Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 35 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 4 dưới đây.

3347
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 35 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Hiệu hai số là 75. Tỉ số hai số đó là Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án . Số bé là

      A. 25

      B. 50

      C. 100

      D. 125

Câu 2. Trung bình cộng hai số là 415. Biết số thứ nhất bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số thứ hai. Số thứ hai là:

      A. 332

      B. 498

      C. 396

      D. 423

Câu 3. Giá trị của chữ số 3 trong 683941 là:

      A. 3

      B. 300

      C. 3000

      D. 30000

Câu 4. Số thích hợp điền vào chỗ chấm Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án là

      A. 1

      B. 4

      C. 9

      D. 36

Câu 5. 12kg45= ……g

      A. 1245

      B. 10245

      C. 12045

      D. 12450

Câu 6. Cho phép cộng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án . Cách tính nào đúng?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Tính

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. (2 điểm) Một thửa ruộng hình vuông có chu vi 120m. Người ta cấy lúa thu hoạch được 70kg trên một trăm mét vuông. Hỏi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm) Tìm X biết: X + X x 3 = 48

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2 (2 điểm)

Cạnh thửa ruộng là:

 

      120 : 4 = 30 (m)

Diện tích thửa ruộng là:

 

      30 x 30 = 900 (m2)

Thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là:

 

      (900 : 100) x 70 = 630 kg = 6 tạ 30 kg

 

       Đáp số: 6 tạ 30 kg

Câu 3 (2 điểm)

 

       X + X x 3 = 48

 

       X x (1+3) = 48

 

       X x 4 = 48

 

       X = 48 : 4

 

       X = 12

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 35

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Tổng của hai số là 245. Số lớn bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số bé. Số lớn là ?

      A. 35

      B. 105

      C. 70

      D. 140

Câu 2. Hiệu của hai số là số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau. Biết số thứ nhất gấp lên 4 lần thì được số thứ hai. Số thứ nhất là

      A. 341

      B. 682

      C. 1023

      D. 1364

Câu 3. Nếu một quả táo cân nặng 50 g thì cần bao nhiêu quả táo như thế để cân được 4 kg

      A. 80

      B. 50

      C. 40

      D. 10

Câu 4. Trong các phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án phân số bé hơn 1 là

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 5. Tìm x biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 6. Tính Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm) Một trại chăn nuôi gà có 2250 con gà, trong đó số gà trống bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số gà mái. Tính số gà trống, gà mái của trại chăn nuôi đó.

Câu 2 (3 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Cho hình vuông ABCD có diện tích 64 m2

Đoạn BM = DN = 2 m

Tính diện tích hình bình hành AMCN

Câu 3 (1 điểm) Tính nhanh Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 35

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Một người bán được 324 quả cam và quýt, trong đó số cam bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số quýt. Tính số cam số quýt đã bán

      A. 134 quả cam, 190 quả quýt

      B. 140 quả cam, 175 quả quýt

      C. 136 quả cam, 185 quả quýt

      D. 144 quả cam, 180 quả quýt

Câu 2. Hiệu của hai số là số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau, nếu giảm số lớn đi 3 lần thì được số bé. Vậy tích hai số đó là:

      A. 1530

      B. 7083

      C. 4509

      D. 7803

Câu 3. Viết số “ Ba trăm sáu mươi lăm nghìn tám trăm bốn mươi bảy”

      A. 385487

      B. 365847

      C. 3650847

      D. 356487

Câu 4. Chữ số 9 của số 975368 thuộc hàng nào?

      A. Trăm

      B. Nghìn

      C. Chục nghìn

      D. Trăm nghìn

Câu 5. Chọn đáp án sai

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 6. Giá trị của biểu thức: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án với x = 5 là:

      A. 50

      B. 100

      C. 120

      D. 160

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm) Tìm phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án biết

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2 (3 điểm)

Trung bình cộng của 3 số là 250

Số thứ nhất bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số thứ hai, số thứ hai bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số thứ ba. Tìm 3 số đó

Câu 3 (1 điểm) Tính nhanh Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

 

Bài viết liên quan

3347
  Tải tài liệu