Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều Tuần 5

Hoidapvietjack.com xin giới thiệu đến quý Thầy/Cô, phụ huynh và các em học sinh lớp 3 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều. Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 bao gồm đề kiểm tra Toán lớp 3 cuối tuần và nhiều bài tập đa dạng khác giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu tham khảo.

592
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần toán 3 Cánh diều - Tuần 5

I. Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

1. Thùng lớn có 36l dầu. Số dầu ở thùng nhỏ bằng số dầu ở thùng lớn giảm đi 6 lần. Hỏi thùng nhỏ có bao nhiêu lít dầu?

A.   6l dầu                       

B. 30l dầu                                   

C. 42l dầu

2. Thương của 6 và 6 là:

A. 0                                 

B. 36                                          

C. 1

3. 16 của một ngày là bao nhiêu giờ?

A. 6 giờ                           

B. 4 giờ                                      

C. 8 giờ

4. Các bạn cùng làm bài về nhà. Bạn Hồng làm xong trong 17 phút. Bạn Mai làm xong bài trong  giờ. Hỏi bạn nào làm bài xong nhanh hơn?

A. Bạn Hồng                   

B. Bạn Mai                      

C. Hai bạn làm thời gian bằng nhau

5. Số nào chia cho 6 để có kết quả là 0?

A. 0                                 

B. 6                                            

C. 1

6. Đã tô màu vào 12 hình nào?

7.  Quan sát và điền câu trả lời vào chỗ chấm:

II. Tự luận

  Bài 1: Tính

14 x 5 + 143                                                                   24 : 6 + 235

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

24 x 4 – 35                                                                      54 : 6 + 108

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Bài 4: Tô màu theo yêu cầu:

Bài 5: Một bao gạo có 48kg, lấy ra 1/6 số gạo trong bao. Hỏi lấy ra bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 6: Thử thách: Tính nhanh

a, 150 – 34 – 66 – 50 c, 125 + 23 + 25 + 77

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

b, 205 + 72 – 62 – 5 d, 178 – 13 + 22 - 87

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

1. Thùng lớn có 36l dầu. Số dầu ở thùng nhỏ bằng số dầu ở thùng lớn giảm đi 6 lần. Hỏi thùng nhỏ có bao nhiêu lít dầu?

A.   6l dầu                       

B. 30l dầu                                  

C. 42l dầu

2. Thương của 6 và 6 là:

A. 0                                

B. 36                                          

C. 1

3. 16 của một ngày là bao nhiêu giờ?

A. 6 giờ                           

B. 4 giờ                                      

C. 8 giờ

4. Các bạn cùng làm bài về nhà. Bạn Hồng làm xong trong 17 phút. Bạn Mai làm xong bài trong  giờ. Hỏi bạn nào làm bài xong nhanh hơn?

A. Bạn Hồng                   

B. Bạn Mai                      

C. Hai bạn làm thời gian bằng nhau

5. Số nào chia cho 6 để có kết quả là 0?

A. 0                                 

B. 6                                            

C. 1

6. Đã tô màu vào 12 hình nào?

II. Tự luận:

  Bài 1: Tính

 14 x 5 + 143                                                                   24 : 6 + 235

= 70 + 143                                                                       = 4 + 235

= 213                                                                               = 239

 24 x 4 – 35                                                                      54 : 6 + 108

= 96 – 35                                                                         = 9 + 108

= 61                                                                                 = 117

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

 

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Bài 5: Một bao gạo có 48kg, lấy ra 1/6 số gạo trong bao. Hỏi lấy ra bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải:

Đã lấy ra số gạo là:

48 : 6 = 8 (kg)

Đáp số: 8 kg gạo

Bài 6: Thử thách: Tính nhanh

a, 150 - 34 – 66 – 50 c, 125 + 23 + 25 + 77

= (150 – 50) – (34 + 66)                                = (125 + 25) + (23 + 77)

= 100 – 100                                                    = 150 + 100

= 0                                                                  = 250

b, 205 + 72 – 62 – 5 d, 178 – 13 + 22 - 87

= (205 – 5) + (72 – 62)                                           = (178 + 22) – (13 + 87)

= 200 + 10                                                              = 200 - 100

= 210                                                                      = 100

Tài liệu có 6 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Bài viết liên quan

592
  Tải tài liệu