Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 15 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 5 dưới đây.

832
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 15 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tỉ số phần trăm của 25 và 50 là:

 A. 0,5 %

 B. 5%

 C. 25%

 D. 50%

Câu 2: (1 điểm): Phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

 A. 75%

 B. 50%

 C. 25%

 D. 30 %

Câu 3: (1 điểm) Số dư trong phép chia 45,8 : 3 nếu chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân của thương là:

 A. 2

 B. 0,2

 C. 0,02

 D. 0,002

Câu 4: (1 điểm) Kết quả phép chia 3: 6,25 là:

 A. 0,48

 B. 0,048

 C. 4,8

 D. 48

Câu 5: (1 điểm) Một động cơ mỗi giờ tiêu thụ hết 0,6 lít dầu. Có 21 lít dầu thì động cơ đó chạy được trong số giờ là:

 A. 3 giờ

 B. 3,5 giờ

 C. 4giờ

 D. 4,5 giờ

Câu 6: (1 điểm) Một bước chân của Hương dài 0,4m. Hương phải bước số bước để đi hết đoạn đường dài 140m là:

 A. 56 bước

 B. 35 bước

 C. 560 bước

 D. 350 bước

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

 8,9 : 3,56   196 : 56   230,3 : 98   8 : 3,2

Câu 2: (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5m2, chiều rộng 9,5m. Tính chu vị của mảnh đất hình chữ nhật đó?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn đúng mỗi câu được 1 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Đặt tính rồi tính: (Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm)

 8,9 : 3,56 = 2,5    196 : 56 = 3,5

 230,3 : 98 = 2,35     8 : 3,2 = 2,5

Câu 2: (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5m2, chiều rộng 9,5m. Tính chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó.

Bài giải:

Chiều dài mảnh đất là:

  161,5: 9,5 = 17 (m)     (0,75 điểm)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

  (17 + 9,5) x 2 = 53 (m)     (0,75 điểm)

    Đáp số: 53 m     (0,5 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tỉ số phần trăm của 4 và 25 là:

 A. 0,16 %

 B. 1,6%

 C. 4 %

 D. 16%

Câu 2: (1 điểm): Phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

 A. 24%

 B. 48%

 C. 20 %

 D. 0,24 %

Câu 3: (1 điểm) Số dư trong phép chia 25,65: 24 nếu chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân của thương là:

 A. 21

 B. 2,1

 C. 0,21

 D. 0,021

Câu 4: (1 điểm) Kết quả phép chia 69,12 : 2,7 là:

 A. 2,56

 B. 25,6

 C. 256

 D. 26,5

Câu 5: (1 điểm) Một lớp học có 18 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Tỉ số phần trăm của số học sinh nam và học sinh cả lớp là:

 A. 0,4 %

 B. 40 %

 C. 0,6 %

 D. 60 %

Câu 6: (1 điểm) Biết 6,5 lít dầu hỏa cân nặng 4,94 kg. Số lít dầu hỏa để cân nặng 7,6 kg là:

 A. 1 lít

 B. 10 lít

 C. 4,225 lít

 D. 100 lít

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Tính:

a. 123,45 + 45,6: 5

b. 589 - 8,64 : (1,46 + 3,34)

c. 234 + (128,4 -73,2) : 24

d. Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án + 200 + 9%

Câu 2: (2 điểm): Công trường mua 43,5 tấn xi măng. Người ta đã dùng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án số xi măng đó. Hỏi công trường còn lại bao nhiêu tạ xi măng ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tỉ số phần trăm của 17 và 23 (nếu chỉ lấy đến 4 chữ số ở phần thập phân của thương) là:

 A. 0,73 %

 B. 0,7391%

 C. 73,91 %

 D. 7,391%

Câu 2: (1 điểm): Phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:

 A. 25%

 B. 0,05%

 C. 0,5 %

 D. 5 %

Câu 3: (1 điểm) 4Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án ... 4,45. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 A. <

 B. >

 C. =

Câu 4: (1 điểm) Kết quả biểu thức 13,4 – 2,45 : 5 x2 là:

 A. 4,38

 B. 13,155

 C. 12,42

 D. 1,095

Câu 5: (1 điểm) Một vườn cây có 100 cây trong đó có 45 cây ăn quả còn lại là cây lấy gỗ. Tỉ số phần trăm của số cây lấy gỗ và số cây trong vườn là:

 A. 0,45 %

 B. 45 %

 C. 0,55 %

 D. 55 %

Câu 6: (1 điểm) May mỗi bộ quần áo hết 2,8m vải. Có 25,5m vải thì may được nhiều nhất số bộ quần áo và còn thừa số mét vải là:

 A. 9 bộ thừa 3 mét vải

 B. 9 bộ thừa 0,3 mét vải

 C. 8 bộ thừa 0,3 mét vải

 D. 9 bộ thừa 0,03 mét vải

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Tìm:

a. x - 0,89 = 13,5 : 4,5

b. x + 12,67 = 50,5 : 2,5

c. 25 : x = 16 : 10

d. 6,2 x x = 43,18 + 18,82

Câu 2: (2 điểm): Một lớp học có 32 học sinh trong đó có 12 học sinh trung bình còn lại là học sinh khá và giỏi. Số học sinh giỏi bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án số học sinh khá. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi và số học sinh cả lớp ?

Bài viết liên quan

832
  Tải tài liệu