Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 27 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 4 dưới đây.

576
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 27 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tính Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: Chu vi hình vuông có cạnh là Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án cm là?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3: Một lớp học có 35 học sinh, số học sinh giỏi chiếm Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số học sinh cả lớp. Hỏi cả lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi?

      A. 5

      B. 6

      C. 7

      D.8

Câu 4: Hình nào là hình thoi:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 5: Tính diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo là 4 dm và 15 dm.

      A. 19 dm2

      B. 20 dm2

      C. 30 dm2

      D. 60 dm2

Câu 6: Chọn đáp án đúng:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: ( 3 điểm)

Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước lần thứ nhất chảy được Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án bể, lần thứ hai chảy được thêm Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?

Câu 2: ( 2 điểm)

Một ô tô chở 20 tấn hàng, trong đó Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án khối lượng hàng là thiết bị điện. Hỏi ô tô đó chở bao nhiêu tấn thiết bị điện.

Câu 3: (2 điểm)

Một hình thoi có diện tích 14 cm2, độ dài 1 đường chéo của hình thoi là 4 cm. Tính độ dài đường chéo còn lại.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: ( 2 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3: (2 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 27

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Rút gọn phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án ta được phân số

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. Một tấm vải dài 105m. Người ta cắt ra Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án tấm vải . Hỏi tấm vải còn lại bao nhiêu mét?

      A. 42m

      B. 63m

      C. 68m

      D. 21m

Câu 3: Chọn đáp án đúng:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 4. Tìm số tự nhiên x: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. x = 0

      B. x = 1

      C. x = 2

      D. x = 3

Câu 5. Tấm bìa hình thoi có độ dài hai đường chéo là Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án .

Diện tích tấm bìa là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 6. Hình nào sau đây có diện tích lớn nhất?

      A. Hình vuông cạnh 5cm

      B. Hình chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 4cm

      C. Hình bình hành có diện tích 200m2

      D. Hình thoi có độ dài các đường chéo là 10cm và 6cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Cho các phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

a, Rút gọn các phân số

b, Viết phân số theo thứ tự tăng dần

Câu 2 (2 điểm) Một miếng tôn hình thoi có diện tích , biết 1 đường chéo của miếng tôn dài 1m8dm. Tính độ dài đường chéo còn lại.

Câu 3 (3 điểm) Lớp 4A có 45 học sinh, Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số học sinh của lớp đạt loại giỏi, Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số học sinh của lớp đạt loại khá, còn lại là loại trung bình. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu em xếp loại trung bình?

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 27

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Chọn đáp án đúng.

Trong hình thoi ABCD

      A. AB không song song với DC

      B. AB vuông góc với AD

      C. Chỉ có một cặp cạnh đối diện là AB và CD

      D. AB = BC = CD = DA

Câu 2. Một miếng bìa hình thoi có diện tích 4 dm2. Độ dài đường chéo thứ nhất là Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án dm. Tính độ dài đường chéo thứ hai.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 12 cm và 18 cm. Một hình chữ nhật có chiều dài 18 cm, chiều rộng 12 cm. Chọn khẳng định sai:

      A. Diện tích hình thoi bé hơn diện tích hình chữ nhật

      B. Diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình thoi

      C. Diện tích hình thoi bằng một nửa diện tích hình chữ nhật

Câu 4. Chọn đáp án sai

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 5. Tính Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 6. Diện tích một hình vuông cạnh Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án là ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) Một khu đất hình thoi có độ dài các đường chéo 70 m và 20 m. Tính diện tích khu đất đó.

Câu 2 (2 điểm) Tìm x

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3 (3 điểm)

Lần thứ nhất bà An bán được Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án bao đường. Lần thứ hai bán bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 27 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án lần thứ nhất. Sau hai lần bán bao đường còn lại 12 kg. Hỏi lúc đầu bao đường có bao nhiêu kg ?

 

Bài viết liên quan

576
  Tải tài liệu