Quan sát Hình 12.5 và cho biết đâu là máng ăn, đâu là máng uống

Trả lời Khám phá 2 trang 59 Công nghệ lớp 7 sách Kết nối tri thức, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài Công nghệ 7

18


Giải Công nghệ 7 Bài 12: Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ

Khám phá 2 trang 59 Công nghệ lớp 7: Quan sát Hình 12.5 và cho biết đâu là máng ăn, đâu là máng uống?

Quan sát Hình 12.5 và cho biết đâu là máng ăn, đâu là máng uống?

Trả lời:

Quan sát hình 12.5, xác định máng ăn, máng uống:

- Hình a: máng ăn

- Hình b: máng uống

Bài viết liên quan

18