Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 17 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 5 dưới đây.

1150
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 17 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Kết quả của phép tính 6,8 x (4,82 + 2,4) - 0,549: 3 là:

 A. 16,182

 B. 34,225

 C. 48,913

 D. 11,286

Câu 2: (1 điểm): Hỗn số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được viết dưới dạng số thập phân là:

 A. 8,1

 B. 8,2

 C. 8,4

 D. 8,5

Câu 3: (1 điểm) 904m2 =....ha. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

 A. 0,0904

 B. 0,904

 C. 9,04

 D. 90,4

Câu 4: (1 điểm) Một người bán hàng bị lỗ 90 000 và số tiền đó bằng 9% tiền vốn bỏ ra. Để tính số tiền vốn của người đó người ta cần tính như sau:

 A. 90 000 : 7

 B. 90 000 x 100 : 7

 C. 90 000 x7 : 100

 D. 90 000 x7

Câu 5: (1 điểm) Năm ngoái số dân của một phường là 19 200 người. Năm nay số dân của phường tăng thêm 2,5%. Số dân của phường năm nay là:

 A. 19 860 người

 B. 19 780 người

 C. 19 680 người

 D. 19 880 người

Câu 6: (1 điểm) Trong vườn cây ăn quả nhà bác Hùng có 30% cây xoài, 50% cây cam còn lại là cây nhãn. Số cây nhãn chiếm số phần trăm tổng số cây trong vườn là:

 A. 10%

 B. 20%

 C. 30 %

 D. 40%

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Đặt tính rồi tính

  23,13 + 135,3    145,03 + 678

  23,4 – 12,45    2367- 239,8

Câu 2: (2 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 20,2m, chiều dài bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chiều rộng. Trên mảnh vườn đó người ta trồng rau trung bình mỗi mét vuông thu hoạch 5 kg. Hỏi cả mảnh vườn thu hoạch được bao nhiêu tạ rau ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn đúng mỗi câu được 1 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Đặt tính rồi tính (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

  23,13 + 135,3 = 158,43    145,03 + 678= 832,03

  23,4 – 12,45 = 10,95    2367- 239,8 = 2127,2

Câu 2: (2 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 20,2m, chiều dài bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án chiều rộng. Trên mảnh vườn đó người ta trồng rau trung bình mỗi mét vuông thu hoạch 5 kg. Hỏi cả mảnh vườn thu hoạch được bao nhiêu tạ rau ?

Bài giải

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là:

  Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án (m)     (0,5 điểm)

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

  30,3 x 20,2 = 612,06 (m2)     (0,5 điểm)

Mảnh vườn đó thu hoạch đượclà:

  5 x 612,06 = 3060,3 (kg)     (0,5 điểm)

  Đổi: 3060,3 kg = 30,603 tạ    (0,25 điểm)

    Đáp số: 30,603 tạ     (0,25 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) x : 3,5 = 4,3- 3,22. Giá trị của x là:

 A. x = 37,8

 B. x = 3,78

 C. x = 378

 D. x = 0,378

Câu 2: (1 điểm): Hỗn số Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án được viết dưới dạng số thập phân là:

 A. 281,7

 B. 2,817

 C. 28,17

 D. 0,2817

Câu 3: (1 điểm) 58,3dam2 =....ha. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

 A. 0,583

 B. 0,0583

 C. 583

 D. 5,83

Câu 4: (1 điểm) Một người bỏ ra 3 000 000 đồng để chăn nuôi heo. Sau một thời gian người đó bán heo tính ra tiền lãi bằng 48,5% tiền vốn. Để tính số tiền lãi của người đó người ta cần tính như sau:

 A. 3 000 000 x 48,5

 B. 3 000 000 x 100 : 48,5

 C. 3 000 000 : 48,5

 D. 3 000 000 x 48,5 : 100

Câu 5: (1 điểm): Tính 34% của 56 lần lượt ấn các phím trên máy tính là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 6: (1 điểm) Một máy bơm trong 3 ngày hút hết nước ở hồ. Ngày thứ nhất máy bơm hút được 45% lượng nước trong hồ, ngày thứ hai hút được 40 % lượng nước trong hồ. Ngày thứ ba máy bơm còn phải hút số phần trăm lượng nước trong hồ là:

 A. 10%

 B. 15%

 C. 20%

 D. 25%

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Đặt tính rồi tính

  134,5 x 3,4    67,58 x 7,24

  123,5 : 12,5    27,54 : 27

Câu 2: (2 điểm) Hiệu của một số thập phân và một số tự nhiên 61,25.Khi đặt phép tính một bạn đã bỏ quên dấu phẩy ở số bị trừ nên kết quả tìm được là 7808. Tìm hai số đã cho ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) 0,16 : x = 2 – 0,4 . Giá trị của là:

 A. x = 0,1

 B. x = 0,01

 C. x = 0.001

 D. x = 1

Câu 2: (1 điểm): Hỗn số 12 được viết dưới dạng số thập phân là:

 A. 12,35

 B. 12,06

 C. 12,6

 D. 1,26

Câu 3: (1 điểm) 58794m2 =....ha. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

 A. 587,94

 B. 5,8794

 C. 5879,4

 D. 58,794

Câu 4: (1 điểm)Tìm một số biết 50% của nó là 8,32 ta tính như sau:

 A. 8,32: 100 x 50

 B. 8,32 x 100 x 50

 C. 8,32: 100: 50

 D. 8,32 x 100: 50

Câu 5: (1 điểm): Tìm một số biết 72% của nó bằng 90 ta lần lượt ấn các phím trên máy tính là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 17 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 6: (1 điểm) Từ cuối năm 2018 số dân của một phường là 15625 người. Đến cuối năm 2019 số dân của đó là 15875 người. Từ cuối năm 2018 đến cuối năm 2019 số dân của phường đó tăng số phần trăm là:

 A. 16%

 B. 1,6%

 C. 0,16%

 D. 0,016%

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính giá trị biểu thức:

a. (255 - 146,4) : 4,8 + 23,15

b. 12,87 + 63,27 : 1,5- 3,345

c. 12,76 x 5,6 - 35,897

d. 34,5 x 78,95 + 78,95 x 65,5

Câu 2: (2 điểm) Một cửa hàng có 3 tấn gạo. Buổi sáng cửa hàng bán được 25 % số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu tạ gạo ?

Bài viết liên quan

1150
  Tải tài liệu