Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều Tuần 15

Hoidapvietjack.com xin giới thiệu đến quý Thầy/Cô, phụ huynh và các em học sinh lớp 3 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 Cánh diều. Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 bao gồm đề kiểm tra Toán lớp 3 cuối tuần và nhiều bài tập đa dạng khác giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu tham khảo.

1926
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần toán 3 Cánh diều - Tuần 15

I. Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu

II. Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

802 : 5                               711 : 6                              382 : 9                                 319×2

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Tính:

111kg×6 – 6kg

…………………………

…………………………

…………………………

 7m x 4 – 20dm

…………………………

…………………………

…………………………

600kg : 2 – 63kg

……………………………

……………………………

……………………………

Bài 3: Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:   

1000g   ….. .. 125g  ×  8                                     100m : 4   ………20m

235dam × 2 …….. 429m                                    1kg ……… 345g + 655g

636hm : 6  ……... 107hm                                   250cm × 2 ………..5m      

Bài 4: Có 250 kg gạo đóng vào 6 túi như nhau. Hỏi mỗi túi chứa bao nhiêu ki – lo – gam gạo và còn thừa bao nhiêu gạo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Một quyển truyện có 312 trang, anh Minh đã đọc 13 số trang. Hỏi anh Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển truyện?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

802 : 5                               711 : 6                              382 : 9                                 319 x 2

= 160 (dư 2)                      = 118 (dư 3)              = 42 (dư 4)                         = 638

Bài 3: Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:   

1000g   =  125g  x  8                                          100m : 4 < 20m

235dam x 2 >  429m                                         1kg =  345g + 655g

636hm : 6  < 107hm                                          250cm x 2 = 5m       

Bài 4: Có 250 kg gạo đóng vào 6 túi như nhau. Hỏi mỗi túi chứa bao nhiêu ki – lo – gam gạo và còn thừa bao nhiêu gạo?

Bài giải

Ta có: 250 : 6 = 41 (dư 4)

Vậy mỗi túi chứa 41kg gạo và còn thừa 4 kg gạo  

Bài 5: Một quyển truyện có 312 trang, anh Minh đã đọc 13 số trang. Hỏi anh Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển truyện?

Bài giải

Minh đã đọc số trang sách là:

312 : 3 = 104 (trang)

Minh còn phải đọc số trang nữa là:

312 – 104 = 208 (trang)

Đáp số: 208 trang

Tài liệu có 7 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Bài viết liên quan

1926
  Tải tài liệu