Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 11 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 5 dưới đây.

807
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 11 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Kết quả phép cộng 45,8 + 2 là:

 A. 46,0

 B. 47,8

 C. 65,8

 D. 45,0

Câu 2: (1 điểm): Kết quả phép trừ 65,7 – 5 là:

 A. 60,7

 B. 65,2

 C. 15,7

 D. 607

Câu 3: (1 điểm) 9,5 – x = 2,9. Giá trị của x là:

 A. 11,4

 B. 66

 C. 6,6

 D. 114

Câu 4: (1 điểm) Kết quả của phép nhân 5,67 x2 là:

 A. 1134

 B. 11,34

 C. 1,134

 D. 113,4

Câu 5: (1 điểm) Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 35,5 mét vải, ngày thứ hai bán gấp đôi ngày thứ nhất và kém ngày thứ ba 3 mét. Cả ba ngày cửa hàng đó bán số mét vải là:

 A. 106,5 m

 B. 74 m

 C. 50 m

 D. 180,5 m

Câu 6: (1 điểm) Một thùng đựng 39,75 kg đường, người ta lấy ra 10,5 rồi lại lấy tiếp 5 kg đường nữa. Số đường trong thùng còn lại là:

 A. 29,25kg

 B. 24,25 kg

 C. 15,5 kg

 D. 29,2 kg

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

12,34 + 23,5  325,7 - 123,78  321 + 247,09  12,5 x 8

Câu 2: (2 điểm): Tổng của ba số là 6,9. Tìm ba số đó biết tổng số thứ nhất và số thứ hai là 3,5, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 5,7.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn đúng mỗi câu được 1 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

 12,34 + 23,5 = 35,84

 325,7 - 123,78 = 201,92

 321 + 247,09 = 568, 09

 12,5 x 8 = 100

Câu 2: (2 điểm): Tổng của ba số là 6,9. Tìm ba số đó biết tổng số thứ nhất và số thứ hai là 3,5, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 5,7.

Bài giải

Số thứ ba là:

  6,9 - 3,5 = 3,4     (0,5 điểm)

Số thứ hai là:

  5,7 - 3,4 = 2,3     (0,5 điểm)

Số thứ nhất là:

  3,5 - 2,3 = 1,2     (0,5 điểm)

    Đáp số: 1,2; 2,3; 3,4     (0,5 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Kết quả phép cộng 56 + 2,98 là:

 A. 3,54

 B. 58,98

 C. 354

 D. 5898

Câu 2: (1 điểm): Kết quả phép trừ 423,7 – 34,45 là:

 A. 389,35

 B. 79,2

 C. 7,92

 D. 389,25

Câu 3: (1 điểm) 954,8 + x = 9989. Giá trị của x là:

 A. 9034,2

 B. 9035,8

 C. 44,1

 D. 90342

Câu 4: (1 điểm) Kết quả của phép nhân 23,5 x 13 là:

 A. 3055

 B. 94

 C. 305,5

 D. 3,055

Câu 5: (1 điểm) Ba con gà cân nặng 10,7 kg. Con thứ nhất cân nặng 2,5 kg, con thứ hai nặng gấp đôi con thứ nhất. Con thứ ba nặng số ki – lô – gam là:

 A. 5kg

 B. 3,2 kg

 C. 8,2 kg

 D. 5,7 kg

Câu 6: (1 điểm) Một xe máy mỗi giờ đi được 40,5 km. Trong 5 giờ xe máy đó đi được số ki – lô – mét là:

 A. 202,5 km

 B. 2,025 km

 C. 200,5 km

 D. 2,005 km

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 12,3 + 34,56 + 8,7    b. 12,56 + 34,46 + 87,44 + 5,54

Câu 2: (1,5 điểm): Tìm x

2,3 2 + x = 14,32    x + 23,1 = 31,2 + 3,56

Câu 3: (1,5 điểm): Một cửa hàng ngày đầu bán được 44,5 kg gạo, ngày thứ hai bán được 53,5 kg, ngày thứ ba bán được bằng trung bình cộng của hai ngày đầu. Hỏi cả ba ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Kết quả phép cộng 356,7 + 12,98 là:

 A. 369,68

 B. 368,68

 C. 48,65

 D. 486,5

Câu 2: (1 điểm): Kết quả phép trừ 556 – 34,7 là:

 A. 522,7

 B. 20,9

 C. 521,3

 D. 5213

Câu 3: (1 điểm) x - 34,6 = 89. Giá trị của x là:

 A. 54,5

 B. 55,6

 C. 123,6

 D. 113,6

Câu 4: (1 điểm) Kết quả của phép nhân 3,05 x 312 là:

 A. 951,6

 B. 95,16

 C. 941,6

 D. 94,16

Câu 5: (1 điểm) Trung bình mỗi ngày số thức ăn cho một trang trại nuôi gà là 40,5 kg. Số tạ thức ăn nuôi gà của trang trại trong 1 tuần lễ là:

 A. 283,5 tạ

 B. 290,5 tạ

 C. 2,835 tạ

 D. 2,905 tạ

Câu 6: (1 điểm): Tổng ba số là 10.Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 6,5. Tổng của số thứ hai và số thứ ba là 6,7.Tổng của số thứ ba và số thứ nhất là 6,8. Số thứ ba là:

 A. 3,3

 B. 3,2

 C. 2,5

 D. 3,5

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Tìm số tự nhiên x biết

 a. 2,25 +2,35 < x < 0,754 + 4,85

 b. 17+ 2,36 < x < 17,5 +3,13

Câu 2:(1,5 điểm): Tính giá trị của biểu thức:

 12,54 + 65,8 - 64,67

 45,9 - 35,12 + 12

 698 + 23,65 - 234,7

Câu 3: (1,5 điểm) Một lớp học có 3 tổ học sinh cùng nhặt giấy vụn. Tổ 1 và tổ 2 thu nhật được 25,3 kg. Tổ 1 và tổ 3 nhặt được 36,2 kg, tổ 2 và tổ 3 nhặt được 24,5 kg. Hỏi lớp học đó thu nhặt được bao nhiêu kg giấy loại ?

 

 

Bài viết liên quan

807
  Tải tài liệu