Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 21 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 5 dưới đây.

1268
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 21 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Hình hộp chữ nhật có:

    A. 6 cạnh      B. 10 cạnh

    C. 8 cạnh      D. 12 cạnh

Câu 2: Hình hộp chữ nhật có:

    A. 4 mặt      B.5 mặt

    C. 6 mặt      D. 8 mặt

Câu 3: Tính diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật hình có chiều dài a, chiều rộng b , chiều cao h ( cùng đơn vị đo) được tính theo công thức:

    A. S = a+bx2

    B. (a+b)x2

    C. S = a x b

    D. a: b

Câu 4: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là diện tích của:

    A. 2 mặt đáy

    B. 4 mặt xung quanh

    C. 2 mặt xung quanh

    D. 6 mặt

Câu 5: Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5dm, chiều rộng 1,2dm chiều cao 1dm là:

    A. 5,4dm      B. 2,5dm

    C. 2,7dm      D. 5 dm

Câu 6: Những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật bên là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. AB và BC      B. AQ và QM

    C. DC và CN      D. AB và CD

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính diện tích hình H (như hình vẽ bên)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8cm và chiều cao bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chiều dài.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D C C B A D

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

Diện tích hình thang là:

    (10 + 6) x 4: 2 = 32( cm2)

Diện tích hình tam giác là:

    10 x 5: 2 = 25 (cm2)

Diện tích hình H là:

    32 + 25 = 57 (cm2)

Đáp số: 57 cm2

Câu 2: (2 điểm)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

    (12 + 8) x 2 x 9 = 360(cm2)

Diện tích một mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

    12 x 8 = 96 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

    360 + 96 x2 = 552 (cm2)

Đáp số:

    Sxq: 360 cm2;

    Stq: 552 cm2.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Hình hộp chữ nhật có :

    A. 6 đỉnh      B. 10 đỉnh

    C. 8 đỉnh      D. 12 đỉnh

Câu 2: Hình hộp chữ nhật có :

    A. Chiều dài và chiều rộng

    B. Chiều dài ,chiều rộng và chiều cao

    C. Chiều dài và chiều cao

    D. Chiều rộng và chiều cao

Câu 3: Tính diện xung quanh của hình hộp chữ nhật biết chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao h( biết a,b,h cùng đơn vị đo) là :

    A. S = a x b

    B. a x b x h

    C. S = a + b x h

    D. (a + b) x2 xh

Câu 4: Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là diện tích của :

    A. 2 mặt đáy

    B. 4 mặt xung quanh

    C. 2 mặt xung quanh

    D. 6 mặt

Câu 5: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5m, chiều rộng 1m chiều cao 1,5m là:

    A. 10,5m2      B. 1,05m2

    C. 7,8m2       D. 7 m2

Câu 6: Những mặt bằng nhau của hình hộp chữ nhật bên là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. ABCD và BCNP

    B. AQMD và QMNP

    C. DCNM và ABPQ

    D. ABPQ và QPNM

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tìm diện tích của hình H sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Hình lập phương có :

    A. 6 đỉnh      B. 10 đỉnh

    C. 8 đỉnh      D. 12 đỉnh

Câu 2: Hình lập phương có :

    A. 12 cạnh      B. 8 cạnh

    C. 6 cạnh       D. 4 cạnh

Câu 3: Tính diện tích thoi có độ dài hai đường chéo a và b là:

    A. S = a x b      B. a x b : 2

    C. S = a : b      D. a : b : 2

Câu 4: Hình lập phương có :

    A. 6 mặt không bằng nhau

    B. 8 mặt bằng nhau

    C. 8 mặt không bằng nhau

    D. 6 mặt bằng nhau

Câu 5: Cho hình tam giác có diện tích Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án dm2 và chiều cao Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án dm .Độ dài đáy của tam giác đó là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 6: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bên là :

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 7,4cm2      B. 14,8 cm2

    C. 74 cm2       D. 1,48 cm2

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Một bồn hoa hình chữ nhật có chiều dài 6m chiều rộng bằng một nửa chiều dài . Ở giữa người ta xây trang trí một hình thoi có các đường chéo bằng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật ( như hình vẽ). Trong hình thoi người ta trồng hoa hồng còn lại trồng hoa cúc .Tính diện tích trồng hoa cúc.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5cm chiều rộng 4 cm và chiều cao 3 cm.

 

Bài viết liên quan

1268
  Tải tài liệu