Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều Tuần 14

Hoidapvietjack.com xin giới thiệu đến quý Thầy/Cô, phụ huynh và các em học sinh lớp 3 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 Cánh diều. Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 bao gồm đề kiểm tra Toán lớp 3 cuối tuần và nhiều bài tập đa dạng khác giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu tham khảo.

1751
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần toán 3 Cánh diều - Tuần 14

I. Trắc nghiệm

Khoanh vào đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Bài 1: Khoanh vào đáp án đúng

a) 392 : 7 + 132 = ?

A. 180                        B. 188

b) 143 + 72 x 5 = ?

A. 494                        B. 503

c) 306 : (99 – 97) = ?

A. 153                        B. 27

d) (504 – 32) :  8 = ?

A. 59                        B. 500

Bài 2: Dùng cân để cân các đồ vật sau:

Bài 3: Tô màu 19 số ô của mỗi hình sau:

Bài 4: Khoanh vào đáp án đúng:

1. Cô Lan có 1kg đường, cô dùng làm bánh hết 400g, số đường còn lại được chia đều vào 3 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi nhỏ có bao nhiêu đường?

A. 200g                 

B. 2kg                    

C. 300g                            

D. 400g

2. Số bị chia là 54, thương là 9, hỏi số chia là bao nhiêu?

A. 486                  

B. 6                         

C. 7                                  

D. 8

3. 3 là số dư của phép tính nào sau đây?

A. 84 : 3                

B. 81 : 9                 

C. 84: 9                            

D. 85: 3

4. Câu nào sau đây đúng?

A. Phép chia nào cũng có số dư.                     

B. Số chia luôn nhỏ hơn số dư.

C. Số dư luôn nhỏ hơn hoặc bằng số chia.     

D. Số dư luôn luôn nhỏ hơn số chia.

5. Trong rổ có 9 quả trứng gà, số trứng vịt nhiều gấp 3 lần số trứng gà. Hỏi số trứng vịt hơn số trứng gà bao nhiêu quả?

A. 3 lần                  

B. 18 lần                          

C. 12 quả                         

D. 18 quả

II. Tự luận

Bài 1: Tính

a) 76 : 3 = … (dư : … )

 

c) 70 : 6 = … (dư : … )

b) 96 : 5 = … (dư : … )

 

d) 92 : 7 = … (dư : … )

Bài 2: Tìm x (theo mẫu )

x : 9 = 7 (dư 1)

x = 9 x 7 + 1

x = 64

x : 5 = 9 (dư 2)                        x : 6 = 9 (dư 5)                               x : 8 = 4 (dư 1)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Bác Mai đem đi chợ 207 quả cam. Dọc đường bác bán  19 số cam, số còn lại bác  bán ở chợ. Hỏi bác đã bán bao nhiêu quả cam ở chợ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Có 65m vải, may 1 bộ quần áo hết 3m. Hỏi may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5:  Tìm tất cả các số có 3 chữ số mà tổng ba chữ số đó bằng 6

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Có 9 bạn đến chơi nhà Hồng. Hồng đem ra một số kẹo mời các bạn. Nếu mỗi người ăn 5 cái thì còn thừa 3 cái. Hỏi Hồng mang ra tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14

I. Trắc nghiệm:

Bài 1: a. B; b. B; c. A; d. A

Bài 2:

Bài 3:

II. Tự luận

Bài 1: Tính

a) 76 : 3 = 25 (dư 1)

 

c) 70 : 6 = 11 (dư 4)

b) 96 : 5 = 19 (dư 1)

 

d) 92 : 7 = 13 (dư 1)

Bài 2:

 x : 5 = 9 (dư 2)                        x : 6 = 9 (dư 5)                               x : 8 = 4 (dư 1)

x = 9 x 5 + 2                              x = 6 x 9 + 5                              x = 8 x 4 + 1

x = 45 + 2                                  x= 54 + 5                                   x = 32 + 1

x = 47                                        x = 59                                        x = 33

Bài 3: Bác Mai đem đi chợ 207 quả cam. Dọc đường bác bán  19  số cam, số còn lại bác  bán ở chợ. Hỏi bác đã bán bao nhiêu quả cam ở chợ?

Bài giải:

Dọc đường bác đã bán số cam là:

207 : 9 = 23 (quả)

Bác đã bán số cam ở chợ là:

207 – 23 = 184 (quả)

Đáp số: 184 quả cam

Bài 4: Có 65m vải, may 1 bộ quần áo hết 3m. Hỏi may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Bài giải:

Ta có: 65 : 3 = 21 (dư 2)

Vậy may được nhiều nhất 21 bộ quần áo và còn thừa 2m vải

Đáp số: 21 bộ quần áo và thừa 2m vải

Bài 5:  Tìm tất cả các số có 3 chữ số mà tổng ba chữ số đó bằng 6

Bài giải:

Các số đó là: 123, 132, 213, 231, 312, 321, 600, 240, 204, 420, 402, 510, 501, 105, 150, 303, 330

Bài 6: Có 9 bạn đến chơi nhà Hồng. Hồng đem ra một số kẹo mời các bạn. Nếu mỗi người ăn 5 cái thì còn thừa 3 cái. Hỏi Hồng mang ra tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Bài giải:

Hồng mang ra tất cả số kẹo là:

9 x 5 + 3 = 48 (cái)

Đáp số: 48 cái kẹo

Tài liệu có 6 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Bài viết liên quan

1751
  Tải tài liệu