Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 30 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 4 dưới đây.

570
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 30 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Tìm x biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: Một gian hàng có 63 đồ chơi ô tô và búp bê, số búp bê bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số ô tô. Số ô tô là?

      A. 18

      B. 9

      C. 45

      D. 27

Câu 3: Trên tỉ lệ bản đồ 1:10000, quãng đường AB đo được 1 dm. Độ dài thật của quãng đường AB là?

      A. 1000m

      B. 10000 dm

      C. 10000 cm

      D. 1km

Câu 4: Một chiếc cầu dài 800m. Trên bản đồ tỉ lệ 1:40000. Người ta vẽ chiếc cầu đó dài bao nhiêu cm?

      A.200 cm

      B. 20 cm

      C. 2 cm

      D. 2000 cm

Câu 5: Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000000 , quãng đường Hà Nội- Hải Phòng đo được 102 mm. Độ dài thật của quãng đường Hà Nội- Hải Phòng là ?

      A. 1,02 km

      B. 10,02 km

      C. 102 km

      D. 1020 km

Câu 6: Hiệu độ dài hai đường chéo của hình thoi là 12 cm, tỉ số hai đường chéo là Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án . Diện tích hình thoi đó là:

      A. 270 cm2

      B. 300 cm2

      C. 540 cm2

      D. 480 cm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 ( 3 điểm) Trên bản đồ tỉ lệ 1: 2 000000, quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài 45 mm. Hỏi trên thực tế quãng đường đó dài bao nhiêu?

Câu 2 ( 4 điểm) Kho B nhiều hơn kho A là 180 tạ gạo. Nếu bớt đi mỗi kho 400 tạ gạo thì số gạo còn lại ở kho A bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số gạo còn lại ở kho B. Tính số gạo ban đầu ở mỗi kho.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: ( 3 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2: (4 điểm)

Khi bớt đi ở mỗi kho 400 tạ gạo thì kho B vân xhown kho A là 180 tạ gạo.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 30

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Tỉ lệ 1:10000000 trên bản đồ cho ta biết 1 cm ứng với độ dài thật nào?

      A. 1 km

      B. 10 km

      C. 100 km

      D. 1000 km

Câu 2. Một cái ao hình vuông chu vi là 72 m. Hỏi trên bản đồ tỉ lệ 1:6000, cạnh cái ao dài bao nhiêu mm?

      A. 1 mm

      B. 2 mm

      C. 3 mm

      D. 4 mm

Câu 3. Tính Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 4. Một hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 18 cm. Chiều dài bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án nửa chu vi. Chiều rộng hình chữ nhật là ?

      A. 6

      B. 12

      C. 8

      D. 10

Câu 5. Quãng đường AB dài 12 km. Trên bản đồ tỉ lệ 1:100000, quãng đường đó dài bao nhiêu cm?

      A. 20 cm

      B. 12 cm

      C. 120 cm

      D. 1200 cm

Câu 6. Tìm x biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm) Quãng đường thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ dài 174 km. Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000000, quãng đường đó dài bao nhiêu mm?

Câu 2 (4 điểm) Bà An đem đi chợ một số quả cam. Lần đầu bà bán Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số cam; lần sau bà bán Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án số cam. Sau hai lần bán còn lại 30 quả cam. Hỏi bà An đem đi chợ bao nhiêu quả cam?

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 30

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Tính Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. Tính diện tích của một hình bình hành có độ dài đáy là 18 cm, chiều cao bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án độ dài đáy

      A. 18 cm2

      B. 10 cm2

      C. 180 cm2

      D. 90 cm2

Câu 3. Trên bản đồ tỉ lệ 1:100, độ dài 1 cm ứng với độ dài thật nào?

      A. 1 dm

      B. 10 dm

      C. 100 dm

      D. 1 km

Câu 4. Chọn đáp án sai

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 5. Hiệu hai số là số lớn nhất có hai chữ số . Tỉ số của hai số đó là Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Số bé là ?

      A. 9

      B. 81

      C. 180

      D. 63

Câu 6. Trên bản đồ, tỉ lệ 1:200, chiều dài phòng học lớp em đo được 4 cm. Chiều dài thật của phòng học đó là

      A. 8 dm

      B. 8 cm

      C. 8 m

      D. 8 hm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (4 điểm) Sân trường của trường tiểu học Kim Đồng có dạng hình chữ nhật có chiều dài 78 m, chiều rộng 45 m được vẽ trên bản đồ theo tỉ lệ 1:1500. Tính chu vi sân trường đó trên bản đồ.

Câu 2 (3 điểm) Năm nay, em kém chị 8 tuổi và tuổi em bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 30 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án tuổi chị. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?

Bài viết liên quan

570
  Tải tài liệu