Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 2 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 5 dưới đây.

1113
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 2 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (1 điểm) Hỗn số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án gồm hai phần :

 A. Phần nguyên 1 phần phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

 B. Phần nguyên 2 phần phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

 C. Phần nguyên 2 phần phân số 1

 D. Phần nguyên 2 phần phân số 3

Câu 2 (1 điểm) Chuyển hỗn số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án thành phân số như sau :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 3 (1 điểm) Muốn chia một phân số cho một phân số ta làm như sau:

 A. Lấy phân số thứ hai nhân với phân số thứ nhất đảo ngược?

 B. Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai

 C. Lấy phân số thứ nhất chia cho phân số thứ hai đảo ngược

 D. Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược

Câu 4 (1 điểm) Kết quả của phép nhân Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án là

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 5 (1 điểm) Dấu thích hợp viết vào chỗ chấm Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án là:

A. <

B. >

C. =

Câu 6 (1 điểm) Các phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Câu 2: (2 điểm) Cho phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 125.Tìm phân số đó biết rằng phân số đó có thể rút gọn bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

-Hs khoanh tròn đúng mỗi câu được 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B C D A C D

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính : (Đúng mỗi câu cho 0,5 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (2 điểm) Cho phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 125.Tìm phân số đó biết rằng phân số đó có thể rút gọn bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (1 điểm) Một lớp học có Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án số học sinh thích tập bơi, Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án số học sinh thích đá bóng. Như vậy:

 A. Số học sinh thích tập bơi nhiều hơn số học sinh thích đá bóng

 B. Số học sinh thích tập bơi bằng số học sinh thích đá bóng

 C. Số học sinh thích tập bơi ít hơn số học sinh thích đá bóng

Câu 2: (1 điểm) Phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án bé hơn phân số nào dưới đây?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 3: (1 điểm) Các giá trị số tự nhiên khác 0 thích hợp của x để có:Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

 A. 5 ; 6

 B. 6 ; 7

 C. 7 ; 8

 D. 8 ; 9

Câu 4: (1 điểm) Kết quả của phép chia Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 5: (1 điểm) Dấu thích hợp viết vào chỗ chấm Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 1 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

 A. <

 B. >

 C. =

Câu 6: (1 điểm) Kết quả của phép chia Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp ánđược tính thuận tiện nhất là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tìm x

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (2 điểm) Một đội sửa một quãng đường trong 3 ngày . Ngày thứ nhất sửa được Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án quãng đường , ngày thứ hai sửa được Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án quãng đường . Hỏi ngày thứ ba đội đó sửa được bao nhiêu phần quãng đường ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (1 điểm) Hỗn số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án đọc là:

 A. Hai hai mốt phần hai ba

 B. Hai hai mươi mốt phần hai mươiba

 C. Hai và hai mươi mốt phần hai ba

 D. Hai và hai mươi mốt phần hai mươi ba

Câu 2: (1 điểm) Phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án là phân số :

A.Bé hơn 1

 B. Lớn hơn 1

 C. Bằng 1

Câu 3: (1 điểm) Các giá trị số tự nhiên khác 0 thích hợp của x để có: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

 A. 1 ;2

 B. 0 ; 1; 2

 C. 1; 2; 3

 D. 0;1 ; 2; 3

Câu 4: (1 điểm) Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được tính như sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 5: (1 điểm) Một lớp học có 40 học sinh trong đó Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án là học sinh giỏi toán Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án số học sinh là học sinh giỏi tiếng việt . Số học sinh giỏi toán của lớp học đó là :

 A. 12 học sinh

 B. 8 học sinh

 C. 20 học sinh

 C. 10 học sinh

Câu 6: (1 điểm) Phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được viết dưới dạng phân số thập phân là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Câu 2: (2 điểm)Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp ánm chiều rộng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 2 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp ánm . Chia tấm bìa đó thành hai phần bằng nhau . Tính diện tích mỗi phần ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bài viết liên quan

1113
  Tải tài liệu