Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 9 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 5 dưới đây.

875
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 9 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): 23m 9 cm = … m. Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là:

 A. 23,9

 B. 23,09

 C. 2,39

 D. 230,9

Câu 2: (1 điểm): 6m 5 dm = … m. Hỗn số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

  Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 3: (1 điểm) 897 cm = … m. Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là:

 A. 89,7

 B. 0,897

 C. 8,97

 D. 8970

Câu 4: (1 điểm) 456m = … km. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

 A. 0,456

 B. 4,56

 C. 45,6

 D. 4560

Câu 5: (1 điểm) được viết dưới dạng số thập phân là:

 A. 2,5

 B. 4,0

 C. 0,2

 D. 0,4

Câu 6: (1 điểm) 74,5km = … m. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

 A. 745

 B. 7450

 C. 74500

 D. 74005

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)

a) Tìm số tự nhiên x biết:

1,8 < x < 3,5    93,99 < x < 94,01

b) Tìm tất cả các số tự nhiên x có hai chữ số sao cho: 8,67 < x < 12,03

Câu 2: (2,5 điểm) Một khu rừng hình chữ nhật có chu vi là 4km 40 dam, chều dài hơn chiều rộng là 400m Tính:

a, Diện tích khu rừng đó bằng héc –ta, bằng mét vuông.

b, Biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án diện tích trồng cây ăn quả. Hỏi diện tích còn lại là bao nhiêu ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn đúng mỗi câu được 1 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)

a) Tìm số tự nhiên x biết:

 +) 1,8 < x < 3,5

  Vì 1,8 < 2 < 3,5

  1,8 < 3 < 3,5

  Vậy x = 2; 3     (0,5 điểm)

 +) 93,99 < x < 94,01 Vì 93,99 < 94 < 94,01. Nên x = 94     (0,5 điểm)

b) Tìm tất cả các số tự nhiên x có hai chữ số sao cho: 8,67 < x < 12,03

 Vì 8,67 < 9 < 12,03

  8,67 < 10 < 12,03

  8,67 < 11 < 12,03

  8,67 < 12 < 12,03 Nên x = 9; 10; 11; 12     (0,5 điểm)

Câu 2: (2,5 điểm) Một khu rừng hình chữ nhật có chu vi là 4km 40 dam, chều dài hơn chiều rộng là 400m Tính:

a, Diện tích khu rừng đó bằng héc –ta, bằng mét vuông.

b, Biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án diện tích trồng cây ăn quả. Hỏi diện tích còn lại là bao nhiêu ?

Bài giải

Đổi 4km 40dam = 44hm, 400m = 4 hm     (0,25 điểm)

Nửa chu vi khu rừng là:

  44 : 2 = 22 (hm)     (0,25 điểm)

Chiều rộng của khu rừng là:

  (22 - 4) : 2 = 9 (hm)     (0,25 điểm)

Chiều dài của khu rừng là:

  22 -9 = 13 (hm)     (0,25 điểm)

Diện tích khu rừng là:

  22 x9 = 198 (hm2) = 198 ha     (0,5 điểm)

  198 ha = 1980000m2     (0,25 điểm)

Diện tích trồng cây ăn quả là:

  198: 3 = 66 (hm2)     (0,25 điểm)

Diện tích còn lại là:

  198 - 66 = 132 (hm2)     (0,25 điểm)

    Đáp số: a, 198ha , 1980000 m2

       b, 132 hm2 (0,25 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): 5tấn 23kg = … tấn. Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là:

 A. 5,023

 B. 5,23

 C. 5,203

 D. 50,23

Câu 2: (1 điểm):7kg 35g = … kg. Hỗn số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 3: (1 điểm) 789 kg = … tạ. Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là:

 A. 78.9

 B. 7,89

 C. 0,789

 D. 7,089

Câu 4: (1 điểm) 800g = … kg. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

 A. 80

 B. 8

 C. 0,08

 D. 0,8

Câu 5: (1 điểm) Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án tấn = … tấn. Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là:

 A. 1,4

 B. 2,5

 C. 0,25

 D. 0.025

Câu 6: (1 điểm)) Trong vườn thú có 9 con sư tử, trung bình mỗi ngày một con ăn hết 9 kg thịt. Cần số tạ thịt để nuôi số sư tử đó trong 2 tuần là:

 A. 1134 tạ

 B. 11,34 tạ

 C. 113,4 tạ

 D. 1,134 tạ

Phần II. Tự luận (4 điểm)

a)Viết tất cả các số thập phân nằm giữa 3 và 4 mà phần thập phân có một chữ số.

b) Tìm hai số tự nhiên liên tiếp x và y sao cho:

 x < 6,57 < y

c) Tìm hai chữ số x và y liền nhau sao cho:

 9, x6 < 9,461 < 9,y

Câu 2: (2,5 điểm) Hai anh em trồng được 84 cây rau. Cứ anh trồng được 3 cây thì em trồng được 4cây. Hỏi mỗi người trồng được bao nhiêu cây ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): 5m2 4dm2 = … m2. Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là:

 A. 5,4

 B. 0,54

 C. 5,04

 D. 50,4

Câu 2: (1 điểm): 54 dm2 = … m2. Phân số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 3: (1 điểm) 6ha =… km2. Số thập phân thích hợp viết vào chỗ chấm là:

 A. 0,06

 B. 0,6

 C. 0,006

 D. 0,0006

Câu 4: (1 điểm) 5,6ha =… dam2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

 A. 56

 B. 506

 C. 0,056

 D. 560

Câu 5: (1 điểm) 5m2 9dm2 = … m2. Hốn số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 9 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 6: (1 điểm)) Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi 0,15km và chiều rộng bằng chiều dài. Diện tích sân trường đó với số đo là ha là:

 A. 5,4 ha

 B. 54 ha

 C. 5400 ha

 D. 0,54 ha

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Hai người thợ cùng làm một công việc.Nếu làm một mình thì người thứ nhất làm trong 3 gìờ sẽ hoàn thành công việc, người thứ 2 làm trong 2 giờ sẽ hoàn thành công việc.Hỏi nếu hai người cùng làm thì trong bao lâu sẽ hoàn thành công việc đó ?

Câu 2: (2 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 800m, chiều rộng kém chiều dài 100m. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó bằng mét vuông, bằng ha.

 

Bài viết liên quan

875
  Tải tài liệu