Trả Lời
Hỏi chi tiết
...Xem câu hỏi chi tiết

Quảng cáo

3 câu trả lời 76075

1 bình luận
1 bình luận
Tìm các giới hạn sau : A, lim 2n^2-3n+5/n^2+4 B, lim -n3+2n+6/7n^3 - 1
0 bình luận

Quảng cáo

Gửi báo cáo thành công!