Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 24 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 5 dưới đây.

1259
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 24 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Hình trụ là hình có:

    A . Hai mặt đáy là hình tròn

    B . Hai mặt đáy là hai hình tròn không bằng nhau

    C . Hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau

    D . Hai mặt đáy là hai hình tròn

Câu 2: 25% của 200 kg là

    A. 50       B. 800 kg

    C. 800      D. 50 kg

Câu 3: 3,56dm3 = … cm3

    A. 356cm3       B. 3560 cm3

    C. 35,6cm3      D. 3506 cm3

Câu 4: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án m3 =……cm3

    A. 1500000 cm3      B. 150000cm3

    C. 15000 m3        D. 1500cm3

Câu 5: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m , chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm thì diện tích xung quanh là:

    A. 6120 cm3      B. 180 dm2

    C. 180 cm2       D. 180 dm3

Câu 6: Một hộp bể kính nuôi cá dạng hình lập phương có cạnh 1m, mức nước trong bể bằng chiều cao của bể . Hỏi lượng nước trong bể là bao nhiêu lít nước ( độ dày kính không đáng kể và 1dm3 nước = 1 lít nước ):

    A. 80 lít        B. 200 lít

    C. 1000 lít      D. 800 lít

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Một bể nước hình hộp chữ nhật có các số đo trong lòng bể là chiều dài 30dm , chiều rộng 20dm, chiều cao 1,5m.Hỏi bể đó chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước ( biết 1dm3 nước = 1 lít nước ).

Câu 2: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần. Thể tích của hình lập phương bên có cạnh 1,5m là bao nhiêu?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C D B A B D

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Bài giải:

- Đổi 30 dm = 3m; 20 dm = 2m.

Thể tích trong lòng bể nước là:

    3 x 2 x 1,5 = 9 (m3)

    9 m3 = 9000 dm3

Vì 1dm3 nước = 1 lít nước nên 9000 dm3 nước = 9000 lít nước

Vậy bể chứa được nhiều nhất 9000 lít nước

Đáp số: 9000 lít nước

Câu 2: (2 điểm)

Bài giải:

Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

    1,5 x 1,5 x 4 = 9(m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

    1,5 x1,5 x 6 = 13,5 (m2)

Thể tích của hình lập phương là:

    1,5 x1,5 x 1,5 = 3,375 (m3)

Đáp số: 9m2 ; 13,5m2 ; 3,375 m3

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Những đồ vật nào có dạng hình cầu :

    A . Quả bóng , hộp sữa

    B . Quả xoài , quả địa cầu

    C . Viên bi , bánh xe đạp

    D . Quả bóng, viên bi, quả địa cầu

Câu 2: 17,5% của 240 kg là:

    A. 24kg      B. 36kg

    C. 42kg      D. 12 kg

 

Câu 3: Biết tỉ số thể tích của hình lập phương bé và hình lập phương lớn là 4 : 5 . Tỉ số phần trăm của thể tích hình lập phương lớn và thể tích hình lập phương bé là:

    A. 80%       B. 125%

    C. 12,5%      D. 0,8%

Câu 4: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án m3 =……cm3

    A. 750000      B. 75000

    C. 7500        D. 750

Câu 5: Cạnh hình lập phương lớn gấp 3 lần cạnh hình lập phương bé . Vậy thể tích hình lập phương lớn gấp thể tích hình lập phương bé số lần là :

    A. 6 lần       B. 9 lần

    C. 18 lần      D. 27 lần

Câu 6: Cạnh hình lập phương lớn gấp đôi cạnh hình lập phương bé ( hình vẽ). Thể tích hình lập phương lớn là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 54 cm3       B. 216 cm2

    C. 216 cm3      D. 54cm2

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m,chiều rộng 1,5 m chiều cao 1,8m . Tính:

a. Diện tích xung quanh của bể.

b. Hỏi bể đó chứa được bao nhiêu lít nước ? ( 1dm3 = 1lít)

Câu 2: Tính thể tích của hình lập phương biết diện tích toàn phần của nó bằng 150 cm2.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: 3,45 m3 = … cm3

    A . 345        B . 3450

    C . 345000      D. 3450000

Câu 2: Thể tích hình hộp chữ nhật có các kích thước Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 3: Hình lập phương M có cạnh dài gấp 3 lần hình lập phương N. Diện tích toàn phần hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần hình N?

    A. 12 lần      B. 9 lần

    C. 6 lần       D. 3 lần

Câu 4: Tỉ số phần trăm của diện tích tam giác ABD và diện tích tam giác BDC là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 80 %      B. 0,8%

    C. 60 %      D. 75%

Câu 5: Cạnh hình lập phương lớn gấp 3 lần cạnh hình lập phương bé . Vậy diện tích một mặt hình lập phương lớn gấp diện tích một mặt hình lập phương bé số lần là:

    A. 6 lần       B. 9 lần

    C. 18 lần      D. 27 lần

Câu 6: Một cái thùng hàng dạng hình hộp chữ nhật được chụp lại như hình vẽ . Hỏi cái thùng hàng đó có bao nhiêu mặt.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 24 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 3 mặt      B. 4 mặt

    C. 5 mặt      D. 6 mặt

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m,chiều rộng 5,5m chiều cao 3,8m nếu mỗi người làm việc trong phòng đó đều cần 6m3 không khí thì có thể có nhiều nhất bao nhiêu học sinh trong phòng đó .Biết rằng lớp học đó chỉ có 1 giáo viên và thể tích đồ đạc trong phòng chiếm 2m3.

Câu 2: Một hình lập phương có cạnh là 16dm. Một hình hộp chữ nhật có thể tích bằng thể tích hình lập phương đó và có chiều dài 32dm, chiều rộng 1,6m. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật.

 

Bài viết liên quan

1259
  Tải tài liệu