Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 27 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 5 dưới đây.

942
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 27 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Muốn tính quãng đường s khi biết vận tốc v và thời gian t là:

    A. s = v : t      B. s = v x t

    C. s = v + t      D. s = v - t

Câu 2: Một ô tô đi trong 2 giờ 30 phút với vận tốc 45km/giờ . Tính quãng đường đi được của ô tô ?

    A. 112,5 km      B. 11,25 km

    C. 1,125 km      D. 1125 km

Câu 3: Một ca nô đi từ lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 45 phút được quãng đường 30 km . Tính vận tốc của ca nô?

    A. 24 km          B. 24 giờ

    C. 24 km /giờ      D. 2,4 km /giờ

Câu 4: 12 ngày 12 giờ + 9 ngày 14 giờ = ...... ?

    A. 21 ngày 2 giờ      B. 22 ngày 26 giờ

    C. 23 ngày 2 giờ      D. 22 ngày 2 giờ

Câu 5: 11 giờ 42 phút: 2 = ...... ?

    A. 5 giờ 21 phút      B. 5 giờ 26 phút

    C. 5 giờ 30 phút      D. 5 giờ 51 phút

Câu 6: Một người đi xe đạp với vận tốc 12,2 km/ giờ đi trong 2,5 giờ. Tính quãng đường người đó đi được ?

    A. 30,5 km      B. 30,5 km/giờ

    C. 305 km      D. 305 km/giờ

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính:

a. 54phút 39 giây: 3

    45,9 phút x 8

b. 5 phút 40 giây x 2

    15,75 giờ: 5

Câu 2: Một ô tô đi từ A đến C với vận tốc 45 km/giờ hết 1 giờ 12 phút. Sau đó ô tô tiếp tục đi từ C đến B với vận tốc 43,5 km/giờ hết 1 giờ 36 phút. Tính quãng đường ô tô đi được từ A đến B.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B A C D D A  

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính ( Mỗi bài đúng cho 0,5 điểm )

a.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

b.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (2 điểm)

Bài giải:

Đổi 1 giờ 12 phút = 1,2 giờ ; 1 giờ 36 phút = 1,6 giờ

Quãng đường từ A đến C là:

    45 x 1,2 = 54 (km)

Quãng đường từ C đến B là:

    43,5 x 1,6 = 69,6 (km)

Quãng đường từ A đến B là:

    54 + 69,6 = 123,6 (km)

Đáp số: 123,6 km

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Muốn tính thời gian t khi biết vận tốc v và quãng đường s là:

    A. t = s x v

    B. t = s: v

    C. t = s + v

    D. t = s - v

Câu 2: Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 45 phút và đến B lúc 10 giờ 15 phút . Tính vận tốc của ô tô biết quãng đường AB dài 120 km?

    A. 48 km

    B. 4,8 km / giờ

    C. 48 km / giờ

    D. 48 giờ

Câu 3: Một người đi bộ với vận tốc 4km/ giờ.Hỏi người đó đi 48 phút được quãng đường dài bao nhiêu mét ?

    A. 192 m

    B. 320 m

    C. 3200 km

    D. 3200 m

Câu 4: Một ô tô đi từ A với vận tốc 48 km/ giờ . Sau khi đi được 1 giờ rưỡi thì đến B. Tính quãng đường AB ?

    A. 72km

    B. 72 km/giờ

    C. 62,4 km/ giờ

    D. 62,4 km

Câu 5: 6 giờ 24 phút:2 x 3 = ....... ?

    A. 1 giờ 4 phút

    B. 9 giờ 36 phút

    C. 3 giờ 12phút

    D. 3 giờ 36 phút

Câu 6: Một ca nô đi với vận tốc 36 km/ giờ trên quãng đường sông dài 42 km . Tính thời gian đi của ca nô trên quãng đường sông đó ?

    A. 1 giờ 10 phút

    B. 1 giờ 6 phút

    C. 1 giờ 1 phút

    D. 1 giờ 36 phút

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Quãng đường AB dài 50,5 km. Trên đường đi từ A đến B, một người đi xe đạp 10km rồi tiếp tục đi ô tô trong 45 phút nữa thì đến B. Tính vận tốc của ô tô.

Câu 2: Quãng đường AB dài 90km. Một ôtô và một xe máy xuất phát cùng một lúc từ A đến B. Vận tốc ôtô đi gấp 2 lần vận tốc của xe máy. Hỏi ôtô đến B trước xe máy bao lâu, biết thời gian ôtô đi là 1,5 giờ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: 3,2 giờ = ... giờ ... phút:

    A. 3 giờ 2 phút

    B. 3 giờ 20 phút

    C. 3 giờ 12 phút

    D. 3 giờ 48 phút

Câu 2: Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 55 phút và đi trong Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án giờ thì đến B . Hỏi ô tô đến B lúc mấy giờ ?

    A. 7 giờ 15 phút

    B. 8 giờ 15 phút

    C. 6 giờ 13 phút

    D. 7 giờ 58 phút

Câu 3: Một người đi xe máy đi với vận tốc 40 km/ giờ đi quãng đường AB dài 60 km . Hỏi người đó đến B lúc mấy giờ biết khởi hành lúc 6 giờ 15 phút ?

    A. 7 giờ 45 phút

    B. 7 giờ 15 phút

    C. 7 giờ 20phút

    D. 7 giờ 45 phút

Câu 4: Một ca nô với vận tốc 15,2 km/ giờ . Tính thời gian ca nô đi được quãng đường 3800m ?

    A. 25 phút

    B. 1,5 giờ

    C. 15 phút

    D. 2,5 giờ

Câu 5: 5 năm 6 tháng : 2 = ....... ?

    A. 2 năm 15 tháng

    B. 2 năm 3 tháng

    C. 2 năm 4 tháng

    D. 2 năm 9 tháng

Câu 6: Một con ốc sên bò với vận tốc 12cm/ phút . Hỏi con ốc sên bò được quãng đường 1,08m trong thời gian bao lâu?

    A. 9 phút

    B. 0,09 phút

    C. 0,9 phút

    D. 12,96 phút

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Một ô tô và một xe máy cùng đi một quãng đường dài 100 km , thời gian xe máy đi hết quãng đường là 2,5 giờ , vận tốc ô tô bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 27 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án vận tốc xe máy . Tính vận tốc ô tô ?

Câu 2: Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 15 phút và đến B lúc 10 giờ 30 phút . Trung bình mỗi giờ ô tô đi được 40 km . Tính quãng đường AB?

 

Bài viết liên quan

942
  Tải tài liệu