Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 16 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 5 dưới đây.

1421
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 16 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Kết quả phép tính 34,5% + 56% là:

 A. 90,5 %

 B. 90,5

 C. 40,1 %

 D. 40,1

Câu 2: (1 điểm): x - 7,02 = 19: 3,8. Giá trị của x là :

 A. x = 1,202

 B. x = 12,02

 C. x = 120,2

 D. x = 1202

Câu 3: (1 điểm) Viết số thập phân 0,857 thành tỉ số phần trăm là:

 A. 8,57%

 B. 857 %

 C. 85,7%

 D. 0,857%

Câu 4: (1 điểm) Khối lớp 5 của một trường Tiểu học có 250 học sinh. Cuối năm học khối lớp 5 có 20 học sinh xuất sắc. Tỉ số phần trăm của số học sinh xuất sắc và học sinh toàn khối lớp 5 là:

 A. 0,8%

 B. 80%

 C. 0,08%

 D. 8%

Câu 5: (1 điểm) Lãi suất tiết kiệm của ngân hàng là 0,6% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng. Sau 3 tháng người đó rút cả tiền gửi và tiền lãi là:

 A. 11 800 000 đồng

 B. 10 018 000 đồng

 C. 10 180 000 đồng

 D. 10 280 000 đồng

Câu 6: (1 điểm) Một người đi xe máy từ A đến B. Sau khi đi được 78 km thì ngồi nghỉ tính ra người đó đã đi được 65% quãng đường. Người đó còn phải đi số ki –lô-mét nữa mới đến B là:

 A. 40 km

 B. 41km

 C. 42km

 D. 43 km

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Đặt tính rồi tính

 37,5 + 68,91   6,32 x 7,25   409,06 - 254   237,12 : 5,2

Câu 2: (2 điểm) Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 40% là học sinh giỏi, 20 % học sinh trung bình còn lại là học sinh khá không có học sinh yếu. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh khá ? (Giải bài toán bằng hai cách)

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn đúng mỗi câu được 1 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Đặt tính rồi tính

 37,5 + 68,91 = 106,41     6,32 x 7,25 = 45,82

 409,06 - 254 = 155,06     237,12 : 5,2 = 45,6

Câu 2: (2 điểm) Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 40% là học sinh giỏi, 20 % học sinh trung bình còn lại là học sinh khá không có học sinh yếu. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh khá ? (Giải bài toán bằng hai cách)

Bài giải

Cách 1: Số học sinh giỏi của lớp là:

  Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án (học sinh)    (0,25 điểm)

Số học sinh trung bình của lớp là:

  Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án (học sinh)     (0,25 điểm)

Số học sinh khá của lớp là:

  40 – 16 – 8 = 16(học sinh)     (0,25 điểm)

    Đáp số: 16 học sinh     (0,25 điểm)

Bài giải

Cách 2: Số học sinh khá ứng với:

  100% - 40% - 20% = 40 % (số học sinh của lớp) (0,25 điểm)

Số học sinh khá là

  Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án (học sinh)     (0,5 điểm)

    Đáp số: 16 học sinh     (0,25 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tìm tỉ số phần trăm của 17 và 34 là:

 A. 34 : 17

 B. 17 : 34

 C. 17 x 34

 D. 34 x 17

Câu 2: (1 điểm): Tìm 20% của 40. Những cách tính đúng là:

 A. 40 : 20 x 100

 B. 40 x 100 : 20

 C. 40 x 20 : 100

 D. 40: 100 x 20

Câu 3: (1 điểm) Tìm một số biết 30% của nó là 561. Những cách tính đúng là:

 A. 561 : 30 x 100

 B. 561 : 100 x30

 C. 561 x30 : 100

 D. 561 x 100 : 30

Câu 4: (1 điểm) Một gia đình gửi tiết kiệm ngân hàng 300 000 000 đồng. Sau 3 tháng gia đình đó rút về cả tiền gửi và tiền lãi được tất cả 305 850 000 đồng. Lãi suất tiết kiệm một tháng của ngân hàng là:

 A. 65%

 B. 0,65%

 C. 0,065%

 D. 0,0065%

Câu 5: (1 điểm) Lớp 5B có 50 học sinh trong đó số học sinh nữ chiếm 64%. Số học sinh nam của lớp 5B là:

 A. 32 học sinh

 B. 19 học sinh

 C. 18 học sinh

 D. 17 học sinh

Câu 6: (1 điểm) Một xã trồng cây trên một quả đồi. Sau một năm số cây còn lại trên đồi là 1813 cây, tính ra số cây sống đạt 98% so với tổng số cây đã trồng. Tổng số cây xã đó đã trồng là:

 A. 1830 cây

 B. 1840 cây

 C. 1850 cây

 D. 1860 cây

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Tính

a. 63,52 + 7,8 : 2 x 27,6

b. 12,8 x 45,2 : 4 + 55,36

Câu 2: (1 điểm): Một cửa hàng bán được 450 kg gạo và số gạo đó bằng 12,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu tấn gạo ?

Câu 3: (1 điểm): Khi 80kg nước biển bốc hơi hết thì thu được 2,8kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tìm tỉ số phần trăm của 283,5 và 420 là:

 A. 65,5%

 B. 66,5%

 C. 67,5%

 D. 68,5%

Câu 2: (1 điểm): Tìm 73,5% của 1052 là:

 A. 771,22

 B. 772,22

 C. 773,22

 D. 774,22

Câu 3: (1 điểm) Tìm một số biết 45,8% của nó là 421,36. Số phải tìm là:

 A. 930

 B. 920

 C. 910

 D. 900

Câu 4: (1 điểm) Trong kho gạo có 320 tấn gạo tẻ và 80 tấn gạo nếp. Số gạo nếp chiếm số phần trăm số gạo trong kho là:

 A. 25%

 B. 24%

 C. 22%

 D. 20%

Câu 5: (1 điểm) Trong vườn có 1800 cây trong đó 80% là cây ăn quả. Số cây ăn quả trong vườn là:

 A. 1440 cây

 B. 1450 cây

 C. 1540 cây

 D. 1340 cây

Câu 6: (1 điểm) Một đội công nhân phải sửa chữa một đoạn đường và đã sửa được 1911m đạt 78% kế hoạch. Theo kế hoạch đội đó phải sửa số mét đường nữa là:

 A. 2650m

 B. 2450m

 C. 2350m

 D. 2550

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Tổng hai số bằng 0,25, thương hai số cũng bằng 0,25. Tìm hai số đó.

Câu 2: (1,25 điểm) Ba đoạn dây thép bằng nhau có tổng chiều dài là 37,11m. Hỏi 5 đoạn như thế dài bao nhiêu m ?

Câu 3: (0,75 điểm) Tính nhanh

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 16 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài viết liên quan

1421
  Tải tài liệu