Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 14 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 5 dưới đây.

833
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 14 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) 9: x = 4,5. Giá trị của x là:

 A. x = 2

 B. x = 0,2

 C. x = 40,5

 D. x = 4,05

Câu 2: (1 điểm): Phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được viết dưới dạng số thập phân là:

 A. 4,5

 B. 0,8

 C. 5,4

 D. 8

Câu 3: (1 điểm) Kết quả phép chia 81 : 4 là:

 A. 2,25

 B. 2025

 C. 20,25

 D. 202,5

Câu 4: (1 điểm) Kết quả phép chia 7: 0,5 bằng kết quả phép tính nào:

 A. 7 x 2

 B. 7 x 3

 C. 7 x 4

 D. 7 x 5

Câu 5: (1 điểm) Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 34 m chiều rộng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chiều dài. Diện tích khu đất là:

 A. 95,2 m2

 B. 4,624 m2

 C. 9,52 m2

 D. 462,4 m2

Câu 6: (1 điểm): May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải. May 12 bộ quần áo như thế hết số mét vải là:.

 A. 2,8 m

 B. 33,6 m

 C. 3,36 m

 D. 336 m

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

 72,36 : 36   246 : 12   4 : 1,25   98,156 : 4,63

Câu 2: (2 điểm) Một đội công nhân sửa đường trong 6 ngày đầu, mỗi ngày sửa được 2,72km đường tàu; trong 5 ngày sau, mỗi ngày sửa được 2,17 km đường tàu. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu ki- lô- mét đường tàu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn đúng mỗi câu được 1 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính : (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

  72,36 : 36 = 2,01    246 : 12 = 20,5

  4 : 1,25 = 3,2    98,156 : 4,63 = 21,2

Câu 2: (2 điểm) Một đội công nhân sửa đường trong 6 ngày đầu, mỗi ngày sửa được 2,72km đường tàu; trong 5 ngày sau, mỗi ngày sửa được 2,17 km đường tàu. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu ki- lô- mét đường tàu?

Bài giải

Trong 6 ngày đội công nhân sửa được số ki - lô - mét đường là:

  2,72 x 6 = 16,32 (km)     (0,5 điểm)

Trong 5 ngàyđội công nhân sửa được số ki - lô - mét đường là:

  2,17 x 5 = 10,85 (km)     (0,5 điểm)

Trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được số ki - lô - mét đường là:

  (16,32 + 10,85): (6+ 5) = 2,47 (km)     (0,75 điểm)

    Đáp số: 2,47 km    (0,25 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) 9,5 x x = 399. Giá trị của là:

 A. x = 4,02

 B. x = 4,2

 C. x = 42

 D. x = 3790,5

Câu 2: (1 điểm): Phân số được viết dưới dạng số thập phân là:

 A. 0,225

 B. 2,25

 C. 22,5

 D. 225

Câu 3: (1 điểm) Kết quả phép chia 99: 8,25 là:

 A. 12

 B. 1,2

 C. 0,12

 D. 0,012

Câu 4: (1 điểm) Kết quả phép chia 30,68: 2,6 là:

 A. 0,118

 B. 1,18

 C. 118

 D. 11,8

Câu 5: (1 điểm) Biết 4,5 lít dầu hỏa cân nặng 3,42 kg. 13 lít dầu hỏa cân nặng là:

 A. 0,76 kg

 B. 9,88 kg

 C. 98,8 kg

 D. 988 kg

Câu 6: (1 điểm): Thùng to chứa 24 lít dầu, thùng bé chứa 12 lít dầu. Số dầu đố được chứa vào các chai như nhau mỗi chai chứa 0,75 lít. Có tất cả số chai dầu là:.

 A. 32 chai

 B. 16 chai

 C. 48 chai

 D. 50 chai

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tìm x:

a) x x 147 = 173,46

b) 62,16 : x = 1,2

c) 20,5 x x = 180 + 4,5

d) x : 5,8 = 10,7: 2

Câu 2: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 30 m. Tính chu vi thửa ruộng đó ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Phép chia 18: 0,25 bằng kết quả của phép tính:

 A. 18 x 2

 B. 18 x 4

 C. 18 x 5

 D. 18 x 6

Câu 2: (1 điểm): Phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 15 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được viết dưới dạng số thập phân là:

 A. 3,4

 B. 4,3

 C. 0,75

 D. 7,5

Câu 3: (1 điểm) Kết quả biểu thức 2,9 + 17,4: 1,45 là:

 A. 14

 B. 1,4

 C. 149

 D. 14,9

Câu 4: (1 điểm) Kết quả phép chia 987: 100 là:

 A. 9,87

 B. 98,7

 C. 0,987

 D. 0,0987

Câu 5: (1 điểm) Một thanh sắt dài 0,8m cân nặng 16 kg. Một thanh sắt cùng loại dài 0,15 m cân nặng số ki - lô-gam là:

 A. 20 kg

 B. 2 kg

 C. 3 kg

 D. 30kg

Câu 6: (1 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 7,2m và có diện tích bằng diện tích một cái sân hình vuông cạnh 12m. Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó là:

 A. 20m

 B. 50m

 C. 30m

 D. 40m

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 5,7 x 1,23 + 1,23 x 4,3

b. 8,5 x 1,2 + 8,5 x2,3 +6,5x 8,5

c. 5,23 x 0,4 x 0,25

d. 12,5 x 3,2 x 22,5

Câu 2: (2 điểm) May mỗi bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi có 56,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

 

Bài viết liên quan

833
  Tải tài liệu