Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 20 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 5 dưới đây.

1 1571
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 20 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Diện tích hình tròn được tính như sau:

    A. S = r x 2 x 3,14

    B. S = r x r x 3,14

    C. S = r x r: 3,14

    D. S = d x d x 3,14

Câu 2: Muốn tính bán kính hình tròn khi biết chu vi ta làm như sau:

    A. Lấy chu vi chia cho 3,14

    B. Lấy chu vi nhân 3,14 rồi chia cho 2

    C. Lấy chu vi chia 3,14 rồi chia cho 2

    D. Lấy chu vi chia 3,14 rồi nhân cho 2

Câu 3: Diện tích hình tròn có chu vi 6,28 cm là:

    A. 12,56 cm2      B. 1256 cm2

    C. 3,14 cm        D. 3,14 cm2

Câu 4: Lớp 5A có 28 học sinh . Nhìn biểu đồ hình quạt bên em hãy cho biết lớp 5A có bao nhiêu học sinh thích môn nhảy dây ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 7 học sinh       B. 14học sinh

    C. 28 học sinh      D. 25 học sinh

Câu 5: Diện tích hình tròn có đường kính 6 cm là:

    A. 18,84 cm2      B. 28,26 cm2

    C. 28,26 cm       D. 2826 cm2

Câu 6: Độ dài của sợi dậy được uốn như hình bên là

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 9,42 cm      B. 12,56 cm

    C. 2198cm       D. 21,98cm

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Hình H bên được tạo bởi hình chữ nhật và hình tròn biết chiều dài hình chữ nhật là 12 cm , chiều rộng 8 cm. Tính chu vi hình H?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: Đường kính của một bánh xe đạp là 65cm để người đi xe đạp đi được quãng đường dài 4,082 km thì người đó phải đạp bao nhiêu vòng ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

- Hs khoanh tròn mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B C D A B D

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

- Hai nửa hình tròn ghép lại được một hình tròn có đường kính bằng chiều rộng hình chữ nhật .

Chu vi hình tròn là:

    8 x 3,14 = 25,12( cm)

Chu vi hình H là:

    25,12 + 12 x 2= 49,12 ( cm)

Đáp số : 49,12 cm

Câu 2: (2 điểm)

Chu vi của bánh xe đạp là:

    65x 3,14 = 204,1 (cm )

    4,082 km=4082m ; 204,1cm = 2,041m

Để đi được quãng đường 4082 m thì bánh xe đạp phải lăn được số vòng:

    4082: 2,041 = 2000 (vòng )

Đáp số: 2000 vòng

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chu vi hình tròn có bán kính Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án dm là:

    A. 7,536 dm      B. 7,065 dm

    C. 9,42 dm       D. 28,84 dm

Câu 2: Muốn tính đường kính hình tròn khi biết chu vi ta làm như sau:

    A.Lấy chu vi chia cho 3,14

    B.Lấy chu vi nhân 3,14 rồi chia cho 2

    C.Lấy chu vi chia 3,14 rồi chia cho 2

    D.Lấy chu vi chia 3,14 rồi nhân cho 2

Câu 3: Hai hình tròn có cùng tâm O như hình bên

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Chu vi hình tròn lớn hơn chu vi hình tròn bé là:

    A. 25,12 cm      B. 37,68cm

    C. 62,8cm       D. 12,56cm

Câu 4: Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 4dm và 5dm; chiều cao 35cm. Diện tích hình thang đó là:

    A. 31,5 dm2       B. 15,75 dm2

    C. 157,5 dm2      D. 70 dm2

Câu 5: Diện tích hình tròn có đường kính 2,4 cm là:

    A. 3,768cm2        B. 7,536 cm2

    C. 4,5216 cm2      D. 15,072 cm2

Câu 6: Nhìn biểu đồ hình quạt bên em hãy cho biết lớp 5A có bao nhiêu học sinh thích môn nhảy dây biết số học sinh thích môn cầu lông là 20 em ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 4 học sinh       B. 10 học sinh

    C. 25 học sinh      D. 20 học sinh

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Một mảnh đất gồm hai nửa hình tròn và một hình chữ nhật có kích thước ghi trong hình bên với chiều rộng hình chữ nhật là 40m, chiều dài 60m.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

- Tính diện tích mảnh đất?

Câu 2: Cho nửa hình tròn H có đường kính 4cm ( như hình vẽ ) .

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

- Tính chu vi hình H.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

   Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Hình tròn có bán kính r , muốn tính r x r khi biết diện tích ta làm như sau:

    A. r x r = S x3,14

    B. r x r = S + 3,14

    C. r x r = S - 3,14

    D. r x r = S: 3,14

Câu 2: Bán kính hình tròn có diện tích 78,5 dm2 là:

    A. 25 cm      B.5 dm

    C. 5 cm       D. 25 dm

Câu 3: Cho hình vẽ bên:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Diện tích hình vuông hơn diện tích hình tròn bao nhiêu xăng - ti – mét vuông?

    A. 7,74cm       B. 774cm2

    C. 7,74cm2      D. 77,4cm2

Câu 4: Một bánh xe ô tô có đường kính 0,75m . Hỏi ô tô đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng:

    A. 2,355m       B. 2355m

    C. 235,50m      D. 23,55m

Câu 5: Chu vi hình tròn có bán kính Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án cm là:

    A. 15,7cm       B. 15,7 cm2

    C. 1,57 cm      D. 1,57 cm2

Câu 6: Đường kính nửa hình tròn là 4cm . Diện tích hình H là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

    A. 12,56 cm2      B. 6,28cm2

    C. 12,56 cm       D. 6,28 cm

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: Miệng giếng là một hình tròn có bán kính 1m , người ta xây thành giếng rộng 0,5 m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Câu 2: Nhìn biểu đồ hình quạt bên em hãy cho biết có bao nhiêu học sinh thích môn nhảy dây , chạy ,cầu lông và bơi biết tổng số học sinh thích các môn này là 120 em ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 20 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án

Bài viết liên quan

1 1571
  Tải tài liệu