 điểm) Viết số đo độ dài 6m7cm =….m dưới dạng hỗn số . Hỗn số thích hợp viết vào chỗ chấm là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 5 (1 điểm) Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 6 (1 điểm) Biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án quãng đường AB dài 300 km . Độ dài quãng đường AB là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1 (1 điểm) So sánh hai hỗn số:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Câu 2 (3 điểm) Một hình chữ nhật có chu vi 20 m 50cm .Chiều rộng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chiều dài .Tính diện tích hình chữ nhật đó.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

-Hs khoanh tròn đúng mỗi câu được 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C D B A C B

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1 (1 điểm) So sánh hai hỗn số: (Đúng mỗi câu cho 0,5 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2 (3 điểm) Một hình chữ nhật có chu vi 20 m 50cm .Chiều rộng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chiều dài .Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 1(điểm) Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm để so sánh Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án là :

 A. <

 B. >

 C. =

Câu 2 1(điểm) Hỗn số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chuyển thành phân số thập phân là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 3 1(điểm) Phân số thích hợp để viết vào chỗ chấm 8g =....kg là

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 4 1(điểm) Đo độ dài một sợi dây được 5m5cm . Số đo độ dài của sợi dây được viết dưới dạng số đo có đơn vị là mét là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 5 1(điểm) Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án Kết quả của phép nhân là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 6 1(điểm) Một mảnh đất hình vuông có kính thước như hình vẽ dưới đây . Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích đất còn lại là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tìm x

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Câu 2: (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 50m.Chiều rộng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chiều dài.

a) Tính diện tích của mảnh đất đó.

b) Người ta sử dụng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án diện tích của mảnh đất để làm nhà.Hỏi diện tích đất làm nhà là bao nhiêu mét vuông?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (1 điểm) Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm để so sánh Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án là :

A <

 B. >

 C. =

Câu 2: (1 điểm) Hỗn số 5Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chuyển thành phân số là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 3: (1 điểm) Phân số thích hợp để viết vào chỗ chấm 7dm =....m là

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 4: (1 điểm) Tổng số tuổi hai mẹ con là 48 tuổi .Tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con . Tuổi mẹ là :

 A. 24 tuổi

 B. 30 tuổi

 C. 36 tuổi

 D. 38 tuổi

Câu 5: (1 điểm) Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án Kết quả của phép chia là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 6: (1 điểm) Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án số học sinh của một trường Tiểu học là 420 học sinh . Hỏi Trường Tiểu học đó có bao nhiêu học sinh.

 

 A. 588 học sinh

 B. 300 học sinh

 C. 175 học sinh

 D. 245 học sinh

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 3 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (2 điểm) Mẹ hơn con 26 tuổi. Trước đây 2 năm tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bài viết liên quan

1346
  Tải tài liệu