Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 8 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 5 dưới đây.

1012
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 8 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Số thập phân 8,6 bằng số thập phân nào:

 A. 8,06

 B. 80,6

 C. 860

 D. 8,60

Câu 2: (1 điểm): 54,1....54,09. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 A. >

 B. <

 C. =

Câu 3: (1 điểm) Các số thập phân 0,34; 0,32; 0,5; 0,49; 0,42 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

 A. 0,34; 0,32; 0,5; 0,49; 0,42

 B. 0,5; 0,49; 0,42; 0,34; 0,32

 C. 0,32;. 0,34; 0,42; 0,49; 0,5

 D. 0,5; 0,49; 0,42; 0,32; 0,34

Câu 4: (1 điểm) 6,08 m = … cm. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

 A. 608

 B. 68

 C. 680

 D. 6080

Câu 5: (1 điểm) 34,x9 > 34,89. Chữ số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

 A. x = 8

 B. x = 9

 C. x = 10

 D. x = 11

Câu 6: (1 điểm) 5,6 < x < 6,01. Số tự nhiên x thích hợp là:

 A. 5

 B. 5,67

 C. 6

 D. 6,008

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 15m. Người ta trồng hoa hết Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án diện tích mảnh đất, Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án diện tích mảnh đất để làm đường đi. phần đất còn lại để xây bể nước. Tính diện tích phần xây bể nước ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn đúng mỗi câu được 1 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 15m. Người ta trồng hoa hết Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án diện tích mảnh đất, Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án diện tích mảnh đất để làm đường đi. phần đất còn lại để xây bể nước. Tính diện tích phần xây bể nước ?

 

Bài giải

Số phần diện tích để trồng hoa và làm đường đi là:

  Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án (mảnh đất)     (0,25 điểm)

Số phần diện tích để xây bể nước là:

  Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án (mảnh đất)     (0,5 điểm)

Diện tích vườn hoa là:

  20 x 15 = 300(m)     (0,5 điểm)

Diện tích để xây bể nước là:

  Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án (m)     (0,5 điểm)

    Đáp số. 15m.     (0,25 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8

Thời gian: 45 phút

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8

Thời gian: 45 phút

TẢI XUỐNG

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Số thập phân gồm không đơn vị 1 phần nghìn là :

 A. 0,1

 B. 0,01

 C. 0,001

 D. 1,001

Câu 2: (1 điểm): 43,98.... 50,01. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 A. >

 B. <

 C. =

Câu 3: (1 điểm) Các số thập phân 21,43;19,98; 19,89; 18,99; 21,34 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

 A. 21,43; 19,98; 19,89; 18,99; 21,34

 B. 21,43; 21,34; 19,98; 19,89; 18,99

 C. 18,99; 19,98; 19,89; 21,34; 21,43

 D. 18,99; 19,89; 19,98; 21,34; 21,43

Câu 4: (1 điểm) 6,9m =…dm. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

 A. 69

 B. 609

 C. 690

 D. 6,90

Câu 5: (1 điểm) 4x,69 < 41,89. Chữ số x thích hợp là:

 A. x = 0

 B. x = 1

 C. x = 2

 D. x = 3

Câu 6: (1 điểm) 51,01 > x > 50,9. Số tự nhiên x thích hợp là:

 A. x = 50,91

 B. x = 50

 C. x = 51

 D. x = 51,001

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tìm x

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (2 điểm) Một tờ giấy hình vuông có cạnh Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp ánm.

a) Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó.

b) Bạn An cắt tờ giấy hình vuông đó thành các ô vuông, mỗi ô có cạnh Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp ánm thì cắt được tất cả bao nhiêu ô vuông?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Số thập phân gồm 4 trăm 6 đơn vị 3 phần mười 2 phần nghìn là :

 A. 400,632

 B. 406,32

 C. 406,302

 D. 406,032

Câu 2: (1 điểm): 47,912 .... 47,92. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 A. >

 B. <

 C. =

Câu 3: (1 điểm) Các số thập phân 45,87; 45,78; 54,01; 6,998; 69,8 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

 A. 45,87; 45,78; 54,01; 6,998; 69,8

 B. 69,8; 6,998; 54,01; 45,87; 45,78

 C. 69,8; 54,01; 45,87; 45,78; 6,998

 D. 6,998; 45,78; 45,87; 54,01; 69,8

Câu 4: (1 điểm) 4,56km =…m. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

 A. 4560

 B. 456

 C. 4056

 D. 4506

Câu 5: (1 điểm) 98,89 < 98,x9. Chữ số x thích hợp là:

 A. x = 8

 B. x = 9

 C. x = 10

 D. x = 11

Câu 6: (1 điểm) 423,01 > x > 422,9. Số tự nhiên x thích hợp là:

 A. x = 423

 B. x = 422

 C. x = 423,001

 D. x = 422,91

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba 78 tờ báo, nhưng lại mua ít hơn khối lớp Năm 93 tờ báo, biết rằng khối lớp Bốn mua 174 tờ báo? Hỏi trung bình mỗi khối mua bao nhiêu tờ báo ?

Câu 2: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 200m, chiều rộng bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 8 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m thu hoạch được 55 kg thóc. Hỏi đã thu được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?

 

Bài viết liên quan

1012
  Tải tài liệu