Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án gồm các dạng bài tập , bài ôn luyện tuần 33 cơ bản và nâng cao giúp học sinh củng cố kiến thức hơn.Mời các bạn cùng theo dõi bộ đề Toán 4 dưới đây.

3239
  Tải tài liệu

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 33 ( Đề 1 )

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. 2 tấn 4 tạ = … Chọn ý sai

      A. 24 tạ

      B. 2400 yến

      C. 2400 kg

      D. 240 yến

Câu 2. Phân số nhỏ nhất có tích tử số và mẫu số bằng 18 là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. Số nhỏ nhất có bảy chữ số khác nhau hơn số lớn nhất có 5 chữ số là:

      A. 923457

      B. 933457

      C. 23457

      D. 900001

Câu 4. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 36, trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 44, trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 40. Tìm ba số đó.

      A. 36 ; 40 và 44

      B. 32 ; 40 và 48

      C. 32 ; 40 và 44

      D. 35 ; 40 và 44

Câu 5 . Hà và Nam có một số viên bi. Sau khi lấy đi 1/3 số bi của Hà và 2/5 số bi của Nam thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi? Biết rằng lúc đầu cả hai bạn có 57 viên bi.

      A. 27 viên bi và 30 viên bi

      B. 28 viên bi và 31 viên bi

      C. 25 viên bi và 32 viên bi

      D. 18 viên bi và 39 viên bi

Câu 6. Trong cuộc thi chạy 200m có ba bạn tham gia là Hà, Nam và Ninh. Hà chạy mất 3 phút 25 giây, Nam chạy mất 110 giây. Ninh chạy mất 7/2 phút. Hỏi bạn nào chiến thắng trong cuộc thi?

      A. Hà

      B. Ninh

      C. Nam

      D. Hà và Nam

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2 (2 điểm): Ngăn thứ nhất có 108 quyển sách. Ngăn thứ hai có ít hơn ngăn thứ nhất 16 quyển nhưng lại nhiều hơn ngăn thứ ba 10 quyển. Hỏi trung bình mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách ?

Câu 3 (3 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 72m và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Biết rằng cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được 3/4kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu thóc ?

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2 (2 điểm) Bài giải

Ngăn thứ hai có số quyển sách là:

       108 -16 = 92 (quyển)

Ngăn thứ ba có số quyển sách là:

       92 - 10 = 82 ( quyển)

Trung bình mỗi ngăn có số quyển sách là:

       ( 108 + 92 + 82) : 3 = 94 (quyển)

       Đáp số: 94 quyển sách

Câu 3 (3 điểm) Bài giải

Chiều rộng của thửa ruộng đó là:

       72 x 2/3 = 48 (m)

Diện tích của thửa ruộng đó là:

       72 x 48 = 3456 (m2)

Trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được là:

       3/4 x 3456 = 2592 (kg)

       Đáp số: 2592kg

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 33

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Rút gọn phân số Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án ta được phân số tối giản sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2. 1 giờ 30 phút = …

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 3. 12m2 7dm2 5cm2 = ….Chọn ý sai

      A. 120705cm2

      B. 1207dm25cm2

      C. 12m2 705cm2

      D. 1275cm2

Câu 4. Cho hình chữ nhật có chiều rộng 4cm. Hãy tính chiều dài của hình chữ nhật đó, biết rằng diện tích của hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông có cạnh 8cm. Đáp số đúng là:

      A.12cm

      B. 16cm

      C. 32cm

      D. 24cm

Câu 5. Một hình chữ nhật có diện tích 4/5m2 , chiều rộng là 3/4m. Chu vi của hình chữ nhật đó là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 6. Một kiện hàng cân nặng 50kg. Một xe tải xếp được 120 kiện hàng. Hỏi số hàng trên xe đó nặng bao nhiêu tạ? Đáp số đúng là:

      A. 60 tạ

      B. 6 tạ

      C. 600 tạ

      D. 50 tạ

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2 (3 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 75m, chiều rộng 40m. Người ta cấy lúa, cứ 100m2 thu được 70kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ thóc ?

Câu 3 (2 điểm): Tính bằng cách hợp lí nhất:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

    Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 33

    Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái ( A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số thích hợp điền vào chỗ trống Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

      A. 16

      B. 28

      C. 4

      D. 7

Câu 2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để 5m28dm2 = .......dm2 là:

      A. 58

      B. 508

      C. 580

      D. 5008

Câu 3 . Tìm x biết x : 17 = 11256

      A. x = 11256

      B. x = 191352

      C. x = 191532

      D. x = 191235

Câu 4 . Đuôi cá nặng 350 gam. Đầu cá nặng bằng đuôi cá cộng với một nửa thân cá. Thân cá nặng bằng đầu cá cộng đuôi cá. Hỏi cả con cá nặng bao nhiêu?

      A. 2900g

      B. 3kg

      C. 2kg 700g

      D. 2800g

Câu 5 . Hình bình hành có diện tích là Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án m2, chiều cao Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án m. Độ dài đáy của hình đó là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 6. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 100 000, quãng đường từ A đến B đo được 1cm. Độ dài thật của quãng đường từ A đến B là:

      A. 100 000m

      B. 10 000m

      C. 1000m

      D. 100m

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Tính

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án

Câu 2 (2 điểm): Một xe tải bé chở được 16 bao gạo, mỗi bao nặng 50kg. Một xe tải lớn chở được 90 bao gạo, mỗi bao nặng 70kg. Hỏi xe tải lớn chở được nhiều hơn xe tải bé bao nhiêu tạ gạo?

Câu 3 (2 điểm): Một hình chữ nhật có chiều dài Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 33 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 có đáp án m. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài viết liên quan

3239
  Tải tài liệu