Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều Tuần 13

Hoidapvietjack.com xin giới thiệu đến quý Thầy/Cô, phụ huynh và các em học sinh lớp 3 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 Cánh diều. Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 bao gồm đề kiểm tra Toán lớp 3 cuối tuần và nhiều bài tập đa dạng khác giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu tham khảo.

1589
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần toán 3 Cánh diều - Tuần 13

I. Trắc nghiệm

Bài 1: Nối

Bài 2: Quan sát và điền số thích hợp vào chỗ chấm

Bài 3: Điền vào ô trống trong bảng sau:

II. Tự luận

Bài 1: Tính nhẩm

9 × 8 = …………                       6  ×  9 = …………..                   9 × 0 =

7  ×  6 = …………                     5  ×  9 = …………..                   9  ×  10 =

64  × 8 = ………..                     42: 7 = …………..                     50 : 5 = ………….

Bài 2: Tìm x

 × 9 = 189                                 x  × 5 = 250                           x  × 7 = 155 + 468

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3: Một kho chứa 472kg muối, lần đầu chuyển đi 200kg muối, lần sau chuyển đi 170kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 Bài 4: Mỗi gói kẹo cân nặng 90g, mỗi hộp bánh cân nặng 385g. Hỏi 1 hộp bánh và 2 gói kẹo cân nặng bao nhiêu gam?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Một giá trứng có 100 quả trứng, đã bán đi 95 quả trứng. Hỏi số trứng còn lại bằng một phần mấy số trứng ban đầu?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13

I. Trắc nghiệm:

Bài 1: Nối

Bài 3: Điền vào ô trống cho thích hợp:

II. Tự luận:

Bài 1: Tính nhẩm

9 x 8 = 72                        6 x 9 = 54              9 x 0 = 0

7 x 6 = 42                        5 x 9 = 45              9 x 10 = 10

64 x 8 = 8                        42: 7 = 6                50 : 5 = 10

Bài 2: Tìm x

   x x 9 = 189                                  x x 5 = 250                            x x 7 = 155 + 468

  x       = 189 : 9                              x        = 250 : 5                       x x 7 = 623

x         = 21                                     x        = 50                               x      = 623 : 7

                                                                                                       x      = 89

Bài 3: Một kho chứa 472kg muối, lần đầu chuyển đi 200kg muối, lần sau chuyển đi 170kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối?

Bài giải:

Còn lại số muối sau khi chuyển đi lần đầu là:

472 – 200 = 272 (kg)

Trong kho còn lại số muối là:

272 – 170 = 102 (kg)

Đáp số: 102 kg muối

Bài 4: Mỗi gói kẹo cân nặng 90g, mỗi hộp bánh cân nặng 385g. Hỏi 1 hộp bánh và 2 gói kẹo cân nặng bao nhiêu gam?

Bài giải:

2 gói kẹo cân nặng là:

90 x 2 = 180 (g)

1 hộp bánh và 2 gói kẹo cân nặng là:

180 + 385 = 565 (g)

Đáp số: 565g

Bài 5: Một giá trứng có 100 quả trứng, đã bán đi 95 quả trứng. Hỏi số trứng còn lại bằng một phần mấy số trứng ban đầu?

Bài giải:

Số trứng còn lại là:

100 – 95 – 5 (quả)

Số trứng ban đầu gấp số trứng còn lại số lần là:

100 : 5 = 20 (lần)

Vậy số trứng còn lại bằng 120  số trứng ban đầu

Đáp số: 120

Tài liệu có 7 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Bài viết liên quan

1589
  Tải tài liệu