Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều Tuần 11

Hoidapvietjack.com xin giới thiệu đến quý Thầy/Cô, phụ huynh và các em học sinh lớp 3 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 Cánh diều. Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 bao gồm đề kiểm tra Toán lớp 3 cuối tuần và nhiều bài tập đa dạng khác giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu tham khảo.

1476
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần toán 3 Cánh diều - Tuần 11

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Bài 2: Số?

8hm 4dam = ….….dam

2m 14 cm = …………cm

* 2m 34cm < ….m 34cm

4m 3dm = ………….dm

4m 3dm = ………….cm

* 5dm 8cm > 5dm …..cm

90 dam = ……..hm

5 hm = ……dam

* 202cm =…… m…... cm

Bài 3: Giải bài toán sau bằng 2 cách:

Mẹ mua 1 kg đường, mẹ dùng 300g đường để nấu chè, 400 g để làm bánh. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu gam đường?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4Tìm a

63 : a = 422 – 415                                                         a : 7 + 14 = 31

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Bao gạo thứ nhất nặng 75kg , bao gạo thứ hai nặng gấp đôi bao gạo thứ nhất. Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu ki - lô - gam?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Tính

350cm + 276cm - 153cm                                        64kg  7  +  261kg

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

890hm  -  84hm :  4                                                  65l  :  5     6

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 7: Thùng thứ nhất có 125dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 34dầu. Hỏi cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 8*: Dưới ao có 54 con vịt, lúc đầu có 16  số vịt lên bờ, lúc sau có thêm 18 con nữa lên bờ. Hỏi dưới ao còn lại bao nhiêu con vịt?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 9: Viết các phép tính  theo các yêu cầu sau rồi tính kết quả:

 a) Gấp 14 lên 5 lần, rồi thêm 63

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Giảm 68 đi 4 lần, rồi gấp lên 8

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Giảm 54 đi 6 lần, rồi bớt đi 9

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 10: Trên cây có 75 quả bưởi, mẹ hái xuống  số bưởi. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả bưởi?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 11: Hiện nay anh 19 tuổi, em 7 tuổi. Hỏi lúc anh 28 tuổi thì em bao nhiêu tuổi?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 12: Đặt tính rồi tính:

45   3                       15   8                         26  8                              62   2

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 13: Tìm y:

y :  8 – 46   =  23                                                               84 :  y =  4

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 14: Đội Một có 142 công nhân, đội Hai có ít hơn đội Một 38 công nhân. Hỏi cả hai đội có bao nhiêu công nhân?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 15*: Có hai bao đường, biết rằng 16 bao thứ nhất bằng 6kg, và 17  bao thứ hai bằng 7 kg. Hỏi hai bao đường có tất cả bao nhiêu ki - lô - gam?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11

Bài 1: Đặt tính rồi tính

69 : 3 = 23
257 × 3 = 771
42 : 8 = 5 (dư 2)
116 x 8 = 928
63 : 9 = 7

Bài 2: Số?

8hm 4dam = 84dam

2m 14 cm = 214cm

* 2m 34cm < 3 m 34cm

4m 3dm = 43dm

4m 3dm = 430cm

* 5dm 8cm > 5dm 7cm

90 dam = 9hm

5 hm = 50dam

* 202cm =2m 2cm

Bài 3:

Cách 1:

Bài giải

Đổi 1kg = 1000g

Sau khi nấu chè, mẹ còn lại số ki-lô-gam đường là:

1000 – 300 = 700 (g)

Sau khi làm bánh, mẹ còn lại số gam đường là:

700 – 400 = 300 (g)

Đáp số: 300 g đường

Cách 2:

Bài giải

Mẹ đã dùng hết tất cả số gam đường là:

300 + 400 = 700 (g)

Mẹ còn lại số gam đường là:

1000 – 700 = 300(g)

Đáp số: 300 g đường

Bài 4Tìm a

63 : a

63 : a

a

=422 – 415

= 7

= 63 : 7

= 9                                               

a : 7 + 14

a : 7

a : 7

a

a

= 31

= 31 – 14

= 17

= 17 × 4

= 68

Bài 5:

Bài giải

Bao gạo thứ hai nặng số ki-lô-gam là:

75 × 2 = 150 (kg)

Cả hai bao gạo nặng số ki-lô-gam là:

75 + 150 = 225 (kg)

Đáp số: 225kg.

Bài 6: Tính

350cm + 276cm – 153cm 

 

890hm  -  84hm :  4

= 626cm – 153 cm

= 473cm

= 890hm – 21hm

= 869hm

64kg  7  +  261kg

 

65l  :  5     6

= 448kg + 261kg

= 709kg

= 13l × 6

= 96l

Bài 7:

Bài giải

Thùng thứ hai có số lít dầu là :

125 + 34 = 159 (l)

Cả hai thùng có số lít dầu là :

124 + 159 = 283(l)

Đáp số : 283l dầu

Bài 8*:

Bài giải

Lúc đầu có số con vịt lên bờ là : 54 : 6 = 9 (con)

Dưới ao còn lại số con vịt là :

54 – 9 – 18 = 27 (con)

Đáp số : 27 con vịt

Bài 9:

a)    Gấp 14 lên 5 lần, rồi thêm 63:

14 × 5 + 63 = 70 + 63 =133

b)    Giảm 68 đi 4 lần, rồi gấp lên 8:

68 : 4 × 8 = 17 × 8 = 136

c)    Giảm 54 đi 6 lần, rồi bớt đi 9 :

54 : 6 - 9 = 9 - 9 = 0

Bài 10:

Bài giải

Mẹ đã hái xuống số quả bưởi là :

75 : 3 = 25 ( quả bưởi)

Trên cây còn lại số quả bưởi là :

75 – 25 = 50 ( quả bưởi)

Đáp số : 50 quả bưởi

Bài 11:

Bài giải

Anh hơn em số tuổi là:

19 – 7 = 12 ( tuổi)

Số tuổi của em khi anh 28 tuổi là:

28 – 12 = 16( tuổi)

Đáp số: 16 tuổi

Bài 12:

45  x 3 = 135                       15  x 8 = 120                       26 x 8 = 208                             62 x 2 = 124

Bài 13:                                      

y :  8 – 46

y : 8

y : 8

y

y

=  23

= 23 + 46

= 69

= 69 × 8

= 552

84 :  y

y

y

=  4

= 84 : 4

= 21

Bài 14:

Tóm tắt

Đội Một: 142 công nhân

Đội hai ít hơn đội Một: 38 công nhân

Cả hai đội: ....công nhân?

 

Bài giải

Đội Hai có số công nhân là:

142 – 38 = 104( công nhân)

Cả hai đội có tất cả số công nhân là:

142 + 104 = 246 (công nhân)

Đáp số: 246 công nhân

 

Bài 15*:

Bài giải

Bao thứ nhất có số ki-lô-gam đường là:

6 × 6 = 36(kg)

Bao thứ hai có số ki-lô-gam đường là:

7 × 7 = 49 (kg)

Cả hai bao có số ki-lô-gam đường là:

36 + 49 = 85 (kg)

Đáp số: 85kg đường

Tài liệu có 9 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Bài viết liên quan

1476
  Tải tài liệu