Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 26 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 5 dưới đây.

1275
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 26 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: 12,5 phút x3 =…?

    A. 37,5          B. 375

    C. 37,5 phút      D. 375 phút

Câu 2: Hà và Hoa hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng. Hà đến chỗ hẹn lúc 10 giờ 20 phút còn Hoa lại đến muộn mất 15 phút . Hỏi Hà phải đợi Hoa trong thời gian bao lâu?

    A. 20 phút      B. 25 phút

    C. 30 phút      D. 35 phút

Câu 3: Muốn tính vận tốc v khi biết quãng đường s thời gian t là ?

    A. v = s x t      B. v = s: t

    C. v = s - t      D. v = s + t

Câu 4: Một đoàn tàu đi từ Hà Nội lúc 22 giờ đến Lào Cai lúc 6 giờ . Hỏi đoàn tàu đi hết bao nhiêu thời gian?

    A. 8 giờ      B. 7 giờ

    C. 6 giờ      D. 5 giờ

Câu 5: 21 giờ 15 phút: 5 =….

    A. 4 giờ 5 phút       B. 4 giờ 12 phút

    C. 4 giờ 15 phút      D. 4 giờ 10 phút

Câu 6: 2 giờ 5 phút + 15 phút x 2 = ...

    A. 4 giờ 40 phút      B. 2 giờ 35 phút

    C. 2 giờ 30 phút      D. 3 giờ 35 phút

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính:

a. 10 giờ 20 phút: 4 – 38 phút

b. ( 3 phút 25 giây + 2phút 45 giây) x3

Câu 2: Một người thợ làm xong 5 sản phẩm hết 8 giờ 45 phút. Hỏi người đó làm xong 4 sản phẩm như thế hết bao nhiêu thời gian.

Câu 3: Một người thợ may một cái áo hết 1 giờ 25 phút và may một cái quần hết 1 giờ 5 phút . Hỏi người thợ đó may 4 cái quần và 3 cái áo như thế hết bao nhiêu thời gian?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án C D B A C B

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính ( Mỗi bài đúng cho 0,5 điểm )

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: (1,25 điểm)

Bài giải:

Một sản phẩm người thợ đó làm trong số thời gian là:

    8 giờ 45 phút: 5 = 1 giờ 45 phút

Bốn sản phẩm người thợ đó làm trong số thời gian là:

    1 giờ 45 phút x 4 = 7 giờ

Đáp số: 7 giờ

Câu 3: ( 1,75 điểm )

Bài giải:

4 cái quần người thợ đó may trong số thời gian là:

    1 giờ 5 phút x4 =4 giờ 20 phút

3 cái áo người thợ đó may trong số thời gian là:

    1 giờ 15 phút x 3 = 3 giờ 45 phút

Thời gian người thợ đó may 4 cái quần và 3 cái áo là:

    4 giờ 20 phút +3 giờ 45 phút= 8 giờ 5 phút

Đáp số: 8 giờ 5 phút

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: 52,5 phút: 5 =…?

    A. 10,5 phút      B. 1,5

    C. 10,5          D. 1,5 phút

Câu 2: Một người đi xe đạp trong 2 giờ đi được 25 km . Tính vận tốc của người đi xe đạp đó ?

    A. 12,5 km

    B. 1,25 giờ

    C. 12,5 km/ giờ

    D. 125 km/ giờ

Câu 3: Buổi sáng Lan làm 3 bài toán , buổi chiều Lan làm 4 bài toán . Trung bình mỗi bài Lan làm trong 12 phút . Hỏi thời gian Lan làm bài trong cả ngày là bao nhiêu ?

    A. 36 phút        B. 48 phút

    C. 1giờ 14 phút      D. 1giờ 24 phút

Câu 4: Một năm thường gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày ?

    A. 52 tuần lễ

    B. 52 tuần lễ và 1 ngày

    C. 52 tuần lễ và 2 ngày

    D. 52 tuần lễ và 3 ngày

Câu 5: 0,12 giờ: 2 x 3 =….?

    A. 0,02 giờ      B. 0,2 giờ

    C. 0,18 giờ      D. 1,8 giờ

Câu 6: 0,3 giờ = … giây . Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

    A. 1080 giây      B. 108 giây

    C. 18 giây        D. 1800 giây

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính:

a. 10 giờ 12 phút: 9

b. 6 phút 45 giây x 3

Câu 2: Một trạm quan sát trên cầu , người ta tính được rằng trung bình cứ 50 giây thì có một ô tô chạy qua cầu . Hỏi trong một ngày có bao nhiêu lượt ô tô chạy qua cầu ?

Câu 3: Một người làm việc từ 8 giờ đến 11 giờ thì xong 6 sản phẩm . Hỏi trung bình người đó làm 1 sản phẩm hết bao phút ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: 12 phút 30 giây: 5 = … ?

    A. 2 phút 6 giây       B. 2 phút 46 giây

    C. 2 phút 24 giây      D. 2 phút 30 giây

Câu 2: Một người đi xe đạp trong Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án giờ đi được 30 km . Tính vận tốc của người đi xe đạp đó ?

    A. 12 km/ giờ      B. 13 km/ giờ

    C. 14 km/ giờ      D. 15 km / giờ

Câu 3: Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 11 giờ trưa và đến Vinh lúc 5 giờ 30 phút chiều . Dọc đường ô tô dừng ở Ninh Bình và Thanh Hoá mỗi nơi 15 phút . Hỏi không kể thời gian dừng dọc đường ô tô đi hết quãng đường từ Hà Nội đến Vinh mất bao nhiêu thời gian ?

    A. 4 giờ 30 phút      B. 6 giờ 30 phút

    C. 6 giờ 15 phút      D . 6 giờ

Câu 4: ( 7 giờ - 6 giờ 15 phút ) x 6 = ?

    A. 4 giờ 10 phút      B. 4 giờ 20 phút

    C. 4 giờ 30 phút      D. 7 giờ 30 phút

Câu 5: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 26 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 294 phút      B. 270 phút

    C. 282 phút      D. 290 phút

Câu 6: Một năm nhuận có mấy tuần lễ và mấy ngày ?

    A. 52 tuần lễ và 1 ngày

    B. 52 tuần lễ và 2 ngày

    C. 51 tuần lễ và 1 ngày

    D. 51 tuần lễ và 2 ngày

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Tính:

a. (6 giờ 30 phút + 7 giờ 9 phút): 3

b. 63 phút 4 giây - 32 phút 16 giây: 4

Câu 2: Mỗi tuần lễ Mai học ở lớp 25 tiết , mỗi tiết 40 phút . Hỏi trong 2 tuần lễ Mai học ở lớp bao nhiêu thời gian ?

Câu 3: Một máy đóng đồ hộp cứ 5 phút thì đóng được 60 hộp . Hỏi phải mất bao nhiêu thời gian để máy đó đóng được 12000 hộp.

 

Bài viết liên quan

1275
  Tải tài liệu